La mú­si­ca sí que té fron­te­res

El Periódico de Catalunya [Català] - - Tema Del Dia - Nan­do Cruz

«La mú­si­ca no té fron­te­res». Que bé que so­na ai­xò i que fals que és. I si no, que ho pre­gun­tin als di­rec­tors del Só­nar, que van anun­ci­ar per a l’edi­ció del 2008 el de­but a Es­pa­nya de Ko­no­no Nº1 i van veu­re com els seus plans su­cum­bi­en a la bu­ro­crà­cia, que fi­nal­ment va im­pe­dir al grup con­go­lès en­trar a Eu­ro­pa.

Deu anys des­prés, el Só­nar+D ha aco­llit una tau­la ro­do­na so­bre com la tec­no­lo­gia pot aju­dar a es­qui­var els obs­ta­cles fí­sics i le­gals que con­ver­tei­xen en un in­fern els des­pla­ça­ments de les per­so­nes. El me­xi­cà Efra­ín Fo­glia va ex­po­sar di­ver­sos pro­jec­tes im­pul­sats des de la se­va em­pre­sa Mo­bi­lity­lab.net per fa­ci­li­tar la con­nec­ti­vi­tat al Sà­ha­ra o fer més se­gur el pas de Mè­xic als Es­tats Units. En zo­nes fron­te­re­res com Ti­ju­a­na, ex­pli­ca Fo­glia, es veu molt clar què sig­ni­fi­ca la llui­ta con­tra la mi­gra­ció: «És una guer­ra con­tra els po­bres».

No­més ai­xí s’en­tén el que va ex­pli­car des­prés l’ar­tis­ta i in­ves­ti­ga­do­ra Jo­a­na Moll. El pro­gra­ma Blu­eSer­vo per­met a nor­da­me­ri­cans oci­o­sos es­pi­ar i de­la­tar mo­vi­ments sos­pi­to­sos que es de­tec­tin a la fron­te­ra. Més de 200.000 per­so­nes de­di­quen el seu temps lliu­re a aquest hob­by. Són mi­li­ons d’ho­res de fei­na gra­tu­ï­ta per al Go­vern de Te­xas. Moll va ex­pli­car que hi ha un bar a Aus­trà­lia on te­nen con­nec­tat un te­le­vi­sor tot el dia per­què la se­va cli­en­te­la pu­gui veu­re les úl­ti­mes tro­ba­lles d’aquests vi­gi­lants oci­o­sos.

Sí, la cru­el­tat de la gent és in­fi­ni­ta. S’in­tu­ïa en la mi­ra­da de la ci­ne­as­ta Bri­git­te Sc­hef­fer quan nar­ra­va les atro­ci­tats que ha vist a Lí­bia se­guint les ru­tes mi­gra­tò­ri­es i, en­ca­ra més, quan ca­lla­va. Pe­rò fins i tot en un món ide­al sen­se fron­te­res, hi ha al­tres obs­ta­cles per es­qui­var. I el ma­dri­leny Pu­toc­hi­no­ma­ri­cón ho va ex­pli­ci­tar en el tan­ca­ment del seu con­cert, en què va re­cla­mar una re­bel·lió de les mi­no­ri­es. Els fes­ti­vals són efí­mers apa­ra­dors de di­ver­si­tat (al­guns, ni tan sols ai­xò), pe­rò si en un pa­ís amb tan­ta mi­gra­ció com Es­pa­nya amb prou fei­nes hi ha ar­tis­tes es­pa­nyols no blancs en la in­dús­tria del lleu­re, als mit­jans i als es­ce­na­ris, el pro­ble­ma ja no és no­més a les fron­te­res si­nó més en­dins.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.