Je­sús Nuño

Pre­si­dent d’El Cor­te In­glés

El Periódico de Catalunya [Català] - - Opinió - AGUSTÍ SA­LA

★★★★

Des­prés d’una vin­te­na d’anys com a alt exe­cu­tiu del ge­gant de dis­tri­bu­ció, aca­ba d’as­su­mir la pre­si­dèn­cia per li­de­rar els rep­tes de fu­tur que es plan­te­ja la com­pa­nyia i im­pul­sar una no­va eta­pa de crei­xe­ment de la fir­ma.

Je­sús Nuño de la Ro­sa, que subs­ti­tu­eix Di­mas Gi­me­no, ne­bot del di­funt Isi­do­ro Ál­va­rez; i un exe­cu­tiu aliè a la fa­mí­lia pro­pi­e­tà­ria del ne­go­ci del tri­an­gle verd era, des de l’oc­tu­bre de l’any pas­sat, amb Víc­tor del Po­zo, con­se­ller de­le­gat. L’es­tre­na de tots dos en aquest càr­rec en la com­pa­nyia va su­po­sar, al seu torn, res­tar po­der al pre­si­dent.

El di­rec­tiu, de 54 anys, se­rà el cin­què pre­si­dent del grup des­prés de la se­va fun­da­ció (el pre­ce­dei­xen Cé­sar Ro­drí­guez, Ra­món Are­ces, Isi­do­ro Ál­va­rez i el ma­teix Gi­me­no), pe­rò és el pri­mer que no per­tany a la fa­mí­lia. Era ac­tu­al­ment res­pon­sa­ble del ne­go­ci cor­po­ra­tiu i de fi­li­als de l’em­pre­sa es­pa­nyo­la, men­tre que el ne­go­ci de re­tail i grans ma­gat­zems es­tà pi­lo­tat per Del Po­zo. El seu gran rep­te se­rà pi­lo­tar cap a bon port aquest ge­gant de la gran dis­tri­bu­ció, amb unes ven­des de més de 15.000 mi­li­ons d’eu­ros que, en la se­va pug­na de mer­cat amb el co­lós del co­merç elec­trò­nic, Ama­zon. Al­ho­ra, hau­rà de bre­gar i bus­car la pau en la ba­ta­lla ac­ci­o­na­ri­al en­tre fa­mi­li­ars que con­tro­len el grup.

Nuño, con­si­de­rat de per­fil tèc­nic i un ho­me de la ca­sa, tam­bé és con­se­ller de Sfe­ra. És lli­cen­ci­at en Ci­èn­ci­es Eco­nò­mi­ques i Em­pre­sa­ri­als per la Uni­ver­si­tat Com­plu­ten­se de Madrid i ha desen­vo­lu­pat to­ta la se­va car­re­ra pro­fes­si­o­nal a Vi­a­jes El Cor­te In­glés, on va co­men­çar a tre­ba­llar el 1998 i de la qual va ser el di­rec­tor ge­ne­ral.

«He si­gut, soc i sem­pre se­ré agent de vi­at­ges», ha ar­ri­bat a dir en al­gu­na oca­sió. El cert és que Vi­a­jes El Cor­te In­glés, un dels pi­lars de la ca­de­na que ja comp­ta amb gai­re­bé 80 anys, és la se­go­na gran po­ta so­bre la qual es ba­sa el grup, al su­po­sar al vol­tant del 15% del to­tal de la xi­fra de ven­des, amb gai­re­bé 2.400 mi­li­ons.

El pri­mer ne­go­ci és el dels grans ma­gat­zems, amb mar­ques com El Cor­te In­glés o Hi­per­cor, amb el 62,7% del to­tal, la qual co­sa, el 2016 –les úl­ti­mes da­des dis­po­ni­bles– van sig­ni­fi­car unes ven­des de més de 9.700 mi­li­ons d’eu­ros. Un dels seus forts són els vi­at­ges cor­po­ra­tius i al­tres de més mar­ge, com els cre­uers.

Nuño de la Ro­sa és, a més, pa­tró de la Fun­da­ció Ra­món Are­ces, que és el pri­mer ac­ci­o­nis­ta dels grans ma­gat­zems, amb el 37,39% del ca­pi­tal. A més de la fun­da­ció i, en con­cret, el seu pre­si­dent, Flo­ren­cio La­sa­ga, els seus al­tres su­ports més di­rec­tes són les ger­ma­nes Mar­ta i Cris­ti­na Ál­va­rez Guil, fi­lles d’Isi­do­ro Ál­va­rez, que te­nen el 7,5% del ca­pi­tal ca­da una.

Com a con­se­ller de­le­gat jun­ta­ment amb Del Po­zo, a Je­sús Nuño de la Ro­sa li va to­car par­ti­ci­par en la se­va pri­me­ra gran ope­ra­ció i tan­car el re­fi­nan­ça­ment del deu­te d’El Cor­te In­glés, que s’ele­va­va a 3.650 mi­li­ons d’eu­ros. L’acord va ser­vir per aug­men­tar ter­mi­nis, re­bai­xar cos­tos i eli­mi­nar ga­ran­ti­es.

«He si­gut, soc i sem­pre se­ré agent de vi­at­ges», ha ar­ri­bat a dir en al­gu­na oca­sió.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.