La cul­pa és de l’ an­ti­ma­dri­dis­me

El Periódico de Catalunya [Català] - - Esports - Mó­ni­ca Marc­han­te

Cos­ta creu­re que el pre­si­dent del Madrid, no­més tres set­ma­nes des­prés de to­car el cel per ha­ver gua­nyat la tret­ze­na Co­pa d’Eu­ro­pa, es ve­gi obli­gat a fer un exer­ci­ci de vic­ti­mis­me com el que es va viu­re a la pre­sen­ta­ció de Lo­pe­te­gui. Flo­ren­ti­no va ar­ri­bar a dir que «és el mo­ment que els ma­dri­dis­tes fem front a aquest cor­rent que bus­ca per­ju­di­car la imat­ge del Madrid».

Abans d’aques­ta cri­da a la cro­a­da blan­ca, va com­plir amb el guió pre­vist i va cri­ti­car el pre­si­dent de la RFEF Luis Ru­bi­a­les, a qui va atri­buir una «ab­sur­da re­ac­ció d’or­gull malen­tès ali­men­ta­da per al­guns malin­ten­ci­o­na­da­ment». Ca­ram, a qui se li acut em­pre­nyar-se ve­ient com et pre­nen l’en­tre­na­dor que vas re­no­var per dos anys fa tres set­ma­nes, a tres di­es de co­men­çar el Mun­di­al, sen­se ni tan sols co­men­tar-ho al pre­si­dent de la fe­de­ra­ció fins a cinc mi­nuts abans d’anun­ci­ar-ho i de­ci­dint uni­la­te­ral­ment com i quan co­mu­ni­car-ho... ¡Ru­bi­a­les s’em­pre­nya per qual­se­vol co­sa!

Ve­ient com el club va pre­pa­rar l’ac­te i el mo­ment emo­ci­o­nal de l’ex­se­lec­ci­o­na­dor, «ahir va ser el pit­jor dia de la me­va vi­da, des­prés de la mort de la me­va ma­re, i avui és el dia més fe­liç», pen­sa­va en la sa­na i lò­gi­ca in­ten­ció d’acom­pa­nyar Ju­len amb do­sis d’afec­te per su­perar un mo­ment tan bi­po­lar com aquest. I ai­xí dis­cor­ria tot, en­vol­tat de la se­va fa­mí­lia, amb un ví­deo dels seus mi­llors mo­ments, amb el dis­curs del pre­si­dent i l’emo­ció a flor de pell de Ju­len, molt dol­gut i trist al prin­ci­pi pe­rò or­gu­llós de ser «lle­ial a la me­va res­pon­sa­bi­li­tat, co­sa que vaig apren­dre en aquest club».

Va ar­ri­bar el torn de pre­gun­tes, va obrir RMtv, van se­guir al­tres fins que al­gú va tren­car la mà­gia («en­tre­na­rà Cris­ti­a­no, ¿és per a vos­tè el mi­llor del món?»). I va se­guir una gran es­bron­ca­da per part del pú­blic as­sis­tent. Lo­pe­te­gui es va des­men­tir a si ma­teix sen­se ru­bor «el mi­llor del món es­tà en aquest club» i l’es­bron­ca­da es va con­ver­tir en ova­ció. De sob­te es­tà­vem en una gra­da qual­se­vol en lloc d’as­sis­tir a un ac­te ins­ti­tu­ci­o­nal. Aques­ta ve­ga­da no hi va ha­ver pre­sen­ta­ció i des­prés ro­da de prem­sa. Va ser tot junt, els pe­ri­o­dis­tes drets en un la­te­ral. As­se­guts la fa­mí­lia de Ju­len, la di­rec­ti­va del club, ex­ju­ga­dors ocu­pats com Raúl o Ar­be­loa i so­cis i afi­ci­o­nats que van te­nir ac­cés a l’ac­te. Gu­àr­dia pre­to­ri­a­na per «de­fen­sar el club». Nin­gú va pre­gun­tar si fent les co­ses d’una al­tra ma­ne­ra, de ca­ra, fent anar al­tres temps i res­pec­tant la fe­de­ra­ció, Ju­len es­ta­ria as­se­gut de­mà a la ban­que­ta d’Es­pa­nya. Una pe­na.

Abans d’aques­ta cri­da a la cro­a­da blan­ca, va cri­ti­car el pre­si­dent de la RFEF, Luis Ru­bi­a­les

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.