Aber­tis i l’Uni­cef im­pul­sen la se­gu­re­tat vi­à­ria dels nens

El grup es­pa­nyol i l’or­ga­nit­za­ció s’ali­en per pre­ve­nir ac­ci­dents

El Periódico de Catalunya [Català] - - Societat - EL PERIÓDICO

L’ali­an­ça d’Aber­tis i l’Uni­cef per a la pre­ven­ció de le­si­ons de nens en ac­ci­dents de tràn­sit ar­ri­ba a l’Ar­gen­ti­na a tra­vés del FISEVI, el Fò­rum In­ter­na­ci­o­nal de Se­gu­re­tat Vi­à­ria In­fan­til. Les jor­na­des, que han con­gre­gat a Bu­e­nos Ai­res aques­ta set­ma­na au­to­ri­tats de go­vern, edu­ca­dors, in­ves­ti­ga­dors, em­pre­ses pri­va­des i oe­na­gés, te­nen per ob­jec­tiu pro­po­sar so­lu­ci­ons con­cre­tes, des de di­fe­rents àm­bits d’ac­ció, per al desen­vo­lu­pa­ment de la ges­tió de la mo­bi­li­tat se­gu­ra dels nens a tot el món.

En­tre els po­nents, Ser­gi Lough­ney, di­rec­tor de Re­la­ci­ons Ins­ti­tu­ci­o­nals i RSC d’Aber­tis i di­rec­tor de la Fun­da­ció Aber­tis; i Ja­vi­er Mar­tos, di­rec­tor exe­cu­tiu del co­mi­tè es­pa­nyol de l’Uni­cef, han par­ti­ci­pat en una con­fe­rèn­cia con­jun­ta on han ex­pli­cat els avan­tat­ges de la col·la­bo­ra­ció pu­bli­co­pri­va­da en l’àm­bit de la se­gu­re­tat vi­à­ria in­fan­til, a tra­vés de l’in­no­va­dor acord de col·la­bo­ra­ció a tres anys per com­ba­tre la prin­ci­pal cau­sa de mort en nens en edat es­co­lar: els ac­ci­dents a la car­re­te­ra.

L’ali­an­ça, anun­ci­a­da l’any pas­sat, va ser la pri­me­ra con­tri­bu­ció cor­po­ra­ti­va glo­bal als pro­gra­mes de l’Uni­cef per pre­ve­nir les le­si­ons per ac­ci­dents de tràn­sit en els nens.

EL PERIÓDICO

Un mo­ment del fò­rum de se­gu­re­tat vi­à­ria a Bu­e­nos Ai­res.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.