Catalunya va créi­xer un 3,4% el pri­mer tri­mes­tre

El Periódico de Catalunya [Català] - - Economia - EL PERIÓDICO

El pro­duc­te in­te­ri­or brut (PIB) de Catalunya va re­gis­trar un aug­ment in­tera­nu­al d’un 3,4% el pri­mer tri­mes­tre d’aquest any, una dè­ci­ma in­fe­ri­or a la ta­xa del tri­mes­tre an­te­ri­or, se­gons ha in­for­mat aquest di­jous l’Ins­ti­tut d’Estadística de Catalunya (Ides­cat).

En un co­mu­ni­cat, ha in­di­cat quel’eco­no­mia ca­ta­la­na man­té un ele­vat di­na­mis­me im­pul­sat prin­ci­pal­ment per la de­man­da in­ter­na, que as­so­leix un avanç del 3,1% in­tera­nu­al (da­vant el 2,7% del tri­mes­tre an­te­ri­or), men­tre que la con­tri­bu­ció del sal­do ex­te­ri­or és po­si­ti­va (0,6%) pe­rò s’ha re­du­ït res­pec­te al tri­mes­tre an­te­ri­or (1,1%).

El crei­xe­ment del PIB ca­ta­là el pri­mer tri­mes­tre se si­tua qua­tre dè­ci­mes per so­bre de la mit­ja­na es­pa­nyo­la (3%) i un punt per­cen­tu­al per so­bre de la de la UE-28 (2,4%).

Qu­ant a la ta­xa in­ter­tri­mes­tral, l’eco­no­mia ca­ta­la­na va créi­xer un 0,8%, una xi­fra que es man­té es­ta­ble, i una dè­ci­ma su­pe­ri­or al con­junt d’Es­pa­nya (0,7%) i qua­tre dè­ci­mes per so­bre de la UE-28 (0,4%).

L’in­cre­ment su­pera en 4 dè­ci­mes el del con­junt de l’Es­tat

El crei­xe­ment de la de­man­da in­ter­na re­flec­teix prin­ci­pal­ment el crei­xe­ment del con­sum de les llars, que va pas­sar del 2% en l’úl­tim tri­mes­tre del 2017 al 3,2% en el pri­mer d’aquest any, i el con­sum de les ad­mi­nis­tra­ci­ons pú­bli­ques tam­bé va aug­men­tar, ja que va pas­sar d’un crei­xe­ment del 3,3% al 4%. Qu­ant a l’apor­ta­ció del sec­tor ex­te­ri­or al crei­xe­ment del PIB ca­ta­là, el sal­do dels in­ter­can­vis amb l’es­tran­ger ex­pe­ri­men­ta un in­cre­ment in­tera­nu­al del 2%.

L’Ides­cat ha des­ta­cat que es man­té una ac­ti­vi­tat «no­ta­ble» en el sec­tor de la cons­truc­ció, amb un crei­xe­ment in­tera­nu­al del 6,2%, i els ser­veis tam­bé man­te­nen un bon com­por­ta­ment, amb un aug­ment del 2,8%, prin­ci­pal­ment grà­ci­es a les ac­ti­vi­tats im­mo­bi­li­à­ri­es, pro­fes­si­o­nals i al­tres (3,8%). La in­dús­tria tam­bé man­té una ele­va­da ta­xa de crei­xe­ment, del 5,2%, mal­grat que és in­fe­ri­or a la del tri­mes­tre an­te­ri­or (6,4%).

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.