Les te­sis mi­gra­tò­ri­es més du­res s’obren pas a Eu­ro­pa

El res­cat de l’‘Aqua­rius’ res­sus­ci­ta ve­lles ten­si­ons per les quo­tes de re­fu­gi­ats Els lí­ders eu­ro­peus tin­dran l’úl­ti­ma pa­rau­la en la ci­me­ra de fi­nals de mes

El Periódico de Catalunya [Català] - - Internacional - SILVIA MARTINEZ

Ja fa gai­re­bé tres anys de l’es­clat de la cri­si mi­gra­tò­ria més gran des de la se­go­na guer­ra mun­di­al, pe­rò el res­cat de l’Aqua­rius, amb 629 im­mi­grants a bord, ha po­sat de ma­ni­fest que les ve­lles ten­si­ons no han des­a­pa­re­gut i que si hi ha un pro­ble­ma po­lí­tic ir­re­solt a Eu­ro­pa, amb po­ten­ci­al per fer-ne es­cla­tar les em­bas­ta­des cos­tu­res i deses­ta­bi­lit­zar po­lí­ti­ca­ment els Es­tats mem­bres, aquest és el con­trol de la im­mi­gra­ció i la po­lí­ti­ca d’asil.

Els lí­ders eu­ro­peus s’ha­vi­en mar­cat el prò­xim Con­sell Eu­ro­peu de fi­nals de juny com a da­ta lí­mit per tan­car un acord so­bre la re­for­ma del sis­te­ma co­mú d’asil. És a dir, de l’ano­me­nat re­gla­ment de Du­blín III, que obli­ga a tra­mi­tar les sol·li­ci­tuds al pri­mer pa­ís d’en­tra­da i que fa que la pres­sió re­cai­gui ex­clu­si­va­ment en els pa­ï­sos que es­tan a pri­me­ra lí­nia a la Me­di­ter­rà­nia.

La pro­pos­ta de com­pro­mís, de la pre­si­dèn­cia búl­ga­ra de la UE, plan­te­ja que el pri­mer pa­ís d’en­tra­da si­gui el res­pon­sa­ble de tra­mi­tar la sol·li­ci­tud du­rant un perí­o­de de vuit anys, i in­clou un me­ca­nis­me de re­par­ti­ment obli­ga­to­ri quan la pres­sió mi­gra­tò­ria es dis­pa­ri. El pla no acos­ta po­si­ci­ons i la di­vi­sió per­sis­teix en­tre els que es ne­guen a ser so­li­da­ris i re­cla­men un blin­dat­ge de les fron­te­res, com els pa­ï­sos del grup de Vi­segrád (Hon­gria, Po­lò­nia, la Re­pú­bli­ca Txe­ca i Es­lo­và­quia), i els que con­si­de­ren que quo­tes au­to­mà­ti­ques i obli­ga­tò­ri­es són la res­pos­ta a la càr­re­ga que su­po­sa per a Itàlia, Grè­cia, Es­pa­nya o Mal­ta es­tar a pri­me­ra lí­nia.

POC OPTIMISME / Aquest blo­queig po­lí­tic obli­ga­rà els caps d’Es­tat i Go­vern eu­ro­peus a pro­nun­ci­ar-se no­va­ment en la ci­me­ra del 28 i 29 de juny. Pocs a Brussel·les, tan­ma­teix, són op­ti­mis­tes. «¿Ar­ri­bar a un con­sens? Ho dub­to», apun­ta un alt fun­ci­o­na­ri del Con­sell. La in­cor­po­ra­ció de par­tits ul­tra­dre­tans a al­guns go­verns eu­ro­peus ha po­sat les co­ses en­ca­ra més di­fí­cils. Vik­tor Orbán (Hon­gria), Ja­ros­law Kazynski (Po­lò­nia) o Pe­ter Pe­lle­gri­ni (Es­lo­và­quia), els més re­ti­cents fins ara a les quo­tes per­què su­po­sen una ces­sió in­ac­cep­ta­ble de so­bi­ra­nia, ja no es­tan sols en la se­va car­re­ra per im­po­sar una vi­sió du­ra i res­tric­ti­va de la po­lí­ti­ca mi­gra­tò­ria.

