40 més als llimbs

Un vai­xell de la Ma­ri­na dels EUA es­pe­ra l’au­to­rit­za­ció per po­der desem­bar­car en un port se­gur un al­tre grup d’im­mi­grants

El Periódico de Catalunya [Català] - - Internacional - IRENE SAVIO

El vai­xell de la Ma­ri­na nord-ame­ri­ca­na Tren­ton es va allu­nyar ahir de la zo­na, da­vant de la cos­ta de Lí­bia, en què di­marts ha­via res­ca­tat 40 im­mi­grants i lo­ca­lit­zat una dot­ze­na de ca­dà­vers. Des d’aquell dia, el vai­xell es­ta­va im­mò­bil a la ma­tei­xa àrea, a l’es­pe­ra que al­gun cen­tre de sal­va­ment eu­ro­peu do­nés ins­truc­ci­ons per tras­lla­dar els im­mi­grants a un port se­gur. Una au­to­rit­za­ció que, ahir a la tar­da, en­ca­ra no ha­via ar­ri­bat, i que dei­xa­va als llimbs els su­per­vi­vents del nau­fra­gi i el bar­co que els ha em­bar­cat. És la ma­tei­xa si­tu­a­ció en què es va tro­bar l’Aqua­rius abans de la pro­pos­ta del Go­vern de Pe­dro Sánc­hez.

En un co­mu­ni­cat, les For­ces Na­vals dels Es­tats Units per a Eu­ro­pa i l’Àfri­ca amb ba­se a Nà­pols (sud d’Itàlia) van in­for­mar que di­marts pas­sat ha­vi­en do­nat as­sis­tèn­cia «a les per­so­nes en con­flic­tes» que van tro­bar men­tre fe­ien ope­ra­ci­ons de ru­ti­na al mar Me­di­ter­ra­ni. Des del Tren­ton es van llan­çar du­es llan­xes i un bot de res­cat i «es van re­cu­pe­rar» 40 per­so­nes afec­ta­des, que van re­bre as­sis­tèn­cia.

La no­ta acla­ria tam­bé que «la tri­pu­la­ció del Tren­ton va ob­ser­var ini­ci­al­ment apro­xi­ma­da­ment 12 cos­sos a l’ai­gua que sem­bla­va que no res­po­ni­en». «El RHIB (bot rí­gid) i el­bot de res­cat rà­pid van fer una re­cer­ca de se­gui­ment d’aquests cos­sos, pe­rò no van tro­bar cap per­so­na més», van afe­gir, i amb ai­xò van do­nar a en­ten­dre que no van re­cu­pe­rar els ca­dà­vers. «Cap dels morts es­tà al Tren­ton», va co­mu­ni­car fi­nal­ment Ame­lia Umayam, una por­ta­veu de la Ma­ri­na dels Es­tats Units.

«Van es­pe­rar mas­sa temps a re­bre una au­to­rit­za­ció i es van veu­re obli­gats a dei­xar 12 ca­dà­vers al mar», va dir Fla­vio Di Gi­a­co­mo, un por­ta­veu de l’Or­ga­nit­za­ció In­ter­na­ci­o­nal per a les Mi­gra­ci­ons (OIM). Di Gi­a­co­mo va de­ma­nar a Itàlia que dei­xés en­trar als seus ports el bar­co nord-ame­ri­cà per per­me­tre el desem­bar­ca­ment dels im­mi­grants que no ha­vi­en mort.

«La si­tu­a­ció és greu», va afe­gir en de­cla­ra­ci­ons a aquest di­a­ri, en mo­ments en què el Tren­ton es­ta­va da­vant d’Au­gus­ta, un mu­ni­ci­pi ita­lià si­tu­at a l’est de Si­cí­lia. Des d’Itàlia, pe­rò, nin­gú ha­via res­post ahir, en una ac­ti­tud d’her­me­tis­me in­for­ma­tiu no ha­bi­tu­al fins ara.

L’oe­na­gé ale­ma­nya Sea Watch es­ta­va a prop del bar­co nord-ame­ri­cà des­prés de ser con­tac­ta­da per­què aju­dés des­prés del nau­fra­gi. El mi­nis­tre de l’In­te­ri­or ita­lià, Mat­teo Sal­vi­ni, va ame­na­çar de ne­gar-se a aco­llir els im­mi­grants que res­ca­tés l’oe­na­gé.

La tri­pu­la­ció del bar­co va ob­ser­var ini­ci­al­ment 12 ca­dà­vers que no va po­der re­cu­pe­rar

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.