El fi­nal dels es­tí­muls del BCE

El Periódico de Catalunya [Català] - - Opinió -

Els vents de cua que han im­pul­sat l’eco­no­mia es­pa­nyo­la fins a fer­la sor­tir de la cri­si (els ti­pus d’in­terès 0 del Banc Cen­tral Eu­ro­peu, el pro­gra­ma d’es­tí­muls, el baix preu de l’ener­gia, so­bre­tot el pe­tro­li) es­tan co­men­çant a vi­rar. Si di­me­cres la Re­ser­va Fe­de­ral nord-ame­ri­ca­na, da­vant de la so­li­de­sa de l’eco­no­mia del seu pa­ís, va de­ci­dir aug­men­tar els ti­pus d’in­terès i va anun­ci­ar du­es pu­ja­des més aquest any, di­jous el con­sell de go­vern del BCE va sor­pren­dre els mer­cats i va anun­ci­ar que co­men­ça a re­ti­rar el pro­gra­ma d’es­tí­muls, clau en la sor­ti­da de la cri­si d’eco­no­mi­es com l’es­pa­nyo­la. Des­prés de l’es­tiu, el BCE re­dui­rà les com­pres de deu­te pú­blic i pri­vat de 30.000 a 15.000 mi­li­ons d’eu­ros, i es­tà pre­vist que a fi­nals d’any les ad­qui­si­ci­ons s’aca­ba­ran. El BCE, a més, po­sa ter­mi­ni a la se­va po­lí­ti­ca de di­ners ba­rats: els ti­pus d’in­terès no pu­ja­ran «al­menys fins a l’es­tiu del 2019».

Les de­ci­si­ons de la Fed i del BCE són co­he­rents amb el mo­ment eco­nò­mic ac­tu­al, amb da­des po­si­ti­ves de crei­xe­ment i la in­fla­ció so­ta con­trol, pe­rò és cert que al­guns se­nyals (com l’aug­ment del preu del pe­tro­li i el risc d’una guer­ra co­mer­ci­al en­co­rat­ja­da per l’Ad­mi­nis­tra­ció de Trump) obli­guen a ex­tre­mar la pru­dèn­cia. En ter­mes de l’eco­no­mia es­pa­nyo­la la re­ti­ra­da dels es­tí­muls i l’aug­ment en la dis­tàn­cia dels ti­pus d’in­terès po­sa­ran a pro­va la ro­bus­te­sa del crei­xe­ment. Sen­se els vents de cua, s’ha de veu­re com na­ve­ga­rà l’eco­no­mia es­pa­nyo­la.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.