Atra­pa­da a l’as­cen­sor

Una vi­at­ge­ra perd l’avió al pas­sar una ho­ra en un ele­va­dor al cos­tat de la por­ta d’em­bar­ca­ment

El Periódico de Catalunya [Català] - - Societat - ÓSCAR HERNÁNDEZ

Atra­pa­da. Una ava­ria va pro­vo­car que una do­na vo­lés de Bar­ce­lo­na a Se­vi­lla amb 13 ho­res de re­tard diu­men­ge pas­sat. Pe­rò aques­ta ve­ga­da no va ser una ava­ria a l’avió, si­nó a l’as­cen­sor de la zo­na d’em­bar­ca­ment de la terminal 2 de l’ae­ro­port del Prat, en què aques­ta ad­mi­nis­tra­ti­va se­vi­lla­na de 46 anys tor­na­va del la­va­bo. A no­més uns me­tres de l’avió, la pas­sat­ge­ra va que­dar tan­ca­da du­rant 55 mi­nuts a la ca­bi­na de l’as­cen­sor.

Diu­men­ge 10 de juny a les 8.15 del ma­tí. Car­men Gonzá­lez Al­ba, la pro­ta­go­nis­ta d’aques­ta es­tres­sant his­tò­ria, es tro­ba a la terminal 2 amb set ami­gues amb qui es dis­po­sa a tor­nar a Se­vi­lla en un vol de Rya­nair des­prés de pas­sar el cap de set­ma­na a Bar­ce­lo­na. No­més por­ten equi­pat­ge de mà.

El vol surt a les 8.55 ho­res, pe­rò hi ha temps per anar al la­va­bo que és al cos­tat de la por­ta d’em­bar­ca­ment. No­més cal bai­xar unes es­ca­les o aga­far un as­cen­sor. Gonzá­lez dei­xa la male­ta a les ami­gues i va al la­va­bo. Al tor­nar en­tra a la ca­bi­na de l’as­cen­sor i prem el bo­tó. Aquest ar­ren­ca i es pa­ra. Co­men­ça el mal­son.

Ate­sa des de Madrid

«L’as­cen­sor es va que­dar atu­rat al mig. Jo vaig tru­car en du­es oca­si­ons al te­lè­fon d’emer­gèn­cia de l’as­cen­sor pen­sant que em trau­ri­en de se­gui­da. Una do­na em con­tes­ta des de Madrid que no te­ni­en nin­gú a l’ae­ro­port, pe­rò que en­vi­a­ri­en al­gú des de Bar­ce­lo­na –ex­pli­ca Gonzá­lez. Es­ta­va pre­o­cu­pa­da per per­dre l’avió, per les me­ves ami­gues, per la me­va male­ta que es­ta­va amb elles i pels meus dos fills, que en­ca­ra que són més grans m’es­pe­ra­ven a Se­vi­lla.»

Tic-tac, tic-tac... Gonzá­lez con­ti­nua sen­se po­der sor­tir de l’as­cen­sor. Par­la amb les se­ves ami­gues per­què es fa­cin càr­rec de la se­va male­ta, pe­rò els empleats de Rya­nair els di­uen que no po­den pu­jar-la a l’avió i que la dei­xin en una ofi­ci­na de la com­pa­nyia. L’avió s’en­lai­ra amb les ami­gues i Gonzá­lez con­ti­nua tan­ca­da. Per ma­tar el temps i sen­se creu­re’s el que li pas­sa, s’as­seu a ter­ra i es fa una fo­to dels seus peus i de la por­ta.

