DESPACIO, la fes­ta so­mi­a­da

Ja­mes Murphy i 2manydjs van apor­tar de nou al Só­nar el seu equip de so mas­siu i la se­va gran se­lec­ció de vi­nils en el mi­llor es­de­ve­ni­ment ima­gi­na­ble per a au­di­ò­fils i me­lò­mans en ge­ne­ral

El Periódico de Catalunya [Català] - - Tema Del Dia - JUAN MANUEL FREIRE NATÀLIA QUERALT CARLOS MONTAÑÉS

Ja se sa­bia des del Só­nar 2014 i ahir, di­jous, es va con­fir­mar: DESPACIO és el mi­llor es­de­ve­ni­ment ima­gi­na­ble per a au­di­ò­fils i me­lò­mans en ge­ne­ral, pe­rò tam­bé un dels més de­pri­ments. D’una ban­da, dis­fru­tes molt es­col­tant mú­si­ca en aques­tes con­di­ci­ons. D’al­tra ban­da, és una uto­pia in­sal­va­ble con­fi­ar en la lo­te­ria per po­der re­pro­duir aques­tes emo­ci­ons a ca­sa. Hi hau­ria d’ha­ver un avís a l’en­tra­da: «Pre­pa­rin­se per es­col­tar mú­si­ca com mai, pe­rò tam­bé per­què, a par­tir d’ara, aquest equip do­mès­tic que van ha­ver de pa­gar a ter­mi­nis no tor­ni mai a ser el ma­teix».

Els caps d’aquest club iti­ne­rant, Ja­mes Murphy (lí­der de LCD Soundsys­tem) i els ger­mans Step­hen i Da­vid Dewa­e­le (cone­guts com a 2manydjs) han par­lat en al­gu­na oca­sió de com va néi­xer tot del seu menys­preu per les ses­si­ons mas­si­ves d’avui dia; la pu­ja­da eter­na de l’EDM. Ai­xò seu és més com una «fes­ta a ca­sa» en què la gent ba­lla, in­ti­ma una mi­ca i ai­xò, ¿pe­rò a ca­sa de qui hi cap aquest mons­tre?

El nu­cli tec­no­lò­gic de DESPACIO són vuit pi­les d’al­ta­veus i am­pli­fi­ca­dors ana­lò­gics McIn­tosh que pe­sen en to­tal 30.000 qui­los. Se­gons el te­ma, el pots sen­tir com si fins l’úl­tim gram et cai­gués a so­bre i fes crui­xir os­sos i cor. Com que l’es­pai és li­mi­tat, l’im­pac­te de la mú­si­ca és una co­sa su­pe­ri­or.

Pe­rò la vet­lla­da d’ahir va co­men­çar amb lleu­ge­re­sa en­ga­nyo­sa, al so de Mu­sic for 18 mu­si­ci­ans de Ste­ve Reich. Des­prés, pri­mer cop de gro­o­ve amb An­gel dust, de Gil Scott-He­ron i Bri­an Jack­son, en ver­sió fu­me­jant i alen­ti­da. El salt del mi­ni­ma­lis­me clàs­sic al funk eva­nes­cent va ser gai­re­bé im­per­cep­ti­ble: els Dewa­e­le i Murphy bar­re­gen amb ex­cel·lèn­cia a l’abast de pocs, clara­ment fa­mi­li­a­rit­zats amb ca­da solc d’aquests vi­nils.

No, aquí no hi ha ar­xiu di­gi­tal, no­més dis­cos de 35 i 45 rpm co­sits en un mag­ma cà­lid, dens, de ve­ga­des per­fec­ta­ment im­per­fec­te. L’es­tre­lla és el so, com re­cor­da un dels disc­jò- queis (es­tà bas­tant fosc, no sé iden­ti­fi­car-lo en la dis­tàn­cia) al pro­var de dis­per­sar els cer­ca­dors de fotos. «Da­vant de la ca­bi­na és on pit­jor se sent la mú­si­ca», avi­sa.

Du­rant les du­es pri­me­res ho­res van so­nar tant clàs­sics po­pu­lars (com Por­que te vas de Je­a­net­te amb cu­ri­o­sa in­jec­ció cúm­bia) com per­les per des­co­brir, com Get it up for lo­ve de Ned Do­heny. Tots els ar­tis­tes ima­gi­na­bles es­ta­ven con­vi­dats, sem­pre que tin­gues­sin vi­bra­ci­ons con­ta­gi­o­ses i co­ol­ness na­tu­ral: de la mís­ti­ca Shei­la Chan­dra a Ro­bert Wyatt, del grup bel­ga Eli­sa Waut a la gu­ru d’au­to­a­ju­da pa­rò­di­ca Will Powers, de Bri­an Eno i Da­vid Byr­ne a l’ac­tor por­no con­ver­tit en ídol dis­co Den­nis Parker, i amb el seu Like an ea­gle va co­men­çar a fun­ci­o­nar la bo­la de mi­ralls. Qu­e­da­ven qua­tre ho­res de cres­cen­do.

FERRAN SENDRA

So mes­tre Murphy i 2manydjs, en l’es­de­ve­ni­ment DESPACIO del Só­nar, ahir.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.