Ig­na­cio Fdez. Lo­za­no

So­ci­e­tat Es­pa­nyo­la de Car­di­o­lo­gia

El Periódico de Catalunya [Català] - - Opinió - CARLOS MÁRQUEZ DANIEL

★★★★

El pre­si­dent del Con­sell Es­pa­nyol de Res­sus­ci­ta­ció Car­di­o­pul­mo­nar de­nun­cia i la­men­ta que en­ca­ra no hi ha­gi un pla es­ta­tal per ins­tal·lar des­fi­bril·la­dors, cons­ci­ent que no hi ha res en me­di­ci­na que pu­gui sal­var més vi­des.

AEs­pa­nya no hi ha una le­gis­la­ció úni­ca en ma­tè­ria de car­di­o­pro­tec­ció. Sí que dis­po­sem d’un de­cret llei de l’any 2009 que es li­mi­ta a mar­car els mí­nims de qua­li­tat i se­gu­re­tat en l’ús de des­fi­bril·la­dors fo­ra de l’àm­bit sa­ni­ta­ri. A par­tir d’aquí, ca­da co­mu­ni­tat au­tò­no­ma i ca­da ajun­ta­ment ha redac­tat la se­va nor­ma­ti­va, amb més o menys pre­sèn­cia d’aques­tes mà­qui­nes, tant a l’es­pai pú­blic com als equi­pa­ments o en se­gons quins edi­fi­cis pri­vats molt fre­qüen­tats. En re­sum: la pro­ba­bi­li­tat de su­perar un in­fart va per ciu­tats.

L’atu­ra­da car­dí­a­ca treu ca­da any a Es­pa­nya la vi­da a més de 25.000 per­so­nes (68 ca­da dia), un nom­bre molt per so­bre de les 1.200 que van mo­rir el 2017 en ac­ci­dents de tràn­sit i su­pe­ri­or a les prop de 22.000 que per­den la ba­ta­lla con­tra el càn­cer de pul­mó o les 20.000 ven­çu­des per la de­mèn­cia. La mort sob­ta­da és, se­gons el doc­tor Ig­na­cio Fernán­dez Lo­za­no, pre­si­dent del Con­sell Es­pa­nyol de Res­su­ci­ta­ció Car­di­o­pul­mo­nar (CERCP), «la gran des­co­ne­gu­da de la sa­ni­tat». Una de les ei­nes més útils per com­ba­tre-la, pros­se­gueix aquest car­di­ò­leg mem­bre de la So­ci­e­tat Es­pa­nyo­la de Car­di­o­lo­gia (SEC), és el des­fi­bril·la­dor. I sa­ber com­bi­nar-lo amb el mas­sat­ge car­dí­ac (RCP). Per ai­xò li cos­ta tant d’en­ten­dre que no hi ha­gi un pla es­ta­tal, que fa anys que re­cla­men, per pro­mou­re’n la ins­tal·la­ció en to­ta me­na d’im­mo­bles i equi­pa­ments, tant pú­blics com pri­vats.

A LA CUA D’EU­RO­PA Se­gons la SEC, a Es­pa­nya no­més hi ha tres des­fi­bril·la­dors per ca­da 10.000 ha­bi­tants, una xi­fra que si­tua el nos­tre pa­ís com a fa­na­let ver­mell d’Eu­ro­pa. «En te­nim cinc ve­ga­des menys que Ale­ma­nya, An­gla­ter­ra o Itàlia; vuit ve­ga­des menys que a Fran­ça, Di­na­mar­ca o Su­è­cia (els cap­da­van­ters a Eu­ro­pa), i 25 menys que al Ja­pó, el pa­ís més desen­vo­lu­pat en aquest as­pec­te», con­cre­ta Fernán­dez Lo­za­no, con­ven­çut que «no hi ha res en Me­di­ci­na que pu­gui sal­var més vi­des».

El pre­si­dent del CERCP la­men­ta que la ini­ci­a­ti­va pri­va­da es­ti­gui fent la fei­na que hau­ria de cor­res­pon­dre a l’Ad­mi­nis­tra­ció pú­bli­ca res­pec­te a l’apos­ta per aques­tes mà­qui­nes sal­va­vi­des. Els Go­verns au­to- nò­mics hi es­tan in­ten­tant po­sar el seu gra­net de sor­ra, pe­rò de ma­ne­ra desi­gual i sen­se un full de ru­ta pac­tat. Per aquest mo­tiu, a efec­tes de sal­var la vi­da, no és el ma­teix que se’t pa­ri el cor a Va­lèn­cia que a San­ti­a­go de Com­pos­tel·la, per po­sar un exem­ple.

És ve­ri­tat que el de­cret del 2009 mar­ca el ca­mí: «S’es­ti­ma que ca­da any es pro­du­ei­xen a Es­pa­nya més de 24.500 atu­ra­des car­dí­a­ques, co­sa equi­val a una mit­ja­na d’una ca­da 20 mi­nuts, i la fi­bril·la­ció ven­tri­cu­lar és la res­pon­sa­ble ini­ci­al de fins al 85% de les pa­ra­des car­dí­a­ques ex­tra­hos­pi­ta­là­ri­es». Tot i ai­xò, a par­tir d’aques­ta pre­sen­ta­ció, hi ha lliu­re ar­bi­tri fins al punt que al­gu­nes nor­ma­ti­ves són d’obli­gat com­pli­ment men­tre que d’al­tres són sim­ples re­co­ma­na­ci­ons.

