Merkel afron­ta una cri­si de Go­vern pels re­fu­gi­ats

La CSU ba­va­re­sa exi­geix con­di­ci­ons més es­tric­tes per en­trar a Ale­ma­nya

El Periódico de Catalunya [Català] - - Internacional - EL PERIÓDICO

La can­ce­lle­ra, An­ge­la Merkel, afron­ta aquests di­es la cri­si més greu del Go­vern ale­many en la pre­sent le­gis­la­tu­ra a cau­sa de les pro­fun­des di­ver­gèn­ci­es que man­té so­bre la po­lí­ti­ca d’asil amb el mi­nis­tre de l’In­te­ri­or, Horst Se­e­ho­fer, di­ri­gent del seu so­ci ba­va­rès, la Unió So­ci­al­cris­ti­a­na (CSU).

Se­e­ho­fer, que en l’an­te­ri­or le­gis­la­tu­ra ja va qües­ti­o­nar la po­lí­ti­ca de Merkel so­bre els re­fu­gi­ats, va do­nar su­port di­me­cres pas­sat a la pro­pos­ta del pri­mer mi­nis­tre aus­trí­ac, el xe­nò­fob Se­bas­ti­an Kurz, d’ar­ti­cu­lar un «eix de pa­ï­sos dis­po­sats» a com­ba­tre amb de­ter­mi­na­ció la im­mi­gra­ció il·le­gal. Kurz va con­vi­dar ex­plí­ci­ta­ment Ale­ma­nya i Itàlia, go­ver­na­da en l’ac­tu­a­li­tat per la xe­nò­fo­ba Lli­ga i el po­pu­lis­ta Mo­vi­ment 5 Es­tre­lles (M5S).

Merkel es va des­mar­car de la pro­pos­ta da­vant del ma­teix Kurz, que ha­via for­mu­lat la se­va pro­pos­ta du­rant una vi­si­ta ofi­ci­al a Berlín. «Hi ha molts pa­ï­sos com Itàlia, Grè­cia i Es­pa­nya es­pe­ci­al­ment afec­tats per l’ar-

ri­ba­da d’im­mi­grants», va ex­pli­car la can­ce­lle­ra, abans d’afe­gir que da­vant aques­ta si­tu­a­ció és mi­llor «pen­sar en di­ver­ses fór­mu­les de co­o­pe­ra­ció» per do­nar una «res­pos­ta co­mu­na eu­ro­pea».

La lí­der ale­ma­nya va in­sis­tir en aques­ta ac­ti­tud a l’aca­bar la de­no­mi­na­da ci­me­ra de la in­te­gra­ció, un fò­rum con­sul­tiu in­te­grat pel Go­vern fe­de­ral i re­pre­sen­tants de mig cen­te­nar de col·lec­tius d’im­mi­grants, a la qual sig­ni­fi­ca­ti­va­ment no va as­sis­tir per pri­me­ra ve­ga­da el mi­nis­tre de l’In­te­ri­or.

La CSU, he­ge­mò­ni­ca al pròs­per i tra­di­ci­o­na­lis­ta land de Ba­vi­e­ra, con­ti­nua es­tant en­cap­ça­la­da per Se­e­ho­fer. Els úl­tims me­sos ha do­blat l’apos­ta per una po­lí­ti­ca mi­gra­tò­ria més res­tric­ti­va, en lí­nia amb la ve­ï­na Àus­tria, quan fal­ta mig any per a les elec­ci­ons re­gi­o­nals en què la ul­tra­dre­ta­na Al­ter­na­ti­va per a Ale­ma­nya (AfD) po­dria que­dar en se­gon o ter­cer lloc.

L’«eix» de Kurz, un ter­me que a mit­jans de co­mu­ni­ca­ció fran­ce­sos els re­cor­da l’ali­an­ça ger­ma­no-ita­lo­ja­po­ne­sa de la se­go­na guer­ra mun­di­al, reu­ni­ria es­pe­cí­fi­ca­ment els mi­nis­tres de l’In­te­ri­or Mat­teo Sal­vi­ni, Her­bert Kikl i Se­e­hof­fer, que de­fen­sa que Ale­ma­nya re­but­gi els mi­grants ar­ri­bats al pa­ís que an­te­ri­or­ment s’ha­gin re­gis­trat en un al­tre pa­ís co­mu­ni­ta­ri.

CI­ME­RA A FI­NALS DE JUNY / Merkel pro­pug­na des de fa al­gu­nes set­ma­nes un sis­te­ma d’asil co­mu­ni­ta­ri amb un re­par­ti­ment més equi­ta­tiu dels mi­grants a Eu­ro­pa, una qües­tió que se­rà abor­da­da en una ci­me­ra de la Unió Eu­ro­pea pre­vis­ta per a fi­nals d’aquest mes.

Les pri­me­res ten­si­ons greus en l’ali­an­ça go­ver­na­men­tal en­tre de­mo­cris­ti­ans i so­ci­al­de­mò­cra­tes a Ale­ma­nya no han pro­ce­dit, pa­ra­do­xal­ment, de l’SPD, la mi­li­tàn­cia del qual va apro­var la gran co­a­li­ció des­prés d’un llarg de­bat i di­ver­ses vo­ta­ci­ons, si­nó dels ger­mans de­mo­cris­ti­ans ba­va­re­sos de la CDU de Merkel, a qui a Mu­nic res­pon­sa­bi­lit­zen de l’ar­ri­ba­da al pa­ís d’1,3 mi­li­ons de re­fu­gi­ats des del 2015.

An­ge­la Merkel

CAN­CE­LLE­RA D’ALE­MA­NYA

«En­ca­ra que si­gui la qua­dra­tu­ra del cer­cle, la UE ha de res­pon­dre a les ne­ces­si­tats de tots els mem­bres»

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.