Tots els mer­cats de Bar­ce­lo­na ja dis­po­sen de des­fi­bril·la­dors

El Periódico de Catalunya [Català] - - Societat -

Bar­ce­lo­na va cul­mi­nar a co­men­ça­ments del mes de maig la ins­tal·la­ció de des­fi­bril·la­dors als 38 mer­cats ali­men­ta­ris de la ca­pi­tal ca­ta­la­na i el dels En­cants. Els dos úl­tims anys, aquests apa­rells han si­gut uti­lit­zats en cinc oca­si­ons en aquests equi­pa­ments, que ca­da any re­ben 60 mi­li­ons de vi­si­tes. La ciu­tat té en mar­xa la cam­pa­nya Bar­ce­lo­na,

ciu­tat car­di­o­pro­te­gi­da, amb l’ob­jec­tiu que tots els ciu­ta­dans dis­po­sin d’un des­fi­bril·la­dor a menys de 250 me­tres del seu do­mi­ci­li (les far­mà­ci­es es­tan do­nant un cop de mà i ja han sal­vat unes quan­tes vi­des els úl­tims anys). Aques­ta era la me­ta per a aquest any, pe­rò tot sem­bla in­di­car que fa­ran fal­ta com a mí­nim dos anys més per acon­se­guir aquest ob­jec­tiu.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.