Set­ge a Puig­de­mont

Uns do­cu­ments pro­ven ano­ma­li­es en la com­pra d’una col·lec­ció d’art per part de l’Ajun­ta­ment de Gi­ro­na El jut­ge in­da­ga si es van des­vi­ar fons pú­blics del ser­vei d’ai­gua

El Periódico de Catalunya [Català] - - Política -

V. LO­ZA­NO L. RENDUELES J. J. FERNÁN­DEZ Dos do­cu­ments in­ter­vin­guts per la Gu­àr­dia Ci­vil a l’Ajun­ta­ment de Gi­ro­na es­tre­nyen el set­ge so­bre l’exal­cal­de de la ciu­tat Car­les Puig­de­mont. Fonts de la in­ves­ti­ga­ció, que di­ri­geix el Jut­jat nú­me­ro 2 de Gi­ro­na, ex­pli­quen que, en cas de con­fir­mar-se, aquests in­di­cis po­dri­en por­tar a ci­tar com a in­ves­ti­gat l’ex­pre­si­dent de la Ge­ne­ra­li­tat per su­po­sats de­lic­tes de mal­ver­sa­ció i pre­va­ri­ca­ció. Els pa­pers fan re­fe­rèn­cia a la col·lec­ció ar­tís­ti­ca de l’in­tel·lec­tu­al Ra­fa­el San­tos Tor­ro­e­lla, la com­pra de la qual, per 3,9 mi­li­ons d’eu­ros, va apro­var el ple mu­ni­ci­pal el fe­brer del 2014. Els in­ves­ti­ga­dors in­da­guen si per ad­qui­rir-la es van des­vi­ar fons pú­blics des­ti­nats al ser­vei d’ai­gua.

En un es­cor­coll a l’Ajun­ta­ment de Gi­ro­na em­mar­cat en la in­ves­ti­ga­ció de la tra­ma de l’ai­gua i l’em­pre­sa Agis­sa, la Gu­àr­dia Ci­vil va tro­bar dos do­cu­ments d’in­terès i als quals ha po­gut ac­ce­dir EL PERIÓDICO. El de­cret apro­vat el 22 de maig del 2013 en què el con­sis­to­ri es de­cla­raL’ad­qui­si­ció va «co­nei­xe­dor de la trans­cen­dèn­cia del per­so­nat­ge» de San­tos Tor­ro­e­lla (Port­bou, 1914–Bar­ce­lo­na, 2002), amic de Sal­va­dor Da­lí. Tam­bé anun­ci­a­va el seu in­terès a «apro­fun­dir i te­nir un co­nei­xe­ment ben ex­haus­tiu» de la se­va col·lec­ció «per va­lo­rar pos­si­bles ac­ci­ons fu­tu­res» a la ciu­tat i de­ci­dia con­trac­tar-ne una ta­xa­ció.

La ta­xa­ció de la col·lec­ció d’art de San­tos Tor­ro­e­lla i la se­va ví­dua, Mai­te Ber­me­jo, l’ha­via de fer, diu el de­cret mu­ni­ci­pal, l’em­pre­sa Ar­tur Ra­mon SL per un preu es­ta­blert en 6.000 eu­ros més IVA (7.260 eu­ros en to­tal). La so­ci­e­tat és pro­pi­e­tat d’un dels ex­perts en art més re­co­ne­guts de Catalunya, Ar­tur Ra­mon Na­var­ro, que ha ar­ri­bat a ex­po­sar als Es­tats Units.

Els in­ves­ti­ga­dors tam­bé han tro­bat la cò­pia d’aques­ta ta­xa­ció pa­ga­da amb fons pú­blics. La va ela­bo­rar, en efec­te, el ga­le­ris­ta i his­to­ri­a­dor de l’art Ra­mon Na­var­ro «per en­càr­rec de l’Ajun­ta­ment de Gi­ro­na», diu el do­cu­ment. El pro­ble­ma és que aques­ta ta­xa­ció ja s’ha­via fet, se­gons cons­ta en l’es­crit, el 17 d’abril del 2013 a Bar­ce­lo­na; és a dir, un mes i sis di­es abans que el con­sis­to­ri gi­ro­ní apro­vés l’en­càr­rec i el pressupost per pa­gar el tre­ball de l’an­ti­qua­ri.

Fonts de la in­ves­ti­ga­ció van con­fir­mar a EL PERIÓDICO que aques­ta ma­ni­o­bra po­dia ser de­gu­da a «les pres­ses» per tan­car la com­pra. La hi­pò­te­si que es­tu­dia la Gu­àr­dia Ci­vil és que en el mo­ment en què el pe­rit va fer la fei­na en­ca­ra no ha­via fir­mat cap con­trac­te amb l’ajun­ta­ment. Al­menys, se­gons fonts po­li­ci­als, no n’hi ha cons­tàn­cia ni en l’ex­pe­di­ent ad­mi­nis­tra­tiu ni en la cau­sa ju­di­ci­al ober­ta i cone­gu­da com a ope­ra­ció Aqua­ri­um.

va ser una de­ci­sió po­lè­mi­ca ajor­na­da el 2013. Fi­nal­ment, es va apro­var el 2014 grà­ci­es al vot de qua­li­tat i des­em­pat de l’al­cal­de i va te­nir l’opo­si­ció del PSC, ICV i dos re­gi­dors de la CUP. Un ter­cer re­gi­dro de la for­ma­ció an­ti­sis­te­ma i la por­ta­veu del PP es van abs­te­nir.

Pos­si­bles de­lic­tes

La Fis­ca­lia An­ti­cor­rup­ció i el Jut­jat nú­me­ro 2 de Gi­ro­na in­ves­ti­guen si aques­ta col·lec­ció, amb obres de Pi­cas­so, Da­lí i Mi­ró, va ser ad­qui­ri­da co­me­tent de­lic­tes de mal­ver­sa­ció (si es va pa­gar amb fons dels ajun­ta­ments de Gi­ro­na, Salt i Sar­rià de Ter) o apro­pi­a­ció in­de­gu­da (si es van uti­lit­zar di­ners de l’em­pre­sa Agis­sa, que s’ha­via de de­di­car a mi­llo­rar el ser­vei d’ai­gua que re­bi­en els ve­ïns).

El 2009, Ra­mon Na­var­ro es de­cla­ra­va en el blog de la se­va ga­le­ria ad­mi­ra­dor de l’ex­pre­si­dent Jordi Pu­jol, a qui con­si­de­ra­va «un dels po­lí­tics més in­teres­sants i con­sis­tents que ha do­nat la de­mo­crà­cia». En aquest ma­teix blog, el fe­brer del 2014, Ra­mon va anun­ci­ar l’ad­qui­si­ció del fons ar­tís­tic de San­tos Tor­ro­e­lla per 3,9 mi­li­ons d’eu­ros, mal­grat que ell l’ha­via va­lo­rat en 4,7 mi­li­ons. «Ha si­gut una apos­ta molt per­so­nal» de Puig­de­mont, va re­la­tar.

El con­sis­to­ri va apro­var en­car­re­gar i pa­gar una ta­xa­ció ja re­a­lit­za­da un mes abans

Do­cu­ments Aquests són els pa­pers que, pels in­ves­ti­ga­dors, acre­di­ten que la ta­xa­ció es va en­car­re­gar quan ja es­ta­va fe­ta.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.