Pas­sats 55 mi­nuts ar­ri­ba l’aju­da es­pe­ra­da. «Es­col­to la con­ver­sa del tèc­nic amb al­gú so­bre els pro­ble­mes que té per obrir la por­ta i fins i tot es plan­te­gen treu­re’m pel sos­tre», re­cor­da. Fins que, per fi, acon­se­guei­xen alli­be­rar-la. «L’em­ple­at de l’ae­ro­port i el tèc­nic van ser molt Ca­llús En­de­sa ha in­ver­tit 24 mi­li­ons d’eu­ros en el pla d’es­tiu de ne­te­ja i pro­tec­ció de bos­cos a Catalunya, que va pre­sen­tar ahir i que pas­sa per la cu­ra de la mas­sa fo­res­tal de l’en­torn de la xar­xa per ga­ran­tir la se­pa­ra­ció en­tre la ve­ge­ta­ció i els ca­bles, la re­a­lit­za­ció de ter­mo­gra­fi­es i re­vi­si­ons ex­haus­ti­ves de to­tes les ins­tal·la­ci­ons amb la tec­no­lo­gia d’es­cà­ner ae­ri Li­dar. La no­va con­se­lle­ra d’Agri­cul­tu­ra, Te­re­sa Jor­dà, va pre­sen­tar tam­bé ahir l’ope­ra­tiu dels Agents Ru­rals i el Ser­vei de Pre­ven­ció d’In­cen­dis, que aquest any uti­lit­za­ran drons per vi­gi­lar les zo­nes amb risc d’in­cen­dis pro­vo­cats o evi­tar els re­brots du­rant la cam­pa­nya de l’es­tiu. La si­tu­a­ció és mi­llor, pe­rò de­mà co­men­ça el perí­o­de més crí­tic per­què la ve­ge­ta­ció fo­res­tal acu­mu­la un gran es­très pel can­vi cli­mà­tic, va aler­tar Mont­se Bar­ni­ol, di­rec­to­ra d’Eco­sis­te­mes Fo­res­tals.

L’ae­ro­port del Prat es dis­cul­pa, en­ca­ra que acu­sa l’em­pre­sa Thys­sen per no avi­sar-lo

ama­bles pe­rò quan els vaig pre­gun­tar com tor­na­va a Se­vi­lla em van dir que anés al tau­lell d’Ae­na», afe­geix.

Allà, Gonzá­lez de­ma­na que li ges­ti­o­nin un nou bit­llet. Pe­rò ha de fer-ho so­la. En­ca­ra que re­cla­ma par­lar amb un res­pon­sa­ble, li di­uen que no és pos­si­ble. «Amb prou fei­nes te­nia efec­tiu. Al fi­nal, a Rya­nair em van ven­dre un al­tre bit­llet a Se­vi­lla per 77 eu­ros. L’avió sor­tia a les 21.00 ho­res pe­rò va en­lai­rar-se una ho­ra tard». Gonzá­lez es va re­tro­bar amb els dos fills a Se­vi­lla a la una de la ma­ti­na­da, 14 ho­res més tard del que es­ta­va pre­vist.

La di­rec­to­ra de l’ae­ro­port, So­nia Cor­roc­ha­no, va tru­car ahir a la pas­sat­ge­ra per de­ma­nar-li dis­cul­pes i ex­pli­car-li que el cen­tre de re­cep­ció de tru­ca­des de l’em­pre­sa d’as­cen­sors Thys­sen no els va avi­sar com ha­via d’ha­ver fet. «No­sal­tres te­nim per­ma­nent­ment per­so­nal per aten­dre aquests ca­sos i hau­rí­em tret la se­nyo­ra en 10 mi­nuts, pe­rò no ens va avi­sar nin­gú», va ex­pli­car a aquest di­a­ri un por­ta­veu de l’ae­ro­port. Ae­na es com­pro­met a pa­gar a Gonzá­lez les des­pe­ses que va te­nir, se­gons ella ma­tei­xa va con­fir­mar.

«Jo el que tinc clar és que mai més aga­fo un as­cen­sor en un ae­ro­port», ase­gu­ra la do­na.

Ae­na ofe­reix pa­gar el nou bit­llet a Se­vi­lla que va ha­ver de com­prar la pas­sat­ge­ra

EL PERIÓDICO

Res­cat del ví­deo gra­vat per la pas­sat­ge­ra alli­be­ra­da.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.