L’ago­nia de Cris­ti­a­no

L’as­tre, que no ha acla­rit si se­gui­rà al Madrid, aca­pa­ra l’aten­ció en el du­el d’avui

El Periódico de Catalunya [Català] - - Esports - RAÚL Pa­ni­a­gua

Han pas­sat ja 12 anys des del seu pri­mer gol en un Mun­di­al. No va ser un gol per al re­cord. Va mar­car, per des­comp­tat, de pe­nal con­tra l’Iran en el se­gon par­tit de la fa­se de grups del tor­neig ce­le­brat a Ale­ma­nya. Aquell equip de Luiz Fe­li­pe Sco­la­ri va aca­bar quart amb Lu­ís Fi­go de ca­pi­tà. El bra­çal el por­ta ara CR7, que afron­ta el seu quart Mun­di­al, que no sig­ni­fi­ca que si­gui l’úl­tim. A Qa­tar hi ar­ri­ba­ria amb 37 anys, gens im­pos­si­ble en un ti­pus que diu que té una edat bi­o­lò­gi­ca de 23 i ame­na­ça de re­ti­rar-se als 41.

Cris­ti­a­no aca­pa­ra to­ta l’aten­ció del du­el en­tre Por­tu­gal i Es­pa­nya. L’as­tre en­ca­ra no ha acla­rit si se­gui­rà al Madrid. Les se­ves úl­ti­mes de­cla­ra­ci­ons van ser just des­prés de l’èxit de la Cham­pi­ons amb Ba­le ne pro­ta­go­nis­ta. El lu­si­tà es va en­car­re­gar d’en­ter­bo­lir la fes­ta amb unes re­fle­xi­ons ma­de in Cris­ti­a­no. Des d’ales­ho­res no ha dit ni piu. L’ego de CR7 va pa­tir un re­vés en una fi­nal en què no va po­der mos­trar ab­do­mi­nals. Una co­sa si­mi­lar al que li va pas­sar en el tri­omf de Por­tu­gal a SaintDe­nis amb l’es­tre­lla a la ban­da do­nant ins­truc­ci­ons com un pos­sés al cos­tat de Fer­nan­do San­tos. Una le­sió el va dei­xar fo­ra de com­bat als 10 mi­nuts en­tre llà­gri­mes.

«És un ex­tra­or­di­na­ri ju­ga­dor i ca­pi­tà. És de­ci­siu tant dins com fo­ra del camp. I tam­bé en els en­tre­na­ments, pe­rò més im­por­tant que ell o jo és el col·lec­tiu. Ell ho afron­ta molt bé ai­xò, sap que Por­tu­gal és un con­junt», va re­mar­car ahir el ge­ne­rós se­lec­ci­o­na­dor lu­si­tà.

ENVIT A FLO­REN­TI­NO El Mun­di­al és l’únic tí­tol de re­nom que fal­ta en el pal­ma­rès de Cris­ti­a­no. Por­tu­gal no es­tà en­tre les pri­me­res fa­vo­ri­tes, pe­rò una al­tre sor­pre­nent mo­ment ex­plo­siu com el de l’Eu­ro­co­pa po­dria por­tar el ma­dri­dis­ta a au­to­pro­cla­mar-se el mi­llor de la his­tò­ria sen­se ob­jec­ci­ons.

A Rús­sia ha ar­ri­bat amb el seu guar­da­es­pat­lles, el ge­gant Nu­no da Cruz Ma­re­cos, ex­pa­ra­cai­gu­dis­ta i an­tic llui­ta­dor a les for­ces es­pe­ci­als por­tu­gue­ses. L’es­cor­ta pot­ser l’aju­da­rà a evi­tar epi­so­dis com el del 2016, quan va aga­far el mi­crò­fon d’un pe­ri­o­dis­ta de la te­le­vi­sió del seu pa­ís i el va llan­çar a un pan­tà ple de pi­ra­nyes i co­co­drils.

Fer­nan­do San­tos ha re­pe­tit el seu clàs­sic bún­quer a l’ho­ra de con­cen­trar els lu­si­tans. No es­tan gai­re lluny Cris­ti­a­no i Mes­si, tots dos als afo­res de Moscou. Por­tu­gal es­tà a Kra­to­vo, una zo­na re­si­den­ci­al en­vol­ta­da de bos­cos, dat­xes (les ca­ses de camp rus­ses) i amb es­tric­tes me­su­res de se­gu­re­tat. Mes­si s’allot­ja a Brón­nit­si, a uns 25 qui­lò­me­tres.

L’ago­nia de Cris­ti­a­no s’in­cre­men­ta a l’ob­ser­var les se­ves xi­fres en els Mun­di­als: 3 gols en 13 par­tits. Con­tra Es­pa­nya es tro­ba­rà en el seu ele­ment. L’as­tre sap que l’envit pre­sen­tat a Flo­ren­ti­no de­pèn molt de la se­va ac­tu­a­ció a Rús­sia. Vol co­brar més o se n’ani­rà, pe­rò di­fí­cil­ment tro­ba­rà un club amb as­pi­ra­ci­ons com les del Madrid. El PSG, pen­dent de la re­so­lu­ció de la UEFA so­bre el joc net fi­nan­cer, sem­bla l’úni­ca al­ter­na­ti­va.

Aquell noi que Alex Fer­gu­son va fit­xar en un avió des­prés d’un amis­tós con­tra l’Spor­ting de Lis­boa, el xa­val que es va atre­vir a des­a­fi­ar Fi­go i Rui Cos­ta en els seus pri­mers en­tre­na­ments amb la se­lec­ció, és ara el re­fe­rent in­dis­cu­ti­ble d’un pa­ís que so­mia amb un do­blet a l’al­tu­ra de la mi­llor Es­pa­nya, aque­lla que va der­ro­tar Por­tu­gal en els vui­tens de fi­nal de Sud-àfri­ca 2010.

AP / MANU FERNÁN­DEZ

en l’en­tre­na­ment de Por­tu­gal.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.