L’‘Aqua­rius’ s’en­dar­re­reix

El Go­vern es­pa­nyol ad­met que al­guns pas­sat­gers del vai­xell po­den aca­bar als CIE

El Periódico de Catalunya [Català] - - Internacional - NACHO HERRERO

La re­a­li­tat me­te­o­ro­lò­gi­ca, lo­gís­ti­ca i ju­rí­di­ca ha anat ma­ti­sant els plans ini­ci­als de les au­to­ri­tats per a l’aco­lli­da dels tres vai­xells que por­ten a Va­lèn­cia els 629 im­mi­grants de l’Aqua­rius. Per co­men­çar, les males con­di­ci­ons de na­ve­ga­ció, amb ona­des de fins a sis me­tres, van obli­gar ahir a can­vi­ar el rumb pre­vist i ja no se’ls es­pe­ra abans de diu­men­ge.

Car­men Cal­vo, vi­ce­pre­si­den­ta del Go­vern, va con­fir­mar que, per pe­ti­ció dels tèc­nics, l’ar­ri­ba­da se­rà fi­nal­ment al moll de cre­uers del port i no a la ma­ri­na. Des­prés de la reu­nió amb el pre­si­dent Xi­mo Puig, Cal­vo va avan­çar que els vai­xells, els dos de la ma­ri­na ita­li­a­na i el de les oe­na­gés, ar­ri­ba­ran «de ma­ne­ra es­ca­lo­na­da per­què hi ha­gi temps a una aco­lli­da res­pec­tu­o­sa amb una res­pos­ta bo­na en sen­tit fí­sic, psi­co­lò­gic i ju­rí­dic».

El mi­nis­tre de Fo­ment, Jo­sé

Luis Ába­los, co­or­di­na­rà l’ope­ra­tiu com a res­pon­sa­ble dels ports. Més en­llà de la se­va pre­sèn­cia, Cal­vo i

Puig van de­ma­nar con­ten­ció a po­lí­tics i mit­jans. «La so­bri­e­tat és la res­pos­ta, el més im­por­tant són les per­so­nes», va des­ta­car el pre­si­dent va­len­cià.

Atra­cats els vai­xells, pu­ja­ran a bord re­pre­sen­tants de Sa­ni­tat Ex­te­ri­or per a un re­co­nei­xe­ment ini­ci­al. Des­prés, i men­tre se’ls ofe­reix una pri­me­ra col·lo­ca­ció, ar­ri­ba­rà el mo­ment dels agents d’In­te­ri­or. El mi­nis­tre Fer­nan­do Gran­de-Mar­laska va ser l’en­car­re­gat de re­fre­dar les ex­pec­ta­ti­ves d’un trac­te di­fe­rent que ha­vi­en cre­at les ad­mi­nis­tra­ci­ons per l’ex­cep­ci­o­na­li­tat de la si­tu­a­ció. «No trac­ta­rem di­fe­rent els que ve­nen a l’Aqua­rius i els que ar­ri­ben en pas­te­ra», va de­cla­rar a On­da Ce­ro.

Un cop a ter­ra, hi hau­rà una en­tre­vis­ta per­so­na­lit­za­da amb ca­da un per fer-neu­na pri­me­ra iden­ti­fi­ca­ció i co­mu­ni­car els drets i les op­ci­ons que té. Sem­bla que tam­poc se’ls tras­lla­da­rà a l’an­ti­ga ba­se de l’Aling­hi i ja han co­men­çat a mun­tar al­gu­nes ten­des.

La clau se­rà si sol·li­ci­ten o no asil, una co­sa que so­len fer a Itàlia. L’Ofi­ci­na d’Asil i Re­fu­gi té un mes per ad­me­tre-les a trà­mit i po­den de­ri­var en la con­ces­sió d’un asil per­ma­nent, en una pro­tec­ció sub­si­di­à­ria o en un per­mís per ra­ons hu­ma­ni­tà­ri­es. O ser de­ne­ga­des i aca­bar en una ex­pul­sió. En tot aquest temps, Cal­vo va ad­me­tre que al­guns d’ells po­den aca­bar als CIE.

«Uns ani­ran a cen­tres d’es­tran­gers i d’al­tres a cen­tres d’aju­da hu­ma­ni­tà­ria i de po­lí­ti­ques so­ci­als», va as­se­nya­lar abans d’agrair els ofe­ri­ments de dese­nes de lo­ca­li­tats de tot Es­pa­nya. El que és clar és que els 123 me­nors que no van acom­pa­nyats pas­sa­ran a es­tar tu­te­lats per la Ge­ne­ra­li­tat.

L’im­pac­te so­ci­al de l’ar­ri­ba­da ha pro­vo­cat nom­bro­ses ini­ci­a­ti­ves. D’una ban­da, el vai­xell de Pro­ac­ti­va Open Arms, que era a Bor­ri­a­na, es­cor­ta­rà l’Aqua­rius en les úl­ti­mes mi­lles fins a Va­lèn­cia abans de sor­tir una al­tra ve­ga­da a res­ca­tar im­mi­grants. Tam­bé hi ha­via pre­vis­ta una flo­ti­lla de ben­vin­gu­da, una ma­ni­fes­ta­ció avui per ce­le­brar la se­va ar­ri­ba­da i una de la ul­tra­dre­ta­na Es­paña 2000 –de­mà– per pro­tes­tar per l’aco­lli­da. Fal­ta per veu­re si ob­te­nen els per­mi­sos.

En ge­ne­ral, han si­gut molts més els ofe­ri­ments de par­ti­cu­lars i em­pre­ses. La Ge­ne­ra­li­tat ha po­sat un te­lè­fon i un cor­reu per ges­ti­o­nar-los i la Con­se­lle­ria d’Edu­ca­ció ha tan­cat la llis­ta de tra­duc­tors vo­lun­ta­ris que va sol·li­ci­tar a l’ha­ver re­but 800 ofe­ri­ments.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.