Suá­rez re­a­pa­reix amb l’Uru­guai des­prés del seu amarg co­mi­at

Cú­pez i Tabá­rez re­pe­ti­ran el du­el que van man­te­nir amb el Ma­llor­ca i l’Ovi­e­do fa 20 anys

El Periódico de Catalunya [Català] - - Esports - JO­AN DOMÈNECH

Va veu­re una tar­ge­ta ver­me­lla a Sud-àfri­ca i va ser ex­pul­sat al Bra­sil. Sem­bla clara qui­na pot ser la pre­ten­sió més gran de Luis Suá­rez en el ter­cer Mun­di­al que dis­pu­ta. En­ca­ra que se­gu­ra­ment es­ta­ria dis­po­sat a re­bre un al­tre dis­gust sem­blant a can­vi que l’Uru­guai es pro­cla­mi cam­pi­o­na.

El 2010, l’on­ze ce­les­te va ar­ri­bar a la se­mi­fi­nal, que va per­dre con­tra Ho­lan­da (2-3), grà­ci­es a una in­ter­ven­ció de­ci­si­va se­va. No a la por­te­ria ri­val, si­nó en la prò­pia, al re­but­jar amb la mà un cop de cap del gha­nès Adiyi­ah en l’úl­tim mi­nut de la pròr­ro­ga (1-1) que hau­ria do­nat la clas­si­fi­ca­ció als afri­cans. El desa­llot­ja­ment de Suá­rez va pro­vo­car un pe­nal que Asa­mo­ah Gyan va fa­llar, ja que el va xu­tar al tra­ves­ser. A con­ti­nu­a­ció, en la tan­da de­ci­si­va, els xar­ru­es, que ha­vi­en re­co­brat vi­da, van tor­nar a mos­trar-se més en­cer­tats (4-2). L’Uru­guai va per­dre pel ter­cer i quart lloc con­tra Ale­ma­nya (2-3).

Del Bra­sil va mar­xar-ne per la por­ta del dar­re­re, as­se­nya­lat per tot­hom i aver­go­nyit per una in­cre­ï­ble mos­se­ga­da que li va fer a Chi­e­lli­ni en el fra­gor de la sem­pre apas­si­o­na­da ba­ta­lla Itàlia-Uru­guai. Una imat­ge in­o­bli­da­ble que Luis Suá­rez s’ha es­for­çat per ne­te­jar amb un com­por­ta­ment ir­re­prot­xa­ble. No la va veu­re l’àr­bi­tre, pe­rò sí mi­li­ons de per­so­nes i la FIFA li va im­po­sar una du­rís­si­ma san­ció d’ofi­ci: nou par­tits de càs­tig amb l’Uru­guai i qua­tre me­sos d’in­ha­bi­li­ta­ció, més, una mul­ta de 100.000 francs su­ïs­sos.

MADUR»/

«MOLT MÉS «Suá­rez és molt més madur, sens dub­te. El que va pas­sar al Bra­sil és part de la vi­da re­al i va ser una lli­çó per a ell, per ma­du­rar, no no­més en el fut­bol si­nó tam­bé en la vi­da per­so­nal i fa­mi­li­ar,» ex­pli­ca­va Óscar Tabá­rez, el se­lec­ci­o­na­dor, pre­sent sem­pre en els prin­ci­pals ava­tars fut­bo­lís­tics de Luc­ho. «El conec des dels 18 anys», re­cor­da­va a Ieka­te­rin­burg.

A Héc­tor Cú­per el va conèi­xer quan en te­nia 36. El 1991. Tabá­rez ja era en­tre­na­dor (del Bo­ca Ju­ni­ors) i Cú­per un ve­te­rà de­fen­sa a punt de fer el salt de la ges­pa cap a la ban­que­ta a l’Hu­ra­cà. A Ieka­te­rin­burg re­pe­ti­ran els du­els de l’Ar­gen­ti­na i la do­ble con­fron­ta­ció que van pro­ta­go­nit­zar amb el Ma­llor­ca i l’Ovi­e­do, res­pec­ti­va­ment, quan van coin­ci­dir a la Lli­ga. Van em­pa­tar a Pal­ma (1-1) i va vèn­cer Tabá­rez al Carlos Tar­ti­e­re (01).

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.