Al car­rer

El Periódico de Catalunya [Català] - - Opinió - Ri­ve­ro­la EMMA

«Les do­nes sen­se sos­tre són mi­no­ria en un món d’ho­mes», re­la­ta Te­re­sa Pé­rez a EL PERIÓDICO. I el re­por­tat­ge s’en­fon­sa en l’hor­ror. Agres­si­ons fí­si­ques i se­xu­als al car­rer. Una fra­gi­li­tat ex­tre­ma. El ter­ror ad­he­rit a la pell. I la malal­tia psí­qui­ca cla­va­da en mol­tes d’elles. ¿Quan­tes co­ses fem mala­ment com a so­ci­e­tat per fo­ra­gi­tar a la in­tem­pè­rie les més fe­bles? Ven­çu­des per malal­ti­es, atra­pa­des per llo­guers o hi­po­te­ques im­pa­ga­bles, ar­ra­sa­des per l’es­pi­ral del mal­trac­ta­ment... les ca­res de l’in­for­tu­ni són mol­tes. I no, el dis­curs de­pre­da­dor de la dre­ta més ego­is­ta, la que no­més ator­ga dons als seus, no ser­veix da­vant de la re­a­li­tat. A la do­na que s’hi dei­xa la pell ne­te­jant ca­ses, as­fi­xi­a­da per la in­qui­e­tud de no po­der do­nar una sor­ti­da als seus fills, com­ba­tent amb to­tes les om­bres que en­vol­ten la pe­nú­ria, pot­ser sen­se cap xar­xa fa­mi­li­ar que pu­gui sos­te­nir-la, ¿qui­nes sor­ti­des li do­nem? ¿El car­rer és el seu únic des­tí? Els sub­si­dis amb prou fei­nes són un bàl­sam per a una na­fra mas­sa pro­fun­da. Són mol­tes les ra­ons per con­si­de­rar la ren­da bà­si­ca uni­ver­sal. La més po­de­ro­sa és que des­a­pa­rei­xe­ria de cop la po­bre­sa. I, al­ho­ra, molts dels pro­ble­mes psí­quics i fí­sics as­so­ci­ats. Els ser­veis so­ci­als po­dri­en de­di­car-se a pro­cu­rar el benes­tar i no veu­re’s for­çats, mas­sa so­vint, a ac­tu­ar com a sim­ples con­tro­la­dors. Hi ha al­ter­na­ti­ves a l’hor­ror de la in­tem­pè­rie. I són a les nos­tres mans.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.