Cu­ni­lle­ra, de­le­ga­da del Go­vern a Catalunya

Ve­te­ra­na di­pu­ta­da del PSC, va ser cap de cam­pa­nya de Sánc­hez en les pri­mà­ri­es

El Periódico de Catalunya [Català] - - Política - J. RUIZ SIERRA R. PASCUAL

Te­re­sa Cu­ni­lle­ra se­rà la no­va de­le­ga­da del Go­vern a Catalunya. La his­tò­ri­ca di­pu­ta­da llei­de­ta­na del PSC va ser la cap de cam­pa­nya de Pe­dro Sánc­hez en les pri­mà­ri­es que el van por­tar per pri­me­ra ve­ga­da a la se­cre­ta­ria ge­ne­ral del PSOE. Als 67 anys, suc­cei­rà en el càr­rec Enric Mi­llo, el man­dat del qual es va veu­re mar­cat per l’1-O i l’apli­ca­ció del 155.

Com va avan­çar Na­ció Di­gi­tal i va po­der con­fir­mar aquest di­a­ri, Cu­ni­lle­ra se­rà desig­na­da ofi­ci­al­ment avui. Nas­cu­da a Llei­da el 1951, va en­trar per pri­me­ra ve­ga­da al Con­grés com a di­pu­ta­da so­ci­a­lis­ta el 1982, on ha ocu­pat es­có du­rant sis le­gis­la­tu­res i va ar­ri­bar a ser vi­ce­pre­si­den­ta pri­me­ra de la Cam­bra del 2008 al 2011.

Cu­ni­lle­ra va dei­xar el Con­grés el ge­ner del 2016, en­ca­ra que va ser una de les veus que van de­fen­sar, nou me­sos des­prés, el no dels di­pu­tats del PSC a la in­ves­ti­du­ra de Ma­ri­a­no Ra­joy. Des­prés del con­grés so­ci­a­lis­ta que va pro­vo­car la sor­ti­da de Sánc­hez de la di­rec­ció, es va in­te­grar a la gestora que va pi­lo­tar Fer­raz fins a les pri­mà­ri­es de la re­con­ques­ta sanc­his­ta. Des­prés d’in­ten­tar re­cons­truir els ponts dins del so­ci­a­lis­me, ara tin­drà l’ob­jec­tiu de con­tri­buir a mi­llo­rar les re­la­ci­ons en­tre el Go­vern es­pa­nyol i el ca­ta­là.

Avui di­ven­dres, a més del de Cu­ni­lle­ra, s’anun­ci­a­ran al­tres no­me­na­ments. En­tre aquests, el d’Ale-

Ba­lles­te­ros se­rà

el di­rec­tor ge­ne­ral de Se­gu­re­tat Na­ci­o­nal des­prés de la crí­ti­ques a Baños per pro­rús

jan­dro Ti­a­na Fer­rer com a se­cre­ta­ri d’Es­tat d’Edu­ca­ció, càr­rec que ja va ocu­par du­rant la pri­me­ra le­gis­la­tu­ra de Za­pa­te­ro (2004-2008). So­ta la di­rec­ció de la mi­nis­tra Maria Je­sús San Se­gun­do, es va en­car­re­gar de la de­ro­ga­ció de la LODE, la re­for­ma edu­ca­ti­va que el PP ha­via apro­vat sen­se con­sens al fi­nal de l’úl­ti­ma le­gis­la­tu­ra d’Az­nar. San Se­gun­do i Ti­a­na van apro­var en dos anys la LOE, la llei d’edu­ca­ció que va es­tar en vi­gor fins que el Go­vern de Ra­joy va po­sar en mar­xa la po­lè­mi­ca LOMCE. El fins ara rec­tor de la UNED, de 67 anys, es­ta­rà ara a l’or­dres de la mi­nis­tra Isa­bel Ce­laá i hau­rà de bre­gar amb el que que­da dret d’aques­ta llei Wert i in­ten­tar re­pren­dre les con­ver­ses per as­so­lir un pac­te d’Es­tat d’edu­ca­ció que po­si la ba­ses d’una no­va llei ba­sa­da en el con­sens.

EXPERT EN GEOPOLÍTICA Un dels no­me­na­ments que més in­terès ha­vi­en ge­ne­rat era sa­ber qui se­ria di­rec­tor ge­ne­ral de Se­gu­re­tat Na­ci­o­nal. El nom de Pe­dro Baños, expert en ter­ro­ris­me gi­ha­dis­ta, ha­via so­nat amb mol­ta for­ça. El PP i Ciu­ta­dans ha­vi­en re­cla­mat a Sánc­hez que no po­sés la se­gu­re­tat del pa­ís en mans d’aquest co­ro­nel en la re­ser­va per les se­ves «po­si­ci­ons pro­rus­ses i proPu­tin en els con­flic­tes de Sí­ria i Ucra­ï­na». Fi­nal­ment, el pre­si­dent es­pa­nyol ha aca­bat op­tant pel ge­ne­ral Miguel Án­gel Ba­lles­te­ros, de 64 anys. Expert en geopolítica i es­tra­tè­gia, era fins ara el di­rec­tor de l’Ins­ti­tut Es­pa­nyol d’Es­tu­dis Es­tra­tè­gics, a més de pro­fes­sor as­so­ci­at de la Fa­cul­tat de Ci­èn­ci­es Po­lí­ti­ques i So­ci­als de la Uni­ver­si­tat Com­plu­ten­se de Madrid.

JUAN MANUEL PRATS

Te­re­sa Cu­ni­lle­ra, en una reu­nió del PSOE.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.