El Cor­te In­glés no­me­na Je­sús Nuño de la Ro­sa pre­si­dent

El con­sell d’ad­mi­nis­tra­ció des­ti­tu­eix Di­mas Gi­me­no al cap­da­vant de la com­pa­nyia L’em­pre­sa pren la de­ci­sió per «una­ni­mi­tat» per im­pul­sar un no­va eta­pa de crei­xe­ment

El Periódico de Catalunya [Català] - - Economia - JOSEP M. BERENGUERAS

Re­lleu a la cú­pu­la del grup El Cor­te In­glés. Je­sús Nuño de la Ro­sa va ser no­me­nat ahir pre­si­dent del ge­gant de dis­tri­bu­ció en una reu­nió ex­tra­or­di­nà­ria del con­sell d’ad­mi­nis­tra­ció. Subs­ti­tu­eix Di­mas Gi­me­no, que ha­via per­dut la con­fi­an­ça de la ma­jo­ria de mem­bres del con­sell (i dels ac­ci­o­nis­tes).

Se­gons la com­pa­nyia, la de­ci­sió del no­me­na­ment de Nuño de la Ro­sa es va pren­dre «per una­ni­mi­tat». «El con­sell d’ad­mi­nis­tra­ció con­si­de­ra ne­ces­sa­ri un can­vi de li­de­rat­ge per afron­tar els rep­tes de fu­tur i im­pul­sar una no­va eta­pa de crei­xe­ment», va afir­mar el co­mu­ni­cat. El nou pre­si­dent va agrair la con­fi­an­ça del con­sell d’ad­mi­nis­tra­ció. «El Cor­te In­glés és una com­pa­nyia lí­der que ha des­ta­cat sem­pre per la capa­ci­tat d’in­no­va­ció i d’adap­ta­ció a les no­ves ne­ces­si­tats dels cli­ents. Te­nim da­vant de no­sal­tres rep­tes im­por­tants i apas­si­o­nants per als quals comp­tem amb un gran equip de pro­fes­si­o­nals. Es­tem il·lu­si­o­nats i pre­pa­rats per gua­nyar aquell fu­tur», va des­ta­car Nuño de la Ro­sa.

El pre­si­dent es re­col­za­rà en Víc­tor del Po­zo, que, com a con­se­ller de­le­gat, ges­ti­o­na el desen­vo­lu­pa­ment del ne­go­ci en l’àrea del re­tail. Nuño de la Ro­sa era tam­bé per­so­na de con­fi­an­ça d’Isi­do­ro Ál­va­rez, pre­si­dent del 1989 al 2014), que el va no­me­nar di­rec­tor ge­ne­ral de Vi­a­jes El Cor­te In­glés el 1998.

/La ba­ta­lla in­ter­na BA­TA­LLA IN­TER­NA fe­ia me­sos que es­ta­va en mar­xa, i té l’ori­gen en l’ac­cep­ta­ció de l’he­rèn­cia per la fa­mí­lia d’Isi­do­ro Ál­va­rez, an­te­ri­or pre­si­dent que va mo­rir el 2014. La ba­ta­lla en­tre els amos d’IASA, la pa­tri­mo­ni­al i se­gon mà­xim ac­ci­o­nis­ta d’El Cor­te In­glés (69% en mans de les ger­ma­nes Mar­ta i Cris­ti­na Ál­va­rez –, fi­lles d’Isi­do­ro Ál­va­rez–, 39% en mans de Gi­me­no i la se­va fa­mí­lia), va de­ri­var en una ba­ta­lla als tri­bu­nals.

Aques­ta llui­ta es va fer es­pe­ci­al­ment vi­si­ble l’oc­tu­bre del 2017, quan el con­sell d’ad­mi­nis­tra­ció de la fir­ma va do­nar un clar mis­sat­ge a l’apar­tar Gi­me­no del po­der exe­cu­tiu: va no­me­nar dos con­se­llers de­le­gats, Víc­tor del Po­zo (ne­go­ci de dis­tri­bu­ció i grans ma­gat­zems) i Je­sús Nuño de la Ro­sa (àre­es cor­po­ra­ti­ves i les fi­li­als). To­tes aques­tes fun­ci­ons eren, fins ales­ho­res, de Gi­me­no.

