El Bar­ça Las­sa s’im­po­sa al Mo­vis­tar In­ter per 3-2

El Periódico de Catalunya [Català] - - Esports -

Bar­ça Las­sa va vèn­cer ahir al Pa­lau el Mo­vis­tar In­ter per 3-2, en el ter­cer par­tit de la fi­nal de la Lli­ga na­ci­o­nal de fut­bol sa­la. Els dos par­tits an­te­ri­ors se’ls va em­por­tar el Mo­vis­tar In­ter, ai­xí que una no­va vic­tò­ria li hau­ria su­po­sat re­va­li­dar el tí­tol. El quart par­tit es dis­pu­ta­rà de­mà, tam­bé al Pa­lau, a les 19.15 ho­res. 5.612 es­pec­ta­dors van as­sis­tir a l’en­fron­ta­ment, rè­cord de la tem­po­ra­da.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.