Cal­vet con­si­de­ra que hi ha bom­bo­lla de preus del llo­guer

El Periódico de Catalunya [Català] - - Economia -

El con­se­ller de Ter­ri­to­ri i Sos­te­ni­bi­li­tat de la Ge­ne­ra­li­tat, Da­mià Cal­vet, va con­si­de­rar que hi ha una bom­bo­lla en els preus del llo­guer, es­pe­ci­al­ment a l’àrea me­tro­po­li­ta­na de Bar­ce­lo­na: «No ho ne­guem». I va afir­mar que per re­ver­tir aques­ta si­tu­a­ció el Go­vern in­tro­dui­rà una mo­di­fi­ca­ció le­gis­la­ti­va per­què els con­trac­tes de llo­guer pas­sin de tres anys a un mí­nim de cinc, amb la pos­si­bi­li­tat d’ar­ri­bar a 10. èn­cia (IRSC). La Ge­ne­ra­li­tat sub­ven­ci­o­na­rà la di­fe­rèn­cia en­tre els 30 eu­ros i les des­pe­ses de de­vo­lu­ció del prés­tec. Si no hi ha si­tu­a­ci­ons d’aquest ti­pus, es po­dran des­ti­nar les vi­ven­des a llo­guer so­ci­al per a al­tres col·lec­tius amb ne­ces­si­tats al mu­ni­ci­pi. S’ha de veu­re qui­na se­rà la par­ti­ci­pa­ció dels ajun­ta­ments en el pro­gra­ma, ja que els crè­dits pro­ce­dents del pla com­pu­ten com a deu­te i no tots els mu­ni­ci­pis po­den per­me­tre’s aug­men­tar el seu dè­fi­cit.

La lí­nia de fi­nan­ça­ment se su­ma a un al­tre pro­gra­ma d’ICF i la AHC do­tat amb 140 mi­li­ons l’abril per a pro­mo­tors que cons­tru­ei­xin vi­ven­da per al llo­guer so­ci­al. Aquests pi­sos s’hau­ran de cons­truir en al­gun dels 152 mu­ni­ci­pis amb for­ta de­man­da acre­di­ta­da, se­gons el Pla Ter­ri­to­ri­al Sec­to­ri­al de l’Ha­bi­tat­ge.

MI­LLO­RAR EL PARC SO­CI­AL El con­se­ller de Ter­ri­to­ri i Sos­te­ni­bi­li­tat, Da­mià Cal­vet, va re­mar­car du­rant la pre­sen­ta­ció del pro­gra­ma d’ajuts, la vo­lun­tat de la con­se­lle­ria de mi­llo­rar el parc de vi­ven­da so­ci­al de Catalunya i acon­se­guir l’ob­jec­tiu del 5% del to­tal de l’es­toc de vi­ven­da –da­vant menys del 2% ac­tu­al– que fi­xa el Pla Ter­ri­to­ri­al en un ho­rit­zó de 15 anys. «El Go­vern és cons­ci­ent de la pro­ble­mà­ti­ca de la vi­ven­da, pe­rò tam­bé que és com­ple­xa i que no hi ha una so­lu­ció úni­ca. Aques­ta pas­sa per­què hi ha­gi més re­cur­sos, pe­rò tam­bé més co­o­pe­ra­ció en­tre les ad­mi­nis­tra­ci­ons», va re­cor­dar.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.