CRUCIGRAMA Les ne­gres po­den gua­nyar la par­ti­da. Des­co­briu com.

El Periódico de Catalunya [Català] - - Passatemps - JO­SÉ MANUEL GIL MI­QUEL AN­DREU

HORIZONTALES: 1. Re­nun­cia a una po­se­si­ón. Me­dio du­ca­do. 2. Ac­ci­ón que ha­bla con eses. La guar­dia más cor­tés. 3. Mo­du­la­ci­ón de la voz. El ju­e­go de Ra­fa Na­dal. 4. Nun­ca ti­e­ne su­fi­ci­en­te. Se ha­ce leña del ca­í­do. Un po­co de un po­co. 5. Bar­ce­lo­na. Seña­lar el pe­so de la mer­can­cía. Sa­té­li­te fu­en­te de ins­pi­ra­ci­ón. 6. Fi­de­dig­no des­em­peñan­do su ofi­cio. Com­bi­na muy bi­en con gre­los. Cu­ar­to cre­ci­en­te. 7. Di­va­gar con la ima­gi­na­ci­ón. Cau­sa o ra­zón que mu­e­ve pa­ra al­go. 8. Vo­ca­les de an­tes. Por­ci­ón del­ga­da cor­ta­da de pan. 9. Ar­ma­rio o ala­ce­na pa­ra la por­ce­la­na chi­na. Se ha­ce ro­dar con un alam­bre. 10. Se­ga­dor en­car­ga­do de atar las ha­ces. Que ti­e­ne for­ma de co­do. 11. Ca­sa de tor­to­li­tos. Bar­ra pe­queña de me­tal en bru­to. In­di­ca ori­gen. 12. Sa­be co­mo le­van­tar el vu­e­lo. Pri­me­ras pru­e­bas de un di­bu­jo.

VERTICALES: 1. Reu­ni­ón de mi­em­bros de una co­lec­ti­vi­dad. El cen­tro del ca­nal. 2. Em­pu­jón eco­nó­mi­co pa­ra es­tu­di­ar. Que pu­e­de en­de­re­zar­se. 3. In­ten­tar cau­sar daño con gol­pes. Má­gi­ca mu­jer. 4. Com­par­ti­das por el ne­ne y la ne­na. Gri­to de guer­ra al en­trar en ba­ta­lla. 5. Asig­nar su­el­do a al­guien. Ci­er­vo sep­ten­tri­o­nal. La de bur­ro. 6. Ce­ro pa­ta­te­ro. Exa­men ha­bla­do. Plan­ta de gus­to pi­can­te pa­ra la en­sa­la­da. 7. Ca­si nun­ca. Ha­cer rui­do, el mar agi­ta­do. Cen­tro de ti­ro. 8. Sa­li­da o apa­ri­ci­ón del Sol. Te­ner tra­to y co­mu­ni­ca­ci­ón con al­guien. 9. Ca­be­za del mi­em­bro vi­ril. On­da de gran am­pli­tud. 10. Gra­do su­pe­ri­or mar­ci­al. Com­pi­te con la plu­ra­li­dad. De día. 11. Ali­an­za que ha­ce la fu­er­za. Ac­ci­ón de po­ner en se­co una em­bar­ca­ci­ón. 12. Gas­ta­do o ya muy tra­ba­ja­do. Ec­har de sí fra­gan­cia. Les ne­gres han re­du­ït al seu ad­ver­sa­ri a una posició molt pas­si­va en­ca­ra que, apa­rent­ment, les blan­ques ho te­nen tot so­ta con­trol. Tan­ma­teix, amb una ju­ga­da de­mo­li­do­ra, les ne­gres ini­ci­en un atac de­fi­ni­tiu. Tro­beu la se­qüèn­cia gua­nya­do­ra. Ni­vell de di­fi­cul­tat: mit­jà.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.