Ba­tet, Ro­bles i Ába­los dei­xen avui els seus es­cons

Tots els mi­nis­tres po­dran de­di­car-se ara en ex­clu­si­va als seus de­par­ta­ments

El Periódico de Catalunya [Català] - - Política - JUAN RUIZ SIERRA IOLANDA MÁRMOL

Hi ha pocs di­pu­tats en l’Exe­cu­tiu de Pe­dro Sánc­hez, no­més tres, pe­rò a par­tir d’avui n’hi hau­rà menys. De fet, no n’hi hau­rà cap, una co­sa inè­di­ta en de­mo­crà­cia. La mi­nis­tra de Po­lí­ti­ca Ter­ri­to­ri­al, Me­rit­xell Ba­tet; la de De­fen­sa, Mar­ga­ri­da Ro­bles, i el de Fo­ment, Jo­sé Luis Ába­los, re­nun­ci­a­ran als seus es­cons al Con­grés, se­gons fonts del Go­vern.

El mo­tiu de la de­ci­sió, im­pul­sa­da per Sánc­hez, és tri­ple. D’una ban­da, per­me­tre que els tres mem­bres de l’Exe­cu­tiu cen­tral es pu­guin de­di­car ple­na­ment a les se­ves car­te­res i vi­si­tar la Cam­bra Bai­xa per a les ses­si­ons de con­trol i les se­ves prò­pi­es com­pa­rei­xen­ces. De l’al­tra, el grup so­ci­a­lis­ta, amb no­més 84 di­pu­tats, s’as­se­gu­ra ai­xí que tots ells si­guin pre­sents du­rant les vo­ta­ci­ons. A cau­sa de la se­va ata­pe­ï­da agen­da, els mi­nis­tres, en oca­si­ons, no po­den aten­dre to­tes les se­ves obli­ga­ci­ons com a par­la­men­ta­ris. I fi­nal­ment, el pre­si­dent man­té ai­xí el seu com­pro­mís, re­co­llit als es­ta­tuts del PSOE, d’una per­so­na, un càr­rec i un sou.

La sor­ti­da de Ba­tet, Ro­bles i Ába­los per­me­trà l’en­tra­da de tres nous re­pre­sen­tants so­ci­a­lis­tes. El lloc de la ti­tu­lar de Po­lí­ti­ca Ter­ri­to­ri­al l’ocu­pa­rà, en prin­ci­pi, Mo­ham­med Chaib. A la de De­fen­sa la subs­ti­tui­rà Ge­ma Ló­pez So­mo­za. I al de Fo­ment, Ali­cia Pi­quer Sanc­ho.

L’ar­ri­ba­da del nou Go­vern tam­bé re­ta­lla­rà l’es­tiu par­la­men­ta­ri. El Con­grés no se n’ani­rà de va­can­ces a fi­nals de juny aquest any. Els grups han acor­dat ha­bi­li­tar el mes de ju­li­ol per abor­dar la fei­na que por­ta l’ar­ri­ba­da de Sánc­hez i el seu Ga­bi­net a la Mon­cloa.

ELS PLANS DEL PRE­SI­DENT L’ex­ten­sió del perí­o­de de ses­si­ons es for­ma­lit­za­rà en els prò­xims di­es, pe­rò, se­gons fonts par­la­men­tà­ri­es, ja va ser as­su­mi­da al di­nar que la pre­si­den­ta de la Cam­bra, Ana Pas­tor, va man­te­nir di­marts amb els por­ta­veus dels par­tits. Es­tà pre­vist que Sánc­hez com­pa­re­gui l’úl­ti­ma set­ma­na de juny. En aques­ta ci­ta pre­sen­ta­rà els seus plans de Go­vern i in­for­ma­rà del Con­sell Eu­ro­peu.

Aque­lla ma­tei­xa set­ma­na i la pri­me­ra de ju­li­ol, els mi­nis­tres com­pa­rei­xe­ran da­vant de les se­ves co­mis­si­ons per ex­po­sar els seus pro­jec­tes. El mes que ve tam­bé hi hau­rà un ple, pe­rò que­da a l’ai­re si es de­ba­trà en aques­ta ci­ta el sos­tre de des­pe­sa i si hi hau­rà o no ses­sió de con­trol.

MIGUEL LORENZO

L’ex­mi­nis­tre d’Afers Ex­te­ri­ors Jo­sé Manuel García-Mar­ga­llo, en una imat­ge de l’any pas­sat.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.