Els mú­sics sem­pre tor­nen a Ma­ra­ta

El Periódico de Catalunya [Català] - - Opinió - JOSEP MARIA Es­pi­nàs

De­sit­jo que el con­cert de Ma­ra­ta ha­gi es­tat un èxit. Pen­so que als lec­tors d’aquest ar­ti­cle, en ge­ne­ral, no els se­rà fa­mi­li­ar el nom de Ma­ra­ta. És el nom d’un po­ble de les Fran­que­ses del Va­llès, un mu­ni­ci­pi amb una an­ti­ga his­tò­ria. ¡Ja se’n par­la­va l’any 940! Hi ha una no­ta­ble ca­sa for­ti­fi­ca­da i gò­ti­ca, la del nu­cli de la po­bla­ció.

Pe­rò si par­lo de Ma­ra­ta no és pen­sant en la se­va an­ti­gui­tat si­nó en la se­va ac­tu­a­li­tat. Des de fa anys se ce­le­bren a Ma­ra­ta uns pe­ri­ò­dics con­certs de no­ta­ble in­terès. ¿Per què puc dir-ho? Per­què ca­da es­tiu re­bo el pro­gra­ma del con­cert que se ce­le­bra­rà. Ja fa molts anys, dic, per­què a Catalunya sem­pre nei­xen ini­ci­a­ti­ves que es po­sen en mar­xa pe­rò no to­tes són ven­ce­do­res al pas del temps.

L’oï­da, a més d’avi­sar-nos dels so­rolls, pot ser un re­cep­tor de pla­er

Aquest any, el pro­gra­ma ha es­tat aquest: con­cert a càr­rec de Ch­ris­ti­an Chi­vu (vi­o­lí) i Mag­da­le­na Cris­tea (vi­o­lon­cel). Són mú­sics amb un cur­rí­cu­lum in­ter­na­ci­o­nal no­ta­ble, i no puc dei­xar de sor­pren­dre’m pel con­trast. Uns mú­sics que han tin­gut una no­ta­ble pre­sèn­cia a Vi­e­na, a Pra­ga, al Fes­ti­val de Mú­si­ca Rus­sa, a Ro­ma, a Mu­nic, han apa­re­gut, fa pocs di­es, a les Fran­que­ses del Va­llès. TOT AI­XÒ

em por­ta a pen­sar en una qua­li­tat hu­ma­na molt im­por­tant: la capa­ci­tat d’im­puls. Na­tu­ral­ment, els ani­mals te­nen im­pul­sos. Pe­rò en el cas dels ani­mals l’im­puls és obli­gat per ata­car una pos­si­ble pre­sa, és a dir, per viu­re. Tots els im­pul­sos que sen­ten els ani­mals són ne­ces­sa­ris. Cap ani­mal s’atu­ra per mi­rar el pai­sat­ge. Els hu­mans te­nim capa­ci­tat con­tem­pla­ti­va. I l’oï­da, a més d’avi­sar-nos dels so­rolls, pot ser un re­cep­tor de pla­er. Un es­crip­tor va dir: «Hi ha tres co­ses que sem­pre he es­ti­mat i mai no he com­près: la mú­si­ca, la pin­tu­ra i les do­nes».

Pot­ser és qües­tió d’in­sis­tir. És el que fan els que pe­ri­ò­di­ca­ment són re­buts a les Fran­que­ses del Va­llès.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.