De­tin­gu­da la ma­re del na­dó tro­bat mort en un pa­ti

La pre­sump­ta par­ri­ci­da, de 18 anys, hau­ria llan­çat la ne­na per la fi­nes­tra La sos­pi­to­sa vi­via a l’edi­fi­ci con­ti­gu al bloc on va apa­rèi­xer el cos del nou­nat

El Periódico de Catalunya [Català] - - Gran Barcelona - Ó. HERNÁNDEZ G. SÁNC­HEZ NECROLÒGIQUES

Els ca­sos de nou­nats morts els cos­sos dels quals han es­tat aban­do­nats són dels més di­fí­cils de re­sol­dre. So­bre­tot, si els ca­dà­vers són aban­do­nats en con­te­ni­dors o en llocs sen­se cap vin­cle amb els pa­res. Tan­ma­teix, l’equip de la Di­vi­sió d’In­ves­ti­ga­ció Cri­mi­nal de la Re­gió Po­li­ci­al de Bar­ce­lo­na dels Mos­sos d’Es­qua­dra ha tar­dat menys de 48 ho­res a re­sol­dre l’úl­tim cas de mort d’un nou­nat ocor­re­gut a Bar­ce­lo­na.

Els Mos­sos d’Es­qua­dra van anun­ci­ar ahir a la tar­da la de­ten­ció d’una jo­ve es­pa­nyo­la de 18 anys com a pre­sump­ta au­to­ra de la mort de la nou­na­da que va ser tro­ba­da di­marts al ma­tí al celo­bert de l’im­mo­ble 231 del car­rer de Ro­ger de Flor, ubi­cat en­tre els car­rers de Ros­se­lló i Còr­se­ga, al bar­ri del SANC­HO DE ÁVILA Romero Ló­pez, Dí­az Sánc­hez, Sánc­hez, García, Castro Be­ni­to García Do­blas, Aleu Ru­ach, Cal­za­do Cal­vo,

Cam­pos Mi­ró, Carlos,

Manuel,

Ca­ne­lo An­gue­ra Bor­re­ga Le­al, Ra­mí­rez Mar­tí­nez, Oli­va Fernán­dez, Camp d’en Gras­sot i Grà­cia No­va, a Grà­cia. El cos del na­dó va ser lo­ca­lit­zat per una ve­ï­na d’aquest edi­fi­ci que el va veu­re al pa­ti quan va sor­tir a es­ten­dre la ro­ba al cos­tat de la se­va fi­nes­tra. En­ca­ra que en els pri­mers mo­ments van te­nir dub­tes de si es trac­ta­va d’un ni­not o un nou­nat, du­es ve­ï­nes van obrir el pa­ti a tra­vés de la por­te­ria i van con­fir­mar que es trac­ta­va d’una ne­na nou­na­da.

Els in­ves­ti­ga­dors van in­ter­ro­gar un a un tots els pro­pi­e­ta­ris i llo­ga­ters d’aquest bloc, pe­rò tam­bé als del cos­tat, el 229, una es­ca­la més an­ti­ga pe­rò que com­par­teix el pa­ti amb l’edi­fi­ci del 231. Bus­ca­ven qual­se­vol do­na que ha­gués es­tat en els úl­tims me­sos de ges­ta­ció per pro­var de lo­ca­lit­zar la pre­sump­ta par­ri­ci­da. Aques­tes ges­ti­ons hau­ri­en per­mès ar­ri­bar fins a la ma­re de la ne­na mor­ta que re­si­dia en un pis de Ro­ger de Flor, 229. L’im­mo­ble Ace­re­da Fernán­dez, Ra­fe­cas Gu­asch,

LES CORTS

Ló­pez del Cas­ti­llo Ro­si­que, Le­ón Fernán­dez, Moya Mar­tí­nez, Do­min­go, Po­vill Coll Si­bat, Cau­sa­ràs Du­ràn, Ló­pez So­ri­a­no,

An­dré Fan­lo,

Aran­da Hernández, con­ti­nu­a­va cus­to­di­at ahir a la tar­da per du­es pa­tru­lles uni­for­ma­des dels Mos­sos d’Es­qua­dra men­tre els ve­ïns en­tra­ven i sor­ti­en co­men­tant en­tre ells el fets suc­ce­ïts, pe­rò es­qui­vant els pe­ri­o­dis­tes. Tam­bé van ac­ce­dir a l’im­mo­ble po­li­ci­es de pai­sà.

Fonts de la in­ves­ti­ga­ció van ex­pli­car que la nou­na­da hau­ria mort unes ho­res des­prés del nai­xe­ment, ja que una al­tra pos­si­bi­li­tat ini­ci­al era que ha­gués mort en el part. Tan­ma­teix, l’au­tòpsia hau­ria de­ter­mi­nat que la pe­ti­ta te­nia ho­res de vi­da quan va mo­rir. Els agents cre­uen que la jo­ve ma­re va llan­çar la pe­ti­ta per la fi­nes­tra des­prés del part.

SE­GUEI­XEN LES INDAGACIONS Tan­ma­teix, en­ca­ra s’in­ves­ti­ga el grau de co­nei­xe­ment de l’em­ba­ràs i de l’in­fan­ta­ment que po­gues­sin te­nir al­tres per­so­nes, amics o fa­mi­li­ars.

La rà­pi­da re­so­lu­ció d’aquest cas con­tras­ta amb les di­fi­cul­tats que té la po­li­cia per acla­rir l’ori­gen del na­dó tro­bat mort a l’Eco­parc de Mont­ca­da i Rei­xac. Aquest cas an­te­ri­or es va re­gis­trar fa un mes i en­ca­ra no hi ha de­ten­ci­ons.

☰ COLLSEROLA

Ta­ran­cón Mar­tín, Ma­ci­as Has­san,

SANT GERVASI Ca­la­tayud i Prat­de­pa­dua, Pons Ba­la­gué, ESPLUGUES DE LLOBREGAT Utri­lla Gil,

Llis­ta fa­ci­li­ta­da per Ser­veis Fu­ne­ra­ris de Bar­ce­lo­na. Més in­for­ma­ció, al 902.076.902.

EFE / QUIQUE GARCÍA

Un mos­so fo­to­gra­fia la por­te­ria de Ro­ger de Flor 231, on va apa­rèi­xer el na­dó, la ma­re del qual vi­via al cos­tat.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.