La so­li­tud de Pu­tin

El pre­si­dent rus aguan­ta les ab­sèn­ci­es dels prin­ci­pals lí­ders oc­ci­den­tals

El Periódico de Catalunya [Català] - - Esports - MARC Mar­gi­ne­das

La pi­lo­ta ha co­men­çat a ro­dar a l’his­tò­ric es­ta­di Luj­niki de Moscou, pe­rò la llis­ta d’hos­tes d’aquest Mun­di­al, de mo­ment, es­tà òr­fe­na de noms de re­lle­vàn­cia. Tan sols caps d’Es­tat o de Go­vern de pa­ï­sos ali­ats del Krem­lin, com l’Azer­baid­jan, Ar­mè­nia, Bi­e­lo­rús­sia, el Ka­zakhs­tan o el Kir­gui­zis­tan, han ac­cep­tat la in­vi­ta­ció del Krem­lin per pre­sen­ci­ar la ce­ri­mò­nia d’inau­gu­ra­ció i el pri­mer par­tit d’aquest Mun­di­al. No hi va fal­tar tam­poc el prín­cep he­reu de l’Arà­bia Sau­di­ta, Mo­ham­mad bin Sal­man. La se­va se­lec­ció na­ci­o­nal s’en­fron­ta­va amb Rús­sia, l’equip am­fi­trió, en la pri­me­ra jor­na­da del cam­pi­o­nat.

Molts dels man­da­ta­ris que van as­sis­tir al par­tit inau­gu­ral ni tan sols van su­perar la fa­se clas­si­fi­ca­tò­ria del Mun­di­al. És el cas d’Evo Mo­ra­les, de Bo­lí­via, o Paul Ka­ga­me, de Ru­an­da. De ca­ra a fa­ses poste­ri­ors, ja són se­gu­res les ab­sèn­ci­es de re­pre­sen­tants del Reg­ne Unit, Aus­trà­lia o Po­lò­nia, pa­ï­sos tots ells clas­si­fi­cats i amb què Moscou man­té unes re­la­ci­ons ti­bants que han em­pit­jo­rat subs­tan­ci­al­ment els úl­tims me­sos a cau­sa de po­lè­mi­ques com l’aba­ti­ment d’un avió de pas­sat­gers a Ucra­ï­na o l’intent d’en­ve­ri­na­ment d’un agent rus a Lon­dres. Es­pa­nya, Fran­ça o Ale­ma­nya, per la se­va ban­da, no­més es plan­te­ja­ri­en en­vi­ar a Rús­sia els seus mà­xims man­da­ta­ris si els seus com­bi­nats su­peren la fa­se clas­si­fi­ca­tò­ria i avan­cen en el tor­neig.

Mal­grat el boi­cot po­lí­tic, el pre­si­dent Vla­dí­mir Pu­tin s’ha mos­trat

Rob­bie Wi­lli­ams es va atre­vir a fer una ‘pei­ne­ta’ a les cà­me­res en una ac­tu­a­ció da­vant de 80.000 es­pec­ta­dors

re­la­xat i som­ri­ent, tant aquests úl­tims di­es, a l’ho­ra de re­bre les de­le­ga­ci­ons vi­si­tants al Krem­lin, com en el mo­ment de pro­nun­ci­ar el seu dis­curs inau­gu­ral al prin­ci­pal es­ta­di de Rús­sia. «¡Do­no la ben­vin­gu­da a tots els hos­tes al lle­gen­da­ri es­ta­di Luj­niki de Moscou!», va cla­mar, en­tre els crits de jo­ia dels 80.000 es­pec­ta­dors pre­sents. «Fe­li­ci­to la gran, mul­ti­na­ci­o­nal i molt uni­da fa­mí­lia del fut­bol, en l’ar­ren­ca­da del tor­neig més im­por­tant del pla­ne­ta», va con­ti­nu­ar.

Com és ha­bi­tu­al, la ce­ri­mò­nia inau­gu­ral va ser d’es­cas­sa du­ra­da, menys de 30 mi­nuts, molt més sen­zi­lla del que s’es­ti­la en les ci­tes olím­pi­ques, i va es­tar pro­ta­go­nit­za­da per can­tants po­pu­lars. El bri­tà­nic Rob­bie Wi­lli­ams va in­ter­pre­tar al­guns dels seus te­mes més fa­mo­sos com Let me en­ter­tain you,o An­gels, i es va atre­vir a de­di­car una pei­ne­ta a les cà­me­res de la te­le.

Wi­lli­ams va es­tar acom­pa­nyat per la so­pra­no rus­sa Ai­da Ga­ri­fu­lli­na, una de les es­tre­lles de l’Òpe­ra Es­ta­tal de Vi­e­na. El bri­tà­nic es va abs­te­nir, ai­xò sí, d’in­ter­pre­tar un al­tre dels seus èxits, el cè­le­bre Party like a Rus­si­an (Pas­sa-t’ho bé com un rus), la lle­tra del qual, de ben se­gur, no hau­ria agra­dat gens als seus am­fi­tri­ons: «Pas­sa-t’ho bé com un rus, se­duc­ció de dis­co­te­ca, pas­sa-t’ho bé com un rus, fes-ho com un oli­gar­ca», diu la tor­na­da.

CA­SI­LLAS I VODIÒNOVA El mo­ment cul­mi­nant de l’ac­te el va pro­ta­go­nit­zar, mi­nuts abans de l’ini­ci de la tro­ba­da, el ju­ga­dor es­pa­nyol Iker Ca­si­llas, un dels in­te­grants de l’equip que es va im­po­sar en el Mun­di­al del 2010 a Sud-àfri­ca. Va fer la se­va en­tra­da a l’es­ta­di Luj­niki acom­pa­nyat de la mo­del rus­sa Natàlia Vodiònova por­tant el tro­feu d’or de 18 qui­rats, col·lo­cat so­bre una ba­se de mala­qui­ta, que re­pre­sen­ta du­es fi­gu­res hu­ma­nes aguan­tant el pla­ne­ta Ter­ra.

D’aquí a un mes, el ca­pi­tà d’una de les 32 se­lec­ci­ons clas­si­fi­ca­des al­ça­rà, en aquest ma­teix es­ce­na­ri, la co­pa de cam­pi­ons del Món.

EFE / ALEKSEI DRUJININ

Vla­dí­mir Pu­tin, du­rant el dis­curs inau­gu­ral a l’es­ta­di Luj­niki de Moscou.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.