El BCE com­pra­rà deu­te no­més fins a fi­nal d’any

Drag­hi man­tin­drà els ti­pus al­menys fins a l’es­tiu de l’any que ve L’or­ga­nis­me dei­xa la por­ta ober­ta a can­vi­ar els plans si és ne­ces­sa­ri

El Periódico de Catalunya [Català] - - Economia - P. ALLENDESALAZAR

Can­vi de ci­cle a la vis­ta en la po­lí­ti­ca an­ti­cri­si. Mal­grat que el mer­cat no es­pe­ra grans no­ve­tats fins a la se­va reu­nió de fi­nals de ju­li­ol, el con­sell de go­vern de l’au­to­ri­tat monetària de l’eu­ro ha anun­ci­at aquest di­jous que re­dui­rà les com­pres de deu­te pú­blic i pri­vat de 30.000 a 15.000 mi­li­ons d’eu­ros al mes a par­tir de l’oc­tu­bre i que les ad­qui­si­ci­ons s’aca­ba­ran amb el tan­ca­ment de l’any. Ai­xò sí, «sem­pre que les no­ves da­des con­fir­min» les se­ves pre­vi­si­ons d’in­fla­ció a mit­jà ter­mi­ni, i amb ai­xò dei­xa la por­ta ober­ta a can­vi­ar d’opi­nió en cas de ne­ces­si­tat. Tam­bé ha po­sat da­ta per pri­me­ra ve­ga­da a una pos­si­ble pu­ja­da dels ti­pus d’in­terès: no pas­sa­rà «al­menys fins a» l’es­tiu del 2019.

El con­sell, reu­nit aquest di­jous a Ri­ga (Le­tò­nia) en la se­va pri­me­ra tro­ba­da amb Luis de Guin­dos com a vi­ce­pre­si­dent, ha sor­près el mer­cat, que es­pe­ra­va que dei­xés sen­se can­vis el pro­gra­ma de com­pra de deu­te que es va ini­ci­ar el ge­ner del 2015. El mà­xim que es pre­ve­ia era al­gu­na pis­ta so­bre el seu fu­tur. En con­se­qüèn­cia, l’eu­ro i els in­teres­sos del deu­te s’han desin­flat i les bor­ses han apun­tat pu­ja­des, si bé l’es­pa­nyo­la ha que­dat una mi­ca en­dar­re­ri­da pel llast dels bancs.

EL PREU DEL DINER El BCE tam­bé ha de­ci­dit que la rein­ver­sió del deu­te va­gi ven­cent per ga­ran­tir que hi ha­gi prou li­qui­di­tat al mer­cat, pe­rò ha ajor­nat a una fu­tu­ra reu­nió els de­talls d’aques­ta me­su­ra. El preu ofi­ci­al del diner, per la se­va ban­da, se­gui­rà en el mí­nim his­tò­ric, que des del març del 2016, es­tà en el 0%, men­tre que la fa­ci­li­tat mar­gi­nal de crè­dit (el diner que co­bra als bancs per pres­tar-los) es man­tin­drà al 0,25% i la fa­ci­li­tat de di­pò­sit (els di­ners amb els quals re­mu­ne­ra els bancs per guar­dar-los els di­ners) es man­tin­drà en el -0,40% (és a dir, que els co­bra en lloc de pa­gar-los).

El Banc Cen­tral ha pres aques- tes me­su­res per­què es­ti­ma que la in­fla­ció apun­ta més fer­ma­ment cap al seu ob­jec­tiu d’es­tar per so­ta, pe­rò a prop del 2% grà­ci­es al pe­tro­li i als sa­la­ris. De fet ha ele­vat les se­ves pre­vi­si­ons so­bre els preus a l’1,7% el 2018, el 2019 i el 2020, da­vant l’1,4%, 1,4% i 1,7% que va au­gu­rar al març. Tam­bé les ba­sa en el fet que el crei­xe­ment con­ti­nua sent fort, tot i ha­ver re­bai­xat les se­ves pre­vi­si­ons al 2,1%, l’1,9% i l’1,7% (2,4%, 1,7% i 1,9% al març).

En qual­se­vol cas el seu pre­si­dent, Ma­rio Drag­hi, ha vol­gut re­mar­car que l’or­ga­nis­me dei­xa ober­tes to­tes les por­tes: «En tot cas, el con­sell de go­vern es­tà pre­pa­rat per ajus­tar tots els seus ins­tru­ments» si es pro­du­eix una des­vi­a­ció res­pec­te a la se­va me­ta d’in­fla­ció.

EQUILIBRI DE RISCOS L’or­ga­nis­me es­ti­ma que els riscos a la bai­xa i a l’al­ça per a les se­ves pre­vi­si­ons es­tan «equi­li­brats». D’una ban­da, des­ta­ca que han aug­men­tat les in­cer­te­ses lli­ga­des a fac­tors glo­bals, par­ti­cu­lar­ment l’«ame­na­ça d’un in­cre­ment del pro­tec­ci­o­nis­me», amb re­fe­rèn­cia a les me­su­res anun­ci­a­des per Do­nald Trump. En aquest sen­tit, Drag­hi ha de­ma­nat que les dis­cus­si­ons so­bre ai­xò es man­tin­guin dins del marc in­ter­na­ci­o­nal de re­la­ci­ons mul­ti­la­te­rals cre­at a par­tir de la se­go­na guer­ra mun­di­al. La his­tò­ria de­mos­tra, ha ad­ver­tit, que el con­tra­ri pot oca­si­o­nar un «mal molt se­ri­ós».

El pre­si­dent tam­bé ha des­ta­cat com a fac­tor po­si­tiu la me­nor vo­la­ti­li­tat en els úl­tims di­es re­la­ci­o­na­da amb el can­vi de Go­vern a Itàlia i l’efec­te po­si­tiu de la po­lí­ti­ca fis­cal ex­pan­si­va dels Es­tats Units i, a mit­jà ter­mi­ni, d’al­guns pa­ï­sos eu­ro­peus. Res­pec­te al seu pa­ís d’ori­gen, ha ins­tat a no «dra­ma­tit­zar» els can­vis po­lí­tics, cons­tants en una zo­na eu­ro for­ma­da per 19 pa­ï­sos. «L’im­por­tant és que les dis­cus­si­ons es tin­guin dins dels trac­tats [eu­ro­peus] exis­tents i que no des­tru­ei­xin els aven­ços acon­se­guits amb im­por­tants es­for­ços», ha re­cla­mat abans d’as­se­gu­rar que l’eu­ro és «ir­re­ver­si­ble».

AFP / ILMARS ZNOTINS

El pre­si­dent del Banc Cen­tral Eu­ro­peu, Ma­rio Drag­hi, ahir.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.