MA­NI­FES­TA­CIÓ ESPONTÀNIA

El Periódico de Catalunya [Català] - - Gran Barcelona -

Mig cen­te­nar de per­so­nes es van con­cen­trar ahir da­vant la seu de la Con­se­lle­ria d’In­te­ri­or, a Bar­ce­lo­na, per mos­trar la se­va re­pul­sa da­vant del su­ï­ci­di de Cor­ne­llà. L’ac­te va ser con­vo­cat de ma­ne­ra espontània i va comp­tar amb el su­port de la PAH. La cap­ça­le­ra de la co­mi­ti­va du­ia una gran pan­car­ta que cla­ma­va: «No són sui­ci­dis, són as­sas­si­nats». «Els des­no­na­ments de fa anys es pro­du­ï­en en un con­text de la cri­si hi­po­te­cà­ria. Els d’avui, en un de cri­si de llo­guers abu­sius», va ex­pli­car a aquest di­a­ri la Bàr­ba­ra, mem­bre del Mo­vi­ment Po­pu­lar de Grà­cia.

J

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.