Lla­re­na ce­deix el tras­llat de pre­sos al Go­vern

EL JUT­GE SUGGEREIX QUE NO USARÀ EL DRET DE VETO

El Periódico de Catalunya [Català] - - Portada - JUAN JO­SÉ FERNÁN­DEZ

El ma­gis­trat su­brat­lla que la com­pe­tèn­cia so­bre la mu­dan­ça no és se­va, si­nó d’In­te­ri­or

El mi­nis­te­ri té qua­tre me­sos per de­ci­dir so­bre la pe­ti­ció de can­vi de Jun­que­ras i Ro­me­va

Al Go­vern cen­tral se li es­tà es­go­tant el re­cor­re­gut del seu ar­gu­ment so­bre acos­tar o no els po­lí­tics in­de­pen­den­tis­tes pre­sos a cen­tres pe­ni­ten­ci­a­ris ca­ta­lans: que és de­ci­sió del jut­ge d’ins­truc­ció. El ma­gis­trat del Tri­bu­nal Su­prem (TS) Pa­blo Lla­re­na Lla­re­na li ha tor­nat la pi­lo­ta.

El mi­nis­tre de l’In­te­ri­or, Fer­nan­do Gran­de-Mar­laska, va re­cór­rer a l’ar­gu­ment a On­da Ce­ro ahir –com va fer la mi­nis­tra de Po­lí­ti­ca Ter­ri­to­ri­al, Me­rit­xell Ba­tet–, pe­rò el jut­ge del TS que ins­tru­eix la cau­sa del pro­cés li va con­tes­tar el ma­teix dia en un do­cu­ment en què va acla­rir que la po­tes­tat de tras­lla­dar pre­sos no és se­va, si­nó d’Ins­ti­tu­ci­ons Pe­ni­ten­ci­à­ri­es. L’es­crit de Lla­re­na ne­ga la lli­ber­tat pro­vi­si­o­nal a l’ex­pre­si­den­ta del Par­la­ment Car­me For­ca­dell, a l’ex­vi­ce­pre­si­dent del Go­vern Ori­ol Jun­que­ras i a l’ex­con­se­ller d’Ex­te­ri­ors Ra­ül Ro­me­va.

A la tau­la del se­cre­ta­ri ge­ne­ral d’Ins­ti­tu­ci­ons Pe­ni­ten­ci­à­ri­es, Án­gel Yus­te, es­pe­ren res­pos­ta du­es sol·li­ci­tuds de tras­llat a pre­sons ca­ta­la­nes de Jun­que­ras i Ro­me­va. La re­so­lu­ció no tin­drà lloc abans de di­lluns. «Yus­te no ho fir­ma­rà, ai­xò», as­se­gu­ren fonts pe­ni­ten­ci­à­ri­es no ofi­ci­als. Al·lu­dei­xen a l’im­mi­nent no­me­na­ment d’Án­gel Luis Or­tiz, as­ses­sor ju­rí­dic de l’al­cal­dia de Madrid, com a nou se­cre­ta­ri ge­ne­ral de Pre­sons. A ell l’es­pe­ra el cas. Les fonts de la se­cre­ta­ria que sí que són ofi­ci­als s’ate­nen no­més al que ha de­cla­rat el mi­nis­tre de l’In­te­ri­or: que «es po­dria i s’hau­ria» d’es­tu­di­ar el tras­llat si l’au­to­rit­zés el jut­ge.

EL PRO­CE­DI­MENT L’ad­vo­cat de Jun­que­ras i Ro­me­va, An­dreu Van den Eyn­de, va en­vi­ar les se­ves pe­ti­ci­ons d’acos­ta­ment el 27 d’abril pas­sat, no a Lla­re­na, si­nó a Ins­ti­tu­ci­ons Pe­ni­ten­ci­à­ri­es, que en­ca­ra no ha con­sul­tat el jut­ge. El ca­mí es­co­llit pel lle­trat és, de fet, el que acla­reix l’ar­ti­cle 31 del re­gla­ment pe­ni­ten­ci­a­ri, que es­ta­bleix que la se­cre­ta­ria ge­ne­ral «té com­pe­tèn­cia ex­clu­si­va per de­ci­dir, amb ca­ràc­ter or­di­na­ri o ex­tra­or­di­na­ri, la clas­si­fi­ca­ció i des­ti­na­ció dels re­clu­sos als es­ta­bliEl ments pe­ni­ten­ci­a­ris». Tot i ai­xí, ma­ti­sa que In­te­ri­or de­ci­deix «sen­se per­ju­di­ci de les atri­bu­ci­ons dels jut­ges de vi­gi­làn­cia en ma­tè­ria de clas­si­fi­ca­ció per via de re­curs».

