El llis­tó mo­ral de la po­lí­ti­ca

El Periódico de Catalunya [Català] - - Opinió - t @En­ric_Her­nan­dez ENRIC Her­nàn­dez

Al sa­ber-se la re­nún­cia for­ça­da del mi­nis­tre Mà­xim Hu­er­ta pels seus an­tics pro­ble­mes amb el fisc, la cor­res­pon­sal de Le Mon­de a Es­pa­nya va sen­ten­ci­ar: «La no­va mo­ral his­pa­no­su­e­ca no en dei­xa pas­sar ni una». La va cla­var San­dri­ne Mo­rel, im­pla­ca­ble ana­to­mis­ta del pro­cés so­bi­ra­nis­ta en el seu as­saig El hu­racán ca­talán (Pla­ne­ta): l’èti­ca lu­te­ra­na, im­pe­rant en les de­mo­crà­ci­es nòr­di­ques, ha ar­re­lat per sor­pre­sa en la po­lí­ti­ca es­pa­nyo­la.

En la mo­ral po­lí­ti­ca hi ha du­es po­si­ci­ons ex­tre­mes: la que im­po­sa la tra­di­ció ibè­ri­ca –ne­gar l’evi­dèn­cia, pro­te­gir el cor­re­li­gi­o­na­ri, no as­su­mir cap res­pon­sa­bi­li­tat... i en­ca­ra menys di­mi­tir–; i la que dic­ten els nous temps: a la mí­ni­ma sos­pi­ta, ta­llar en sec.

Di­me­cres, quan es va di­fon­dre la san­ció al mi­nis­tre de Cul­tu­ra per frau fis­cal, Pe­dro Sánc­hez va in­ten­tar des­bros­sar una via in­ter­mè­dia: es­col­tar les ex­pli­ca­ci­ons de Hu­er­ta, ana­lit­zar les se­ves pràc­ti­ques fis­cals, sos­pe­sar pros i con­tres de la se­va con­ti­nu­ï­tat... Pe­rò el pre­si­dent va aca­bar su­perat pel re­mo­lí dels es­de­ve­ni­ments: amb mol­ta pe­na va ha­ver de for­çar la di­mis­sió de Hu­er­ta per evi­tar mals ma­jors.

En la se­va de­ci­sió hi va pe­sar la in­con­sis­tent ver­sió del mi­nis­tre, els avi­sos d’Hi­sen­da i, so­bre­tot, el tram­po­lí que el va por­tar a la Mon­cloa: una mo­ció de cen­su­ra pre­sen­ta­da en nom de l’exem­pla­ri­tat con­tra un pre­si­dent ta­cat per la cor­rup­ció. Si s’ha­gués mos­trat com­pla­ent amb una pràc­ti­ca fis­cal so­ci­al­ment in­de­fen­sa­ble, hau­ria co­men­çat a ca­var la se­va tom­ba po­lí­ti­ca. Era, al cap­da­vall, es­clau

La clau

de les se­ves pa­rau­les: si va pro­me­tre ful­mi­nar qual­se­vol di­ri­gent del PSOE que elu­dís im­pos­tos, no li que­da­va més re­mei que fer el ma­teix amb el ti­tu­lar de Cul­tu­ra.

L’af­fai­re Hu­er­ta, en tot cas, si­tua molt alt–en la­ti­tuds nòr­di­ques– el llis­tó mo­ral de la po­lí­ti­ca es­pa­nyo­la: a la més mí­ni­ma om­bra de dub­te, des­ti­tu­ció ful­mi­nant. D’ara en­da­vant, se­rà igual te­nir una for­tu­na ocul­ta en un pa­ra­dís fis­cal o una san­ció fis­cal; la pe­na po­lí­ti­ca se­rà idèn­ti­ca. L’em­patx de cor­rup­ció exi­geix sens dub­te una pur­ga, pe­rò es­ti­guem a l’aguait amb els pu­ri­ta­nis­mes im­pos­tats que pre­sa­gi­en in­qui­si­ci­ons fu­tu­res.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.