Es­ca­par-se del «ta­na­to­ri»

Ra­mos de­ma­na a Es­pa­nya que som­ri­gui per obli­dar el ‘cas Lo­pe­te­gui’ i dis­fru­ti del Mun­di­al

El Periódico de Catalunya [Català] - - Esports - MARCOS Ló­pez

L’es­ce­na­ri, amb ai­re lú­gu­bre i fa­ta­lis­ta, no va ser de­fi­nit per cap pe­ri­o­dis­ta. Ni tan sols per un afi­ci­o­nat. Es­ta­va a punt d’aca­bar la ro­da de prem­sa ofi­ci­al prè­via al de­but d’Es­pa­nya en el Mun­di­al 2018 con­tra Por­tu­gal quan Ser­gio Ra­mos, el ca­pi­tà de la Ro­ja,va de­fi­nir l’am­bi­ent que es viu. A la se­va dre­ta hi te­vi. nia Fer­nan­do Hi­er­ro, el nou se­lec­ci­o­na­dor, men­tre Ju­len Lo­pe­te­gui, el tèc­nic que va guiar l’equip fins a Rús­sia, pre­su­mia del seu ma­dri­dis­me, om­plint de crí­ti­ques la fe­de­ra­ció, ja des del Ber­na­béu, per aco­mi­a­dar-lo de ma­ne­ra ful­mi­nant.

Hi­er­ro, men­tres­tant, mi­ra­va; Ra­mos, par­la­va. «Vin­ga, un som­riu­re», va ar­ri­bar a dir el ca­pi­tà de la se­lec­ció, que es­tre­na el bra­çal en un Mun­di­al pre­nent el lle­gat que van dei­xar al seu dia Ca­si­llas o Xa- El de­fen­sa blanc, que va con­fes­sar que es­ta­va as­sa­ben­tat dels con­tac­tes en­tre Ju­len i Flo­ren­ti­no, de­ma­na­va, que Es­pa­nya som­ri­gués, tur­men­ta­da com va que­dar per unes ho­res sur­re­a­lis­tes que la van por­tar a un can­vi mai vist abans d’una Co­pa del Món. Ra­mos de­ma­na­va som­riu­re per­què, com ell ma­teix va con­fes­sar, «sem­bla que som en un ta­na­to­ri». Vet­llant un cá­da­ver que ja no hi és, Es­pa­nya s’acos­ta tris­ta a l’ini­ci del seu Mun­di­al a Sotxi.

SEN­SE TEMPS PER CAN­VI­AR Hi­er­ro i Ra­mos es­ta­ven junts en una ata­pe­ï­da sa­la de prem­sa de l’Es­ta­di Fixt de Sotxi. En­ca­ra que sem­bli men­ti­da, el fo­cus es­ta­va més po­sat en el ca­pi­tà (va re­bre nou pre­gun­tes) que en el nou se­lec­ci­o­na­dor (en va con­tes­tar no­més tres) so­ta un cli­ma d’im­pro­vi­sa­ció, com es va cons­ta­tar amb l’ar­ri­ba­da del seu nou equip tèc­nic, mi­nuts abans de co­men­çar l’en­tre­na­ment. Des de l’ae­ro­port de Ba­ra­jas van vi­at­jar di­rec­ta­ment a la ges­pa rus­sa els ho­mes de Fer­nan­do: Ju­lián Ca­le­ro (se­gon en­tre­na­dor), Juan Carlos Mar­tí­nez (pre­pa­ra­dor fí­sic) i l’exin­ter­na­ci­o­nal Carlos Marc­he­na, que exer­ci­rà d’en­llaç amb els ju­ga­dors.

«La pres­sa és la pres­sa», es va dis­cul­par Hi­er­ro, as­su­mint que «no té temps de can­vi­ar res». Un en­tre­na­ment, i en un cli­ma de vet­lla, obli­gats tots a «gi­rar full com més avi­at mi­llor», com va re­cla­mar Ra­mos, con­ver­tit en el por­ta­veu de la se­lec­ció. «No és bo po­sar el dit a la na­fra i in­da­gar més. Quan ets ca­pi­tà et to­ca sa­ber una mi­ca més del comp­te en si­tu­a­ci­ons de més re­per­cus­sió». Ai­xí Ra­mos va in­si­nu­ar que es­ta­va as­sa­ben­tat de les con­ver­ses en­tre Lo­pe­te­gui i el Madrid, men­tre re­cor­da­va que «per so­bre d’un pa­ís no hi pot ha­ver cap nom pro­pi per im­por­tant que si­gui», va fe­gir el ca­pi­tà d’Es­pa­nya abans de pre­ci­sar que «no hi ha es­quer­des» al ves­ti­dor, i va pre­su­mir del seu his­to­ri­al quan li van ci­tar Sa­lah. «Qui tin­gui dub­tes que mi­ri el meu cur­rí­cu­lum».

«AMB PERSONALITAT» Hi­er­ro, men­tres­tant, ad­ver­tia que es veu­rà una «Es­pa­nya re­co­nei­xi­ble i amb personalitat», con­ven­çut que els seus «nois» fu­gi­ran de l’ai­re tè­tric que han vis­cut a Rús­sia. «És la pri­me­ra de les tres grans fi­nals que ens es­pe­ren. No dub­ta­rem gens ni mi­ca de les nos­tres vir­tuts. Aques­ta se­lec­ció fa molt de temps que ju­ga molt bé a fut­bol». No­més la pi­lo­ta trau­rà la se­lec­ció del «ta­na­to­ri».

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.