L’ar­ri­ba­da al Go­vern d’Itàlia de la Lli­ga, amb un mi­nis­tre de l’In­te­ri­or, Mat­teo Sal­vi­ni, que no ha tri­gat ni una set­ma­na a anun­ci­ar el tan­ca­ment amb pany i clau dels seus ports als vai­xells de les oe­na­gés, au­gu­ra que la re­cer­ca d’una so­lu­ció equi­li­bra­da se­rà més com­pli­ca­da. El pri­mer mi­nis­tre aus­trí­ac, Se­bas­ti­an Kurz, que go­ver­na amb la ul­tra­dre­ta de l’FPÖ a Àus­tria i as­su­mi­rà la pre­si­dèn­cia se­mes­tral de la UE l’1 de ju­li­ol, ja ha anun­ci­at mà du­ra i la se­va vo­lun­tat de cre­ar un eix de pa­ï­sos con­tra la im­mi­gra­ció il·le­gal. I el mi­nis­tre ale­many d’In­te­ri­or, Horst Se­e­ho­fer, ja ha dei­xat clar que es­tà en ple­na sin­to­nia amb la mú­si­ca que ar­ri­ba d’Àus­tria.

«Hi ha un cli­ma po­lí­tic més dur», ad­me­tia fa uns di­es la mi­nis­tra d’Im­mi­gra­ció su­e­ca, He­le­ne Frit­zon, so­bre la no­va vi­sió que co­men­ça a obrir-se pas. Les crí­ti­ques del pre­si­dent fran­cès, Em­ma­nu­el Ma­cron, a Itàlia, qua­li­fi­cant l’ac­tu­a­ció del Go­vern de Gius­sep­pe Con­te de «cí­ni­ca i ir­res­pon­sa­ble», tam­poc hi han aju­dat i, tot i que la cri­si di­plo­mà­ti­ca en­tre els dos go­verns s’ha con­tin­gut, els ànims es­tan molt cal­de­jats.

RISC DE PÈRDUA DE VA­LORS / La de­ci­sió de Pe­dro Sánc­hez d’aco­llir a Es­pa­nya l’Aqua­rius ha do­nat oxi­gen als que de­fen­sen un can­vi de rumb en la po­lí­ti­ca mi­gra­tò­ria pe­rò no és clar que n’hi ha­gi prou per fre­nar el re­ple­ga­ment i l’Eu­ro­pa for­ta­le­sa. «Cor­rem el risc de per­dre els nos­tres va­lors i la hu­ma­ni­tat que ens ca­rac­te­rit­za. No po­dem tan­car els ulls», ur­gia aques­ta set­ma­na el vi­ce­pre­si­dent de l’Exe­cu­tiu co­mu­ni­ta­ri, Frans Tim­mer­mans.

El pro­ble­ma és que els nú­me­ros par­len tots sols i pocs pa­ï­sos es­tan en dis­po­si­ció de do­nar lli­çons de so­li­da­ri­tat a Itàlia. Dels 160.000 re­fu­gi­ats que els go­verns eu­ro­peus van pro­me­tre re­si­tu­ar des de Grè­cia i Itàlia no­més se n’han tras­llat 34.691 (22%).

Els re­ti­cents go­verns d’Hon­gria, Po­lò­nia i Es­lo­và­quia ja no es­tan sols da­vant els ex­pa­tri­ats

La cri­si di­plo­mà­ti­ca en­tre Pa­rís i Ro­ma s’ha con­tin­gut, pe­rò els ànims es­tan molt cal­de­jats

A COBERTA Re­fu­gi­ats dor­men a bord de l’‘Aqua­rius’, ahir.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.