Ho­ròs­cop

El Periódico de Catalunya [Català] - - PASSATIEMPS - Lau­ra Gi­ralt

Àri­es 21-3 / 20-4

Vols es­tar bé amb els teus amics però hau­ri­es d’es­tar més atent al que et di­uen i ser més com­pren­siu amb ells. Pla­ni­fi­ca els teus pro­jec­tes amb molt sen­tit pràc­tic.

Tau­re 21-4 / 20-5

És un bon dia en el ter­reny pro­fes­si­o­nal sem­pre que si­guis dis­ci­pli­nat, no de­pen­guis de les opi­ni­ons dels al­tres i no et dis­per­sis. Has de te­nir clars els teus ob­jec­tius i llan­çar-t’hi.

Gè­mi­nis 21-5 / 21-6

Aca­ba­ràs es­go­tat si no pa­res una mi­ca la te­va ment, et cal­mes i et cen­tres no­més en el que ara és im­por­tant. Pot­ser pren­dràs una de­ci­sió res­pec­te a vi­at­ges o es­tu­dis.

Càn­cer 22-6 / 22-7

Pots re­bre in­for­ma­ció o te­nir con­ver­ses que t’afec­tin emo­ci­o­nal­ment. No pren­guis de­ci­si­ons im­por­tants per­què no es­ta­ràs prou clar en els teus ju­di­cis.

Leo 23-7 / 22-8

En­ca­ra que com­par­ti­ràs els teus punts de vis­ta, no do­nis ex­ces­si­ves ex­pli­ca­ci­ons als al­tres so­bre te­mes per­so­nals, se­gu­ra­ment no t’en­ten­dran i po­den ter­gi­ver­sar el que di­guis.

Ver­ge 23-8 / 21-9

Has de te­nir clares les pri­o­ri­tats i qui­nes si­tu­a­ci­ons i per­so­nes re­que­rei­xen re­al­ment la te­va aten­ció. En sa­lut, evi­ta els ex­ces­sos en el men­jar, la be­gu­da, la fei­na i les pre­o­cu­pa­ci­ons.

Ba­lan­ça 22-9 / 22-10

Ado­na’t que el que és im­por­tant per a tu no ho és per als al­tres. D’aques­ta ma­ne­ra, amb molt res­pec­te i lli­ber­tat, avui viu­ràs unes bo­nes re­la­ci­ons per­so­nals.

Es­cor­pí 23-10 / 21-11

Si vols do­nar con­sells per aju­dar al­gú, par­la no­més des de la te­va ex­pe­ri­èn­cia per­so­nal. Ai­xí, el que di­guis se­rà més útil. A la te­va llar, in­ten­ta fer les co­ses d’una al­tra ma­ne­ra.

Sa­gi­ta­ri 22-11 / 20-12

Re­bràs molta in­for­ma­ció i has de dis­tin­gir en­tre la que és fi­a­ble i la que no ho és. És un dia de molt mo­vi­ment, co­mu­ni­ca­ció i in­terac­ció amb el teu en­torn prò­xim.

Ca­pri­corn 21-12 / 19-1

Et do­na­rà més bons re­sul­tats obrir-te al que és nou que que­dar-te amb el que ja co­nei­xes. No do­nis per bons els con­sells que re­bis de les amis­tats, pot­ser no se­ran tan en­cer­tats.

Aqua­ri 20-1 / 18-2

Al­gun as­sump­te es re­sol­drà de ma­ne­ra di­fe­rent de la que es­pe­ra­ves. A la fei­na, si et sents es­tan­cat, no hi in­sis­tei­xis; fes una pau­sa i tor­na a co­men­çar amb ide­es re­no­va­des.

Pei­xos 19-2 / 20-3

Més que guiar-te pels teus ide­als, t’ani­rà mi­llor ser més pràc­tic i re­a­lis­ta. A més, es­ta­ria bé que fes­sis cas a la te­va in­tu­ï­ció i no al que et di­guin al­tres per­so­nes.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.