SE­GONS ON T’AGAFI A con­ti­nu­a­ció, us po­sem al­guns exem­ples de les di­fe­rèn­ci­es en­tre re­gi­ons. So­bre cen­tres co­mer­ci­als, per exem­ple. A An­da­lu­sia, els des­fi­bril·la­dors són obli­ga­to­ris en «grans su­per­fí­ci­es mi­no­ris­tes», sen­se con­cre­tar; a Ara­gó, en els

La nor­ma­ti­va és d’obli­gat

com­pli­ment en unes re­gi­ons i vo­lun­tà­ria en d’al­tres

que tin­guin més de 1.000 me­tres qua­drats (2.500, en el cas de Madrid i As­tú­ri­es); a Euska­di no­més es par­la de «grans es­ta­bli­ments». Pel que fa als equi­pa­ments es­por­tius, el que ma­na és l’afo­ra­ment. An­da­lu­sia, As­tú­ri­es, el Pa­ís Va­len­cià, Madrid i Ara­gó coin­ci­dei­xen en un mí­nim de 500 per­so­nes, men­tre que les Ca­nà­ri­es igua­len i pugen fins a 1.000. Cap men­ció en la res­ta d’au­to­no­mi­es. Pel que fa re­fe­rèn­cia als cen­tres edu­ca­tius, els cen­tres va­len­ci­ans amb més de 1.500 alum­nes han de dis­po­sar d’un des­fi­bril·la­dor, men­tre que a Euska­di en són ne­ces­sa­ris un mí­nim de 2.000, igual que a Catalunya, on s’es­pe­ci­fi­ca més pro­tec­ció en el cas d’es­co­les per a per­so­nes amb dis­ca­pa­ci­tat. En el cas de Madrid, que va apro­var el seu de­cret de car­di­o­pro­tec­ció el setembre de l’any pas­sat amb una in­ver­sió d’1,6 mi­li­ons d’eu­ros (2.100 mà­qui­nes), no es con­cre­ta el nom­bre d’usu­a­ris po­ten­ci­als.

La po­ca sa­pi­èn­cia en ma­tè­ria de mort sob­ta­da que­da re­flec­ti­da en el nom­bre de per­so­nes que sa­bri­en (o di­uen que sa­ben) què han de fer en cas de tro­bar-se da­vant un ho­me o una do­na a qui se li ha pa­rat el cor. Se­gons l’Es­tu­di de Car­di­o­pro­tec­ció a Es­pa­nya 2016, no­més el 3% sa­bria prac­ti­car una re­a­ni­ma­ció car­di­o­pul­mo­nar a l’afec­tat. Aques­tes ma­ni­o­bres, jun­ta­ment amb l’ús del des­fi­bril·la­dor, aug­men­ten el 90% les pro­ba­bi­li­tats de sal­var la vi­da en cas de pa­ra­da car­dí­a­ca. Si es té en comp­te que al cap de 10 mi­nuts ja no hi ha res a fer i que una am­bu­làn­cia a Bar­ce­lo­na tri­ga 11 mi­nuts de mit­ja­na a ar­ri­bar a l’emer­gèn­cia, qual­se­vol pre­ven­ció té sen­tit.

L’EXEM­PLE DE GI­RO­NA Fernán­dez Lo­za­no po­sa com a exem­ple de car­di­o­pro­tec­ció la Di­pu­ta­ció de Gi­ro­na, que va co­men­çar a ins­tal·lar des­fi­bril·la­dors el 2009. Se’n van col·lo­car 502 en 221 mu­ni­ci­pis, amb la pe­cu­li­a­ri­tat que, quan al­gú l’aga­fa­va, s’ac­ti­va­va una tru­ca­da au­to­mà­ti­ca al 112 per en­vi­ar efec­tius sa­ni­ta­ris al lloc de l’in­ci­dent. El des­ple­ga­ment de mà­qui­nes ha anat pa­ral·lel a uns cur­sos de for­ma­ció pels quals ja han pas­sat 21.000 per­so­nes. Un to­tal de 241 des­fi­bril·la­dors més s’han ce­dit als di­fe­rents cos­sos de se­gu­re­tat per­què els por­tin al seu ve­hi­cle, sem­pre amb la pre­mis­sa que una res­pos­ta rà­pi­da és, da­vant d’una pa­ra­da car­dí­a­ca, fo­na­men­tal. Aquests úl­tims anys, no­més a la pro­vín­cia de Gi­ro­na, i sen­se una úni­ca llei per a tot l’Es­tat, aquests apa­rells han sal­vat la vi­da a 38 per­so­nes.

CARLOS MONTAÑÉS

Un apa­rell des­fi­bril·la­dor a la pa­ra­da d’Es­pa­nya del me­tro de Bar­ce­lo­na.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.