ENCREUAT

El Periódico de Catalunya [Català] - - Passatemps - AN­NA M. GE­NÍS

HORITZONTALS: 1. Tres quarts de bo­na te­la. Fins i tot el més be­nig­ne sol ser me­rei­xe­dor de re­buig. 2. Ca­rí­cia. La fú­ria de l'al­mi­rall. 3. For­mi­ga de Ma­ta­de­pe­ra. Les més pro­nun­ci­a­des no­més són pels es­quia­dors ex­perts. 4. Obrir la bo­ca en­can­tat. Es­pe­ran­ça sen­se fo­na­ment. Aval nul. 5. Co­men­ça la llui­ta. Mi­cro­or­ga­nis­mes del sòl. Dins la bó­ta. 6. Tra­jec­tò­ria si­nu­o­sa de bar en bar. Fils de lla­na pen­ti­na­da. 7. Es­tic al cor­rent. Do­no un cop de ma­ni­llar. Cu­lle­ra­da que no fa cu­rull. 8. Mes­qui­ne­sa del mal sa­io­ner. Una flor de la llis­ta. 9. Per­dé el cap. Ca­noa que tant pot se­guir el curs del riu com re­mun­tar-lo. 10. Té fa­ma de ser el mi­llor amic. Venc per en­càr­rec d'al­tri. Àni­ma de po­e­ta. 11. Co­neix i com­prèn. Ai­gua d’or­di. 12. Té greus pro­ble­mes per adap­tar-se a la vi­da en so­ci­e­tat. Can­gur de franc amb molts anys d’ex­pe­ri­èn­cia.

VERTICALS: 1. Pla­ents i afec­tu­o­sos. La mar gre­ga. 2. La del ra­có con­té la mi­llor colli­ta. Ex­hor­ta­ci­ons ori­en­ta­des als par­ro­quians. 3. Re­vin­gu­des de les ai­gües flu­vi­als. Obs­ta­cu­lit­zo amb dis­cre­ció. 4. Tan­ca el ca­laix. En­tre el lar­go i l’an­dan­te. En­mig de la Me­ca. 5. La més es­bo­jar­ra­da de la Le­gió. Fin­ca amb plan­ta­ció de ca­nya de su­cre in­clo­sa. 6. Tra­ves­sia sen­se tra­ves. To­ca sen­se re­ma­tar. Avi abs­te­mi. 7. Co­berts de neus. Sent re­buig pel seu igual. 8. Fi­xant les ta­ri­fes ofi­ci­als. Ar­ma més du­ra que el fer­ro. 9. Dins de ca­sa, hi tro­ba un bon mo­tiu. Col·lo­car les ore­lles a l’olla. Un xi­lè d’al­tu­ra. 10. Sen­se ella, aug­men­ten les pro­por­ci­ons. In­cli­na­ció per­ver­sa.

11. Ore­ne­ta ben gal­do­sa. Es­truc­tu­ra es­que­lè­ti­ca. Cua de gua­ca­mai. 12. Ani­ve­llat. Re­nun­cia a la ca­se­ta per viu­re com un ana­co­re­ta.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.