La Ge­ne­ra­li­tat aug­men­ta el con­trol so­bre el Cir­cuit de Catalunya

El Periódico de Catalunya [Català] - - Economia - AGUSTÍ SA­LA

La Ge­ne­ra­li­tat ha de­ci­dit in­cre­men­tar la se­va par­ti­ci­pa­ció en el Cir­cuit de Bar­ce­lo­na-Catalunya a tra­vés d’una am­pli­a­ció de ca­pi­tal de 4,5 mi­li­ons d’eu­ros a la qual no han acu­dit al­tres so­cis, com el RACC. La par­ti­ci­pa­ció pú­bli­ca su­pera­rà el 78%, da­vant el 76% amb el qual comp­ta­va en l’ac­tu­a­li­tat.

Amb aques­ta ope­ra­ció, re­a­lit­za­da a tra­vés de la so­ci­e­tat pú­bli­ca Avanç­sa, el Go­vern pro­va de con­tri­buir a su­perar les «for­tes ten­si­ons de tre­so­re­ria» que oca­si­o­nen en la so­ci­e­tat que ex­plo­ta la in­fra­es­truc­tu­ra els ele­vats cos­tos per la ce­le­bra­ció del Gran Pre­mi de fór­mu­la 1 i de Mo­to GP, se­gons va pu­bli­car ahir el Di­a­ri Ofi­ci­al de la Ge­ne­ra­li­tat.

Aques­ta apor­ta­ció era es­sen­ci­al, ja que la in­ter­ven­ció de la Ge­ne­ra­li­tat mit­jan­çant l’ar­ti­cle 155 de la Cons­ti­tu­ció ha­via dei­xat en l’ai­re el desen­vo­lu­pa­ment del pla es­tra­tè­gic 2019-2022 del cir­cuit, i as­se­gu­ra el se­gui­ment de la fór­mu­la 1. El con­trac­te amb el con­glo­me­rat dels EUA, Lberty Me­dia, venç l’any que ve. La com­pe­ti­ció de Mo­to GP, pro­pi­e­tat de Dor­na, es­tà as­se­gu­ra­da fins al 2021.

La Ge­ne­tra­li­tat ha do­nat ins­truc­ci­ons als seus re­pre­sen­tants en el con­sell d’ad­mi­nis­tra­ció de Cir­cuits de Catalunya, SL per­què ce­dei­xin els drets a Em­pre­sa de Pro­mo­ció i Lo­ca­lit­za­ció In­dus­tri­al de Catalunya (pro­pi­e­tat de la fir­ma pú­bli­ca Avanç­sa, de­pen­dent de la Con­se­lle­ria d’Em­pre­sa).

AUG­MENT DE LA PAR­TI­CI­PA­CIÓ Des­prés de l’ope­ra­ció, la so­ci­e­tat pú­bli­ca aug­men­ta la se­va par­ti­ci­pa­ció fins al 26,89%, da­vant el 24% que te­nia fins ara. Si se su­ma a aques­ta quo­ta la que te­nia di­rec­ta­ment la Ge­ne­ra­li­tat, s’as­so­leix més del 78% de ca­pi­tal de la so­ci­e­tat. El RACC bai­xa per so­ta del 15% que te­nia. L’al­tre ac­ci­o­nis­ta és l’Ajun­ta­ment de Mont­me­ló, amb menys del 7% de par­ti­ci­pa­ció.

La so­ci­e­tat que ex­plo­ta la in­fra­es­truc­tu­ra té fir­mat, al seu torn, un con­ve­ni amb l’Ajun­ta­ment de Bar­ce­lo­na pel qual rep 2,5 mi­li­ons aquest any i 1,5 mi­li­ons més l’any que ve. A més, la Di­pu­ta­ció de Bar­ce­lo­na apor­ta un al­tre mi­lió.

L’apor­ta­ció era es­sen­ci­al per as­se­gu­rar la con­ti­nu­ï­tat de la F-1

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.