Do­ble­ment des­no­nats

El Periódico de Catalunya [Català] - - Gran Barcelona -

El d’ahir a Cor­ne­llà no va ser, per des­grà­cia, el pri­mer su­ï­ci­di pro­vo­cat amb un des­no­na­ment im­mi­nent. N’hi ha ha­gut molts al­tres, so­bre­tot anys en­re­re, amb l’es­clat de la cri­si hi­po­te­cà­ria. El 2013, un ho­me de 40 anys va apa­rèi­xer pen­jat al seu pis del car­rer del Ros­se­lló, al dis­tric­te bar­ce­lo­ní de l’Ei­xam­ple. El cos el va tro­bar la co­mi­ti­va ju­di­ci­al que ana­va a desa­llot­jar-lo per im­pa­ga­ment del llo­guer.

Aquell ma­teix any un ma­tri­mo­ni de ju­bi­lats es va treu­re la vi­da a Cal­vià (Ma­llor­ca) des­prés de re­bre l’avís que ana­ven a ser des­no­nats de ca­sa se­va, tam­bé per im­pa­ga- ment. Ho van dei­xar tot es­crit en una carta. Els cos­sos de la pa­re­lla els va tro­bar un dels fills. Tam­bé el 2013, una do­na amb sis fills es va su­ï­ci­dar al bar­ri ma­dri­leny de Ca­ra­banc­hel des­prés de re­bre una no­ti­fi­ca­ció de des­no­na­ment. Te­nia un deu­te de 900 eu­ros.

Pe­rò el cas que sens dub­te va fer obrir els ulls a Es­pa­nya pel dra­ma dels des­no­na­ments va ser el d’Ama­ia Egaña, ex­re­gi­do­ra so­ci­a­lis­ta de 53 anys que el 2012 es va llan­çar d’un quart pis a Ba­rakal­do (Bis­ca­ia) abans de ser des­no­na­da. Mi­lers de per­so­nes van sor­tir als car­rers.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.