Els ca­prit­xos cars de l’Eli­si

Ma­cron diu que can­vi­ar la vai­xe­lla cos­ta­rà 50.000 eu­ros, i ‘Le Ca­nard’, mig mi­lió

El Periódico de Catalunya [Català] - - Internacional - EVA CANTÓN

El ci­nis­me que Em­ma­nu­el Ma­cron ha vist en la ne­ga­ti­va d’Itàlia a aco­llir el vai­xell Aqua­rius ata­pe­ït de mi­grants a la de­ri­va no no­més ha ge­ne­rat un con­flic­te di­plo­mà­tic amb el sul­fu­rós Go­vern de Giu­sep­pe Con­te. Les se­ves du­res pa­rau­les so­bre l’ac­ti­tud del pa­ís veí s’es­tan gi­rant en con­tra seu com un bu­me­rang. Vint-i-qua­tre ho­res des­prés d’ir­ri­tar Itàlia, va fer em­pre­nyar mig Fran­ça al dir que els ajuts so­ci­als cos­ten a l’Es­tat «un munt de pas­ta».

Tan­ma­teix, l’Eli­si tin­drà una no­va vai­xe­lla de la pres­ti­gi­o­sa ma­nu­fac­tu­ra de Sèv­res que li cos­ta­rà a l’era­ri pú­blic la barbaritat de mig mi­lió d’eu­ros, se­gons re­ve­la­va aquest di­me­cres el di­a­ri sa­tí­ric Le Ca­nard Enc­haî­né, que va des­con­fi­ar de la ver­sió ofi­ci­al del pa­lau pre­si­den­ci­al que xi­fra­va la des­pe­sa en 50.000 eu­ros i es va po­sar a mi­rar el preu dels plats al ca­tà­leg del fa­bri­cant.

La ma­tei­xa Sèv­res va in­for­mar que Ma­cron i la se­va do­na han en­car­re­gat 1.200 plats –900 de plans i 300 de pa–«d’acord amb la idea de can­vi de la Pre­si­dèn­cia». Tren­ta ar­tis­tes i dis­se­nya­dors van par­ti­ci­par en una ofer­ta pú­bli­ca llan­ça­da al desem­bre i la pri­me­ra da­ma, Bri­git­te Ma­cron, va ele­gir per­so­nal­ment el gua­nya­dor, Eva­ris­te Ric­her, que ha de­ci­dit do­nar al ser­vei de tau­la el nom de Blau Eli­si. Una clara re­fe­rèn­cia mo­nàr­qui­ca per­què el blau de Sèv­res era el de la por­ce­lla­na uti­lit­za­da per la fa­mí­lia re­ial francesa.

Quan l’Eli­si va anun­ci­ar fa di­es la re­no­va­ció de la vai­xe­lla va par­lar d’un cost de 50.000 eu­ros. Pe­rò aques­ta és la quan­ti­tat des­ti­na­da no­més a pa­gar als 30 ar­tis­tes que

El ser­vei de tau­la es di­rà Blau Eli­si, en al·lu­sió al blau de Sèv­res que uti­lit­za­va la mo­nar­quia

van par­ti­ci­par en el con­curs pú­blic. La fac­tu­ra re­al ar­ri­ba­rà i fins i tot su­pera­rà els 500.000, te­nint en comp­te que els plats més sen­zills es­tan va­lo­rats en 400 eu­ros i en més de 500 els que por­ten un dis­seny con­tem­po­ra­ni.

A les ma­ni­o­bres pa­la­ti­nes per ca­mu­flar un comp­te des­me­su­rat s’hi afe­geix una al­tra ar­gú­cia que tam­bé ex­pli­ca Le Ca­nard. La fac­tu­ra de les pro­duc­ci­ons de la ce­rà­mi­ca de Sèv­res Li­mo­ge –s’ano­me­na ai­xí des que es va re­ba­te­jar el 2009– no van a càr­rec de l’Eli­si, si­nó que s’ofe­rei­xen gra­tu­ï­ta­ment per pro­por­ci­o­nar els ser­veis ne­ces­sa­ris a les di­fe­rents re­si­dèn­ci­es pre­si­den­ci­als.

El que pas­sa és que el 60% dels re­cur­sos eco­nò­mics de l’em­pre­sa de pi­sa surt dels pres­su­pos­tos ge­ne­rals de l’Es­tat grà­ci­es a les sub­ven­ci­ons de l’era­ri pú­blic. Aquest any han ar­ri­bat als 4.448 mi­li­ons d’eu­ros. La vai­xe­lla pre­si­den­ci­al es­ca­pa, doncs, al ri­gor pres­su­pos­ta­ri i es­qui­va les re­gles de trans­pa­rèn­cia im­po­sa­des per Ni­co­las Sarkozy i Fran­çois Ho­llan­de que im­pe­dei­xen a l’Eli­si fer-se càr­rec de les des­pe­ses as­su­mi­des per al­tres ins­ti­tu­ci­ons.

«Gran re­fi­na­ment»

La vai­xe­lla en qües­tió, que tar­da­rà di­ver­sos anys a es­tar pre­pa­ra­da, tot i que un pri­mer lot de plats ar­ri­ba­rà a pa­lau a fi­nals d’any, se­rà «una ex­plo­ra­ció sa­bo­ro­sa de les de­lí­ci­es del nos­tre sa­ber viu­re i una tau­la de lec­tu­ra de la his­tò­ria de la Re­pú­bli­ca i del gran re­fi­na­ment de la cul­tu­ra francesa», des­criu Ric­her.

«Ma­cron cri­ti­ca el “ci­nis­me” d’Itàlia so­bre els mi­grants, vol res­pon­sa­bi­lit­zar els po­bres, la no­va vai­xe­lla no ha cos­tat 50.000 eu­ros... ¿Qui és més cí­nic?», es pre­gun­ta­va ahir el set­ma­na­ri Le Nou­vel Ob­ser­va­teur.

REUTERS / REGIS DUVIGNAU

Cri­ti­cat 8★mma­nu­el Ma­cron sa­lu­da des del seu cot­xe ofi­ci­al.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.