Se­gons el re­gla­ment, Ins­ti­tu­ci­ons Pe­ni­ten­ci­à­ri­es «or­de­na­rà els tras­llats» de pre­sos pe­nats i no pe­nats –els po­lí­tics ca­ta­lans em­pre­so­nats són pre­ven­tius–, i en el cas dels pro­vi­si­o­nals «es no­ti­fi­ca­ran a les au­to­ri­tats a la dis­po­si­ció de les quals es tro­bin». In­te­ri­or no­més es­tà obli­gat a no­ti­fi­car-ho al jut­ge, que pot ve­tar mo­vi­ments si afec­ten la ins­truc­ció o els drets del pres.

El re­gla­ment no fi­xa un ter­mi­ni de res­pos­ta a Ins­ti­tu­ci­ons Pe­ni­ten­ci­à­ri­es. S’apli­ca per de­fec­te el mà­xim de sis me­sos per a les res­pos­tes de l’Ad­mi­nis­tra­ció. In­te­ri­or té, doncs, fins al 27 d’oc­tu­bre per con­tes­tar a Jun­que­ras i Ro­me­va. No hi ha un co­mi­tè cons­ti­tu­ït per exa­mi­nar les pe­ti­ci­ons de tras­llat. pro­ce­di­ment ha­bi­tu­al, as­se­nya­len fonts pe­ni­ten­ci­à­ri­es, és la con­sul­ta als di­rec­tors de les pre­sons im­pli­ca­des.

EL VETO A ROSELL Hi ha un pre­ce­dent de veto ju­di­ci­al re­cent: fa dos me­sos, la jut­ges­sa de l’Au­di­èn­cia Na­ci­o­nal Car­men La­me­la va de­ne­gar l’acos­ta­ment a una pre­só ca­ta­la­na de San­dro Rosell, in­tern a So­to del Re­al. «El ne­ces­si­ta a prop seu, tot i que en 12 me­sos no­més l’han ci­tat una ve­ga­da», ex­pli­quen al bu­fet Mo­lins, que de­fen­sa l’ex­pre­si­dent del FC Bar­ce­lo­na.

Men­tres­tant, en­tre els fun­ci­o­na­ris de la pre­só sa­ra­gos­sa­na de Zu­e­ra ha cor­re­gut aques­ta set­ma­na una in­for­ma­ció no con­fir­ma­da que In­te­ri­or es­tu­dia tras­lla­dar-hi els po­lí­tics in­de­pen­den­tis­tes ca­ta­lans. To­tes les fonts con­sul­ta­des as­se­nya­len el re­cel que en àm­bits de la se­gu­re­tat de l’Es­tat ai­xe­ca la pos­si­bi­li­tat de tras­lla­dar-los a Catalunya. La vi­gi­làn­cia dels in­terns de­pen­dria de la Ge­ne­ra­li­tat i la se­va ad­mi­nis­tra­ció pe­ni­ten­ci­à­ria.

Les de­fen­ses re­but­gen l’op­ció de Zu­e­ra –«a la fron­te­ra», di­uen en l’en­torn dels em­pre­so­nats–. Pre­fe­rei­xen un mò­dul de pre­ven­tius de les pre­sons bar­ce­lo­ni­nes de Bri­ans, mal­grat el cli­ma de ten­sió in­ter­na de què va in­for­mar EL PERIÓDICO. Els tras­llats de Jun­que­ras i Ro­me­va se­ri­en els pri­mers a ser ate­sos, ja que al­tres pre­sos in­de­pen­den­tis­tes com els ex­con­se­llers Josep Rull i Jordi Tu­rull i l’ex­pre­si­dent de l’As­sem­blea Na­ci­o­nal Ca­ta­la­na (ANC) Jordi Sànc­hez no han for­mu­lat cap pe­ti­ció d’acos­ta­ment.

AMB FILLS PE­TITS A Sànc­hez, Tu­rull, Rull, l’ex­con­se­ller Jo­a­quim Forn i el pre­si­dent d’Òm­ni­um Cultural, Jordi Cui­xart, te­nir fills me­nors d’edat els do­na pre­va­len­ça so­bre la res­ta, si bé en l’en­torn dels em­pre­so­nats no vo­len pen­sar que uns po­gues­sin ser tras­lla­dats de cen­tre pe­ni­ten­ci­a­ri i al­tres no. Les pe­ti­ci­ons de Jun­que­ras i Ro­me­va as­se­nya­len el seu dret de pre­sos a es­tar a prop de la fa­mí­lia i del des­patx dels seus ad­vo­cats, pe­rò gi­ren so­bre­tot al vol­tant de com im­pac­ta el seu em­pre­so­na­ment en els seus fills.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.