La ba­ta­lla fa­mi­li­ar que ha

desem­bo­cat en el can­vi

al cap­da­vant de la com­pa­nyia fa me­sos que es­tà en mar­xa

Les pro­mo­to­res de la des­ti­tu­ció de Gi­me­no van ser les ger­ma­nes Mar­ta i Cris­ti­na Ál­va­rez. Des­con­ten­tes amb la mar­xa del grup, aques­tes van acon­se­guir el su­port dels ac­ci­o­nis­tes ma­jo­ri­ta­ris (comp­ten amb el 15% del ca­pi­tal i el su­port del prin­ci­pal ac­ci­o­nis­ta, la Fun­da­ció Ra­món Are­ces, que té el 37,39%) i de la ma­jo­ria de mem­bres del con­sell per for­çar el con­sell ex­tra­or­di­na­ri d’ahir que va sig­ni­fi­car el ces­sa­ment de Gi­me­no com a pre­si­dent. Co­nei­xe­dor de la se­va delicada si­tu­a­ció, Gi­me­no ha­via pro­po­sat com a so­lu­ció de la cri­si in­ter­na la sor­ti­da a bor­sa del grup.

Gi­me­no va ac­ce­dir al càr­rec més alt d’El Cor­te In­glés el setembre del 2014, des­prés de la mort del fins ales­ho­res pre­si­dent, Isi­do­ro Ál­va­rez. Lli­cen­ci­at en Dret per la Uni­ver­si­tat San Pa­blo Ceu i MBA, era ne­bot d’Ál­va­rez, que va es­co­llir Gi­me­no com el seu suc­ces­sor. El fins ahir quart pre­si­dent de la fir­ma va anun­ci­ar di­marts pas­sat en una en­tre­vis­ta que im­pug­na­rà el con­sell d’ahir. «Se­gu­ra­ment se’m ces­sa­rà i es no­me­na­rà un al­tre pre­si­dent, pe­rò l’em­pre­sa pas­sa­rà d’una mala si­tu­a­ció a una al­tra d’in­fi­ni­ta­ment pit­jor», va as­se­gu­rar Gi­me­no, que va afir­mar que el ces­sa­ment es deu «úni­ca­ment a ra­ons per­so­nals» i a la in­ten­ció de cons­truir una em­pre­sa «més trans­pa­rent».

CARTA ALS EMPLEATS A la ma­tei­xa ho­ra que va co­men­çar el con­sell d’ad­mi­nis­tra­ció que va apro­var el ces­sa­ment de Gi­me­no, aquest va en­vi­ar una carta als empleats del grup en què as­se­gu­ra­va: «Al­guns mem­bres del con­sell d’ad­mi­nis­tra­ció [...] es­tan im­pul­sant la me­va des­ti­tu­ció com a pre­si­dent fo­na­men­tal­ment per les me­ves de­nún­ci­es pels in­di­cis d’ir­re­gu­la­ri­tats en al­guns de­par­ta­ments de la com­pa­nyia».

El grup de grans ma­gat­zems, el més im­por­tant en fac­tu­ra­ció d’Eu­ro­pa i quart del món, va acon­se­guir en l’exer­ci­ci del 2016 (1 de març del 2016 a 28 de fe­brer del 2017, úl­ti­mes da­des pu­bli­ca­des) una mi­llo­ra en les prin­ci­pals va­ri­a­bles eco­nò­mi­ques: va fac­tu­rar 15.504,57 mi­li­ons, l’1,9% més; i va acon­se­guir un be­ne­fi­ci de 161,86 mi­li­ons, el 2,4% més.

EFE

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.