Ra­ons per les quals m’agra­da ve­nir al Só­nar

El Periódico de Catalunya [Català] - - Tema Del Dia -

«La pri­me­ra ve­ga­da va ser el 2011 i vaig te­nir clar que re­pe­ti­ria. Es­tic molt fi­ca­da en el món de la mú­si­ca elec­trò­ni­ca i faig les me­ves prò­pi­es mes­cles, ai­xí que he vin­gut per es­tar a l’úl­ti­ma. I a dis­fru­tar amb Dj Mo­tor City Drum En­sem­ble & Je­remy Un­der­gound».

ITÀLIA. ESTUDIANT DE MODA

«Aques­ta és la me­va cin­que­na ve­ga­da, ¡soc fan del Só­nar! Aquest any no conec tant els grups, ai­xí que vinc amb la men­ta­li­tat ober­ta per des­co­brir no­ves pro­pos­tes. He por­tat una mot­xi­lle­ta per anar-me can­vi­ant de ro­ba per­què no pen­so per­dre’m cap con­cert».

BAR­CE­LO­NA. TATUADOR

«M’agra­da la mú­si­ca tech­no i l’am­bi­ent d’aquest fes­ti­val, que bar­re­ja gent jo­ve, ar­tis­tes de pri­mer ni­vell amb con­fe­rèn­ci­es so­bre in­no­va­ció i tec­no­lo­gia. M’agra­da molt el rot­llo fes­ti­va­ler i vinc en tri­qui­ni per­què fa ca­lor i crec que em que­da bé».

COREA DEL SUD. PROFESSORA DE GOLF

«Al Só­nar bus­co co­ses que em sor­pren­guin a es­ca­la ar­tís­ti­ca i mu­si­cal. Aquest és un fes­ti­val per als cinc sen­tits, on has de ve­nir amb la men­ta­li­tat ober­ta. És el meu quart cop i, en aques­ta edi­ció, els meus fa­vo­rits són Niño de Elc­he & Is­ra­el Galván».

BAR­CE­LO­NA. GESTORA CULTURAL

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.