La UEFA no cas­ti­ga­rà el PSG per les fi­nan­ces

El Periódico de Catalunya [Català] - - Esports -

L’òr­gan de con­trol fi­nan­cer dels clubs de la UEFA (CFCB) va tan­car sen­se san­ció la in­ves­ti­ga­ció ober­ta al Pa­rís Saint-Ger­main i va es­ti­mar que el club va man­te­nir «una ac­cep­ta­ble des­vi­a­ció» del punt d’equilibri els anys 2015, 2016 i 2017. Se­gons la UEFA, per al càl­cul no es va te­nir en comp­te l’any fis­cal 2018, i la CFCB «man­tin­drà una es­tre­ta vi­gi­làn­cia» so­bre el club en els prò­xims perí­o­des de trans­fe­rèn­ci­es.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.