Tots se­rem cí­borgs

Neil Har­bis­son és la pri­me­ra per­so­na re­co­ne­gu­da com a cí­borg A més d’una an­te­na, s’ha ins­tal·lat una brúi­xo­la i pre­pa­ra un òr­gan per «no­tar el pas del temps»

El Periódico de Catalunya [Català] - - Economia - JOSEP M. BERENGUERAS

La re­vo­lu­ció tec­no­lò­gi­ca es­tà im­pli­cant la in­clu­sió de sen­sors en tots els ob­jec­tes: el mò­bil, la ne­ve­ra, el cot­xe, el co­llar de la mas­co­ta... Neil Har­bis­son va un pas més en­llà: és la pri­me­ra per­so­na del món re­co­ne­gu­da com a cí­borg. I plan­te­ja, pre­ci­sa­ment, que el fu­tur és la trans­for­ma­ció dels hu­mans amb xips.

«Vaig néi­xer en blanc i ne­gre, no veig els co­lors. Pe­rò per a mi no és un pro­ble­ma fí­sic, hi ha mol­tís­si­ma gent que veu en es­ca­les de gri­sos, i té els seus avan­tat­ges: mi­llor vi­sió noc­tur­na, hi ve­iem més bé a dis­tàn­cia... Pe­rò sem­pre ha­via tin­gut la cu­ri­o­si­tat de l’ele­ment so­ci­al del qual tot­hom par­la, po­sar nom als co­lors. Ve­ia que per a la res­ta era una co­sa im­por­tant, i vaig de­ci­dir cre­ar un òr­gan per sen­tir els co­lors», ex­pli­ca a aquest di­a­ri.

Har­bis­son, po­nent avui al fò­rum Cor­ne­llà Cre­a­ció, va desen­vo­lu­par una an­te­na que es va ins­tal·lar als 21 anys al seu cap de ma­ne­ra per­ma­nent. «Ara es­tà ose­oin­te­gra­da, for­ma part del meu cra­ni», as­se­nya­la. Va acon­se­guir que al seu pas­sa­port apa­re­gués amb l’im­plant, i d’aques­ta ma­ne­ra va ser, ofi­ci­al­ment, el pri­mer cí­borg del món.

Amb l’an­te­na, Har­bis­son va acon­se­guir «un nou sen­tit», el d’«es­col­tar co­lors». «Re­bo la vi­bra­ció de ca­da co­lor dins de l’os. Més que sen­tir-lo, és com si es­ti­gués pen­sant en sons», ex­pli­ca. No no­més per­cep els co­lors que ve­uen la ma­jo­ria de la gent, si­nó tam­bé els in­fra­ro­jos i els ul­tra­vi­o­lats. «La part bo­na de te­nir

Har­bis­son pre­diu que el fu­tur no és can­vi­ar el pla­ne­ta, si­nó mo­di­fi­car els hu­mans

òr­gans que són tec­no­lo­gia és que una part de tu es pot ac­tu­a­lit­zar. Fer-se vell quan ets cí­borg té els seus avan­tat­ges», des­ta­ca. I, de fet, la se­va an­te­na té con­ne­xió a in­ter­net: «Em per­met re­bre co­lors que no es­tan da­vant meu. Des de fa dos anys em con­nec­to a l’es­ta­ció in­ter­na­ci­o­nal de la NASA per per­ce­bre co­lors de l’es­pai», afe­geix.

So­bre el fu­tur, Har­bis­son afir­ma que els hu­mans pri­mer han mo­di­fi­cat el pla­ne­ta per viu­re de ma­ne­ra més cò­mo­da, pe­rò que ai­xò no és sos­te­ni­ble: «Hau­rí­em d’ha­ver co­men­çat per mo­di­fi­car-nos a no­sal­tres i no el pla­ne­ta. Tard o d’ho­ra se­rà ai­xí: hau­rí­em de te­nir vi­sió noc­tur­na i no ne­ces­si­tar llums. Tam­poc no hau­rí­em d’ha­ver de can­vi­ar la tem­pe­ra­tu­ra, si­nó que el nos­tre cos s’hau­ria de re­gu­lar. Es fa­rà amb tec­no­lo­gia».

Har­bis­son s’ha fet un nou im­plant: els com­po­nents d’una brúi­xo­la per veu­re si ai­xò des­per­ta «el sen­tit del nord» (no­tar els camps mag­nè­tics de la ter­ra). A més, es­tà desen­vo­lu­pant un nou òr­gan, que por­ta­rà al cap, per «sen­tir el pas del temps». «De ve­ga­des, tam­bé tinc do­lor d’an­te­na», diu fent bro­ma.

ÁLVARO MONGE

Neil Har­bis­son pri­mer ho­me cí­borg, po­nent avui a Cor­ne­llà.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.