El Mu­seu del Bar­ça obre un es­pai Jo­han Cruyff

El Periódico de Catalunya [Català] - - Esports -

El mu­seu blau­gra­na va es­tre­nar ahir un nou es­pai en què es re­pas­sen els mo­ments més des­ta­cats dins i fo­ra del ter­reny de joc de Jo­han Cruyff. La no­va àrea te­mà­ti­ca del Camp Nou Ex­pe­ri­en­ce, que in­cor­po­ra no­ves ad­qui­si­ci­ons ce­di­des per la fa­mí­lia, es­tà di­vi­di­da en tres grans blocs en 60 me­tres qua­drats, que re­me­mo­ren la tra­jec­tò­ria de l’ho­lan­dès com a fut­bo­lis­ta, en­tre­na­dor i per­so­na.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.