Pi­nyes, bros­sa i al­go­rit­mes

La in­tel·li­gèn­cia ar­ti­fi­ci­al i la con­duc­ti­vi­tat obren no­ves vi­es per cre­ar mú­si­ca

El Periódico de Catalunya [Català] - - Tema Del Dia - JOSEP M. BERENGUERAS

Ima­gi­nin una or­ques­tra en què en comp­tes de trom­pe­tes, obo­ès i tim­bals hi ha pi­nyes, es­com­bra­ri­es i in­tel·li­gèn­cia ar­ti­fi­ci­al. El fu­tur de la cre­a­ti­vi­tat es de­fi­neix al Só­nar+D, la tro­ba­da pa­ral·le­la al fes­ti­val mu­si­cal que agru­pa ar­tis­tes, start-ups, pen­sa­dors, ex­perts i makers dis­po­sats a men­jar-se el món. I men­tre als ta­llers s’en­se­nya a cre­ar na­no­sa­tèl·lits i a la sa­la de con­fe­rèn­ci­es es par­la d’ali­e­ní­ge­nes, a la zo­na cen­tral es des­co­brei­xen no­ves ma­ne­res de cre­ar mú­si­ca i art.

Un casc de re­a­li­tat vir­tu­al. Unes quan­tes llau­nes, una ro­da de bi­ci­cle­ta, cor­des, un vell disc dur... i un softwa­re. «Es pot cre­ar mú­si­ca de mol­tes ma­ne­res. No­sal­tres pro­po­sem com el re­ci­clat­ge pot aju­dar a fer-ho, pe­rò bar­re­jant-lo amb una co­sa tan no­va com la re­a­li­tat vir­tu­al», ex­pli­quen des de Cu­ri­o­si­bot, un pro­jec­te si­tu­at a Va­lèn­cia. La cre­a­ció que mos­tren al Só­nar+D és Playing with trash (To­cant amb es­com­bra­ri­es), una obra in­terac­ti­va que con­vi­da l’usu­a­ri a po­sar-se el casc i mou­re’s per un es­ce­na­ri vir­tu­al per to­car ins­tru­ments cre­ats amb ele­ments re­ci­clats.

Una mi­ca di­fe­rent és la pro­pos­ta de la ber­li­ne­sa Play­tro­nic. «Unim art, en­tre­te­ni­ment i edu­ca­ció», des­ta­ca el fun­da­dor de la ini­ci­a­ti­va, Sas­ha Pas. En­tre les se­ves pro­pos­tes hi ha una nò­ria i un to­ca­dis­cos que re­pro­du­ei­xen sons o mú­si­ca de­pe­nent dels co­lors que lle­gei­xen els sen­sors. I sor­pre­nen du­es ex­pe­ri­èn­ci­es que fun­ci­o­nen grà­ci­es a la con­duc­ti­vi­tat: una pla­ca amb xips que re­pro­du­eix mú­si­ca no­més si du­es per­so­nes la sub­jec­ten amb una mà i es to­quen amb l’al­tra, i tres pi­nyes d’Amè­ri­ca que, tam­bé grà­ci­es a la con­duc­ti­vi­tat, per­me­ten to­car me­lo­di­es sen­zi­lles.

Xar­xes neu­ro­nals

Go­o­gle Ma­gen­ta crea mú­si­ca d’una al­tra ma­ne­ra. Amb xar­xes neu­ro­nals pro­fun­des (sis­te­mes que ana­lit­zen grans quan­ti­tats de da­des per apren­dre com­por­ta­ments es­pe­cí­fics) i al­go­rit­mes es pot cre­ar mú­si­ca, i el Só­nar+D mos­tra per pri­me­ra ve­ga­da ins­tru­ments que uti­lit­zen aques­ta tec­no­lo­gia. Amb un d’aquests al­go­rit­mes es cre­en sons hí­brids d’ins­tru­ments co­muns i re­sul­ta una ex­pe­ri­èn­cia pe­cu­li­ar. «En re­a­li­tat no es trac­ta de si so­na bé o mala­ment. Es trac­ta de te­nir ex­pe­ri­èn­ci­es no­ves que des­per­tin els sen­tits», ex­pli­quen els cre­a­dors.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.