Fer­nan­do Gran­deMar­laska

Mi­nis­tre de l’In­te­ri­or

El Periódico de Catalunya [Català] - - Opinió -

★★★★

Re­sul­ta en­co­rat­ja­dor per a la deses­ca­la­da que el mi­nis­tre re­col­zi, en­ca­ra que la de­ci­sió si­gui ju­di­ci­al, el tras­llat dels ex­con­se­llers i lí­ders del pro­cés re­clu­sos a pre­sons ca­ta­la­nes per­què la se­va vi­da per­so­nal i fa­mi­li­ar si­gui menys di­fí­cil.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.