Gas Na­tu­ral re­no­va els con­trac­tes amb So­na­trach

El Periódico de Catalunya [Català] - - Economia - EL PERIÓDICO

Gas Na­tu­ral i la com­pa­nyia al­ge­ri­a­na So­na­trach han re­no­vat fins a l’any 2030 l’acord de sub­mi­nis­tra­ment de gas a Es­pa­nya pro­ce­dent d’Al­gè­ria, pa­ís que su­po­sa en aquests mo­ments el 40% de l’apro­vi­si­o­na­ment del grup ga­sís­tic es­pa­nyol. La fir­ma de l’acord re­for­ça l’ali­an­ça es­tra­tè­gi­ca en­tre les du­es com­pa­nyi­es i re­pre­sen­ta «un as­so­li­ment sig­ni­fi­ca­tiu en les re­la­ci­ons amb Al­gè­ria, ja que a tra­vés d’aques­ta re­no­va­ció s’as­se­gu­ra es­ta­bi­li­tat en el sub­mi­nis­tra­ment de gas a Es­pa­nya», se­gons va des­ta­car en un co­mu­ni­cat el pre­si­dent de Gas Na­tu­ral, Fran­cis­co Rey­nés.

La com­pa­nyia ener­gè­ti­ca va re­cal­car que l’acord ga­ran­teix, a més, un vo­lum de sub­mi­nis­tra­ment per ga­so­duc­te a Es­pa­nya de l’en­torn del 30% del con­sum del pa­ís i es man­té, ai­xí, el re­par­ti­ment «òp­tim» de gas na­tu­ral i gas na­tu­ral li­quat en el mix d’apro­vi­si­o­na­ments. So­na­trach és la pri­me­ra pro­ve­ï­do­ra de gas a Es­pa­nya i Gas Na­tu­ral Fe­no­sa és un dels seus prin­ci­pals cli­ents a ni­vell mun­di­al.

A par­tir dels acords acon­se­guits el mes de juny del 2011, la fir­ma al­ge­ri­a­na tam­bé és el quart ac­ci­o­nis­ta de Gas Na­tu­ral, amb una par­ti­ci­pa­ció del 4%.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.