«L’ÀRBITRE ELS HA AJU­DAT»

El Periódico de Catalunya [Català] - - ESPORTS -

No fe­ia gai­re bo­na ca­ra Nas­ser al-Khe­lai­fi, el mul­ti­mi­li­o­na­ri pro­pi­e­ta­ri del PSG, des­prés del par­tit, un du­el que el seu equip va te­nir a la mà i que es va dei­xar es­ca­par de for­ma de­ce­be­do­ra. Però mal­grat l’en­fon­sa­ment del PSG als mi­nuts fi­nals, Al-Khe­lai­fi va as­se­nya­lar l’àrbitre. «Ha aju­dat el Ma­drid», va ser la du­ra sen­tèn­cia del xeic, que no va veu­re penal en la ju­ga­da de Lo Cel­so i tam­bé va de­nun­ci­ar un fo­ra de joc in­e­xis­tent de M’Bap­pé, que es que­da­va sol da­vant Na­vas. Mal­grat la der­ro­ta, Al-Khe­lai­fi creu que el seu equip té to­tes les op­ci­ons de se­guir en­da­vant en l’eli­mi­na­tò­ria. I va afe­gir que Ney­mar «no fit­xa­rà la tem­po­ra­da que ve pel Ma­drid, se­gur al cent per cent». Ra­bi­ot, l’au­tor del gol del PSG, va llan­çar un mis­sat­ge crí­tic al seu equip. «És fà­cil mar­car vuit gols al Di­jon però con­tra equips com el Re­ial Ma­drid has de ser més de­ci­siu i fa­llar menys».

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.