La jus­tí­cia acu­sa Trump de des­vi­ar fons de la se­va fun­da­ció

La Fis­ca­lia de No­va York pre­tén dis­sol­dre l’en­ti­tat de la fa­mí­lia

El Periódico de Catalunya [Català] - - Internacional - RICARDO MIR DE FRAN­ÇA

La Fis­ca­lia de No­va York ha pre­sen­tat una de­man­da con­tra la Fun­da­ció Trump, l’en­ti­tat sen­se ànim de lu­cre de la fa­mí­lia del pre­si­dent dels EUA, a la qual s’acu­sa de co­me­tre «de ma­ne­ra per­sis­tent ac­tes il·le­gals». Des­prés de més de dos anys d’in­ves­ti­ga­ció, la de­man­da afir­ma que la fun­da­ció va uti­lit­zar els seus fons per re­sol­dre li­ti­gis ju­di­ci­als con­tra les em- pre­ses del mag­nat, per or­ga­nit­zar ac­tes de cam­pa­nya o per fer do­na­ci­ons a al­tres or­ga­nit­za­ci­ons ca­ri­ta­ti­ves. En de­fi­ni­ti­va, per be­ne­fi­ci­ar els in­teres­sos pri­vats de la fa­mí­lia Trump, en lloc de com­plir amb la se­va mis­sió de ser­vei pú­blic. Un bon exem­ple d’ai­xò són els 10.000 dò­lars que l’en­ti­tat va des­ti­nar a un re­trat del mag­nat, que des­prés va aca­bar ador­nant un dels seus camps de golf.

La de­man­da de la fis­cal de l’es­tat, Bar­ba­ra Un­derwo­od, pre­tén dis­sol­dre la fun­da­ció i pro­hi­bir que Trump tor­ni a ser part d’una en­ti­tat sen­se ànim de lu­cre du­rant 10 anys. Tam­bé li exi­geix el pa­ga­ment de mul­tes en con­cep­te de res­ti­tu­ció per les pre­sump­tes ir­re­gu­la­ri­tats que hau­ria co­mès a l’uti­lit­zar els fons de l’en­ti­tat per aten­dre els negocis i les ac­ti­vi­tats de la fa­mí­lia del mag­nat. «Tot ai­xò va desem­bo­car en múl­ti­ples vi­o­la­ci­ons de les lleis es­ta­tals i fe­de­rals», afir­ma Un­derwo­od en la de­man­da.

FUNDADA EL 1987 El do­cu­ment tam­bé acu­sa els fills grans del pre­si­dent d’ab­di­car de la res­pon­sa­bi­li­tat de su­per­vi­sar les ac­ti­vi­tats de la fun­da­ció. Cre­a­da el 1987, Trump no li va do­nar ni un dò­lar de la se­va but­xa­ca en­tre el 2008 i el 2015. La ma­jor part dels di­ners pro­ve­ni­en dels em­pre­sa­ris Wrest­ling Vin­ce i Lin­da McMa­hon, a qui el pre­si­dent va no­me­nar més tard se­cre­tà­ria de l’Ad­mi­nis­tra­ció de Pe­ti­tes Em­pre­ses. El li­ti­gi cons­ta­ta que Trump va uti­lit­zar els fons de la fun­da­ció per pa­gar acords ex­tra­ju­di­ci­als des­prés que les se­ves em­pre­ses fos­sin de­man­da­des.

REUTERS / SHANNON STAPLETON

Trump, amb els seus tres fills grans.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.