Les ga­ni­ve­tes de la ver­go­nya

El Periódico de Catalunya [Català] - - Opinió -

Talls pro­funds, i es­tan dis­se­nya­des per fer-ne. Ca­pa­ces de tra­ves­sar la pell i la carn i es­quin­çar els ner­vis. Nom­bro­sos tes­ti­mo­nis grà­fics cons­ta­ten le­si­ons bru­tals, se­qüe­les per a to­ta la vi­da. Ga­ni­ve­tes, na­va­lles o fu­lles són els di­fe­rents noms d’una ma­tei­xa ig­no­mí­nia. La se­va pre­sèn­cia a la tan­ca de Me­li­lla ha si­gut de­nun­ci­a­da sis­te­mà­ti­ca­ment per nom­bro­ses or­ga­nit­za­ci­ons hu­ma­ni­tà­ri­es i cri­ti­ca­da per la Unió Eu­ro­pea. Van ser ins­tal·la­des per pri­me­ra ve­ga­da l’any 2005 pel Go­vern so­ci­a­lis­ta de Jo­sé Luis Ro­drí­guez Za­pa­te­ro, re­ti­ra­des pel ma­teix Exe­cu­tiu dos anys des­prés i re­cu­pe­ra­des pel Go­vern de Ma­ri­a­no Ra­joy el 2013. La in­sis­tèn­cia en l’ús re­ve­la les di­fi­cul­tats de dur a ter­me una po­lí­ti­ca mi­gra­tò­ria res­pec­tu­o­sa i so­li­dà­ria amb les per­so­nes.

L’anun­ci del mi­nis­tre de l’In­te­ri­or, Fer­nan­do Gran­de-Mar­laska, de re­ti­rar les ga­ni­ve­tes de la tan­ca de Me­li­lla no no­més és una bo­na no­tí­cia per als drets hu­mans, tam­bé és el re­co­nei­xe­ment d’un er­ror. Ja no hi ha lloc per a la in­no­cèn­cia. Els úl­tims anys hem vist prou imat­ges per ser cons­ci­ents de la tra­gè­dia de la im­mi­gra­ció. Per­so­nes dis­po­sa­des a tot, fins i tot a pa­tir tor­tu­res, ser es­cla­vit­za­des o mo­rir, per in­ten­tar fu­gir de la vi­o­lèn­cia, la fam i la mi­sè­ria del seu pa­ís d’ori­gen. Aques­ta ter­ri­ble des­es­pe­ra­ció no es me­reix unes na­va­lles col·lo­ca­des es­tra­tè­gi­ca­ment per fer mal. No els fa­rà desis­tir del seu ob­jec­tiu.

Pre­ci­sa­ment per ai­xò, per­què l’hor­ror dels que fu­gen és pit­jor que la in­cer­te­sa a què s’en­fron­ten quan em­pre­nen el vi­at­ge a Eu­ro­pa, és im­pres­cin­di­ble pro­jec­tar po­lí­ti­ques mi­gra­tò­ri­es con­jun­tes. Con­trol de flu­xos mi­gra­to­ris i col·la­bo­ra­ció amb els pa­ï­sos d’ori­gen són du­es de les ide­es que ha apun­tat el mi­nis­tre de l’In­te­ri­or. Més re­fle­xió, més pla­ni­fi­ca­ció i menys re­pres­sió són, sens dub­te, les vi­es a ex­plo­rar.

La ul­tra­dre­ta no dei­xa d’aug­men­tar a Eu­ro­pa. En­co­rat­ja­da per la fal­ta d’ex­pec­ta­ti­ves de molts, la se­va pre­sèn­cia no fa res més que es­ti­mu­lar la in­to­le­ràn­cia i el ra­cis­me. El seu dis­curs és tan sim­ple com pe­ri­llós. Com­ba­tre la xe­no­fò­bia és im­pres­cin­di­ble per fre­nar la se­va ra­di­ca­li­tat, pe­rò és molt di­fí­cil plan­tar-li ca­ra si els Es­tats són els pri­mers de dei­xar de con­si­de­rar els im­mi­grants per­so­nes amb tots els drets. La re­ti­ra­da de les ga­ni­ve­tes ma­ni­fes­ta una vo­lun­tat ne­ces­sà­ria de res­pec­te i so­li­da­ri­tat.

L’anun­ci de la re­ti­ra­da de les ga­ni­ve­tes ma­ni­fes­ta una ne­ces­sà­ria vo­lun­tat de res­pec­te i so­li­da­ri­tat

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.