I Gui­rao va en­cen­dre Madrid

El nou ti­tu­lar de Cul­tu­ra va con­ver­tir el cen­tre La Ca­sa En­cen­di­da en el re­fe­rent de la cre­a­ti­vi­tat al­ter­na­ti­va i com­pro­me­sa a la ca­pi­tal L’es­pai té vin­cles amb el CCCB

El Periódico de Catalunya [Català] - - Espectacles / Cultura - BEATRIZ MAR­TÍ­NEZ

Han pas­sat 16 anys des que es va inau­gu­rar La Ca­sa En­cen­di­da a la Ron­da de Va­len­cia de Madrid, en ple cen­tre neu­ràl­gic del bar­ri de La­va­pi­és. En aquell mo­ment, la pro­gra­ma­ció cultural de la ca­pi­tal no dis­po­sa­va de cap en­cla­va­ment mul­ti­dis­ci­pli­na­ri de­di­cat a les for­mes d’ex­pres­sió més jo­ves i al­ter­na­ti­ves, ai­xí que, el 1998, Ca­ja Madrid, dins de la se­va Obra So­ci­al, es va en­car­re­gar d’ini­ci­ar una pro­pos­ta per re­ha­bi­li­tar un edi­fi­ci his­tò­ric, el de Mon­te­pi­e­dad, que ha­via es­tar tan­cat molt temps, i do­nar-li ai­xí una no­va di­men­sió.

El pro­jec­te va ser con­fi­at a La Fá­bri­ca, en­car­re­ga­da de ges­ti­o­nar di­ver­ses ini­ci­a­ti­ves cul­tu­rals com Pho­to Es­paña o les pu­bli­ca­ci­ons Eñe i Ma­ta­dor, al cap­da­vant de la qual hi ha­via Al­ber­to Fes­ser. Ells van ser els que van dis­se­nyar el con­cep­te ge­ne­ral, van can­vi­ar per com­plet la vi­sió que es te­nia dels cen­tres cul­tu­rals de les cai­xes d’es­tal­vis i el van en­fo­car a les ne­ces­si­tats del pú­blic més jo­ve.

«No­sal­tres vam es­criu­re el lli­bre, pe­rò ha­via de fer-se re­a­li­tat», ex­pli­ca Fes­ser. «I aquest va ser el pa­per de Pe­pe Gui­rao, que va con­ver­tir aquell pro­jec­te en una au­tèn­ti­ca re­vo­lu­ció». «Vam te­nir la sort de tre­ba­llar amb lli­ber­tat, amb ri­gor, amb temps, que és una co­sa que no acos­tu­ma a ser ha­bi­tu­al.»

Es va po­sar de nom La Ca­sa En­cen­di­da per un po­e­ma de Luis Ro­sa­les. Al prin­ci­pi ha­via de ser La Ca­sa de Em­peños, pe­rò no va aca­bar d’ar­re­lar, mas­sa fosc. En re­a­li­tat fe­ia re­fe­rèn­cia al fet que qual­se­vol que tin­gués in­terès per fer una co­sa, hi po­dia acu­dir a po­sar-la en pràc­ti­ca i a con­ver­tir-la en re­a­li­tat.

L’es­truc­tu­ra tin­dria qua­tre po­tes: cul­tu­ra, so­li­da­ri­tat, me­di am­bi­ent i edu­ca­ció, i to­tes es con­ta­mi­na­ri­en en­tre si. L’es­pe­rit, que fos par­ti­ci­pa­tiu. L’ob­jec­tiu era mi­rar al fu­tur sen­se per­dre de vis­ta el pas­sat, abra­çar les no­ves ten­dèn­ci­es, les avant­guar­des, pe­rò sen­se obli­dar on van te­nir el seu ori­gen i quins van ser els seus re­fe­rents his­tò­rics.

Quan Gui­rao es va fer càr­rec de la di­rec­ció ja te­nia ex­pe­ri­èn­cia en la ges­tió cultural. Ha­via di­ri­git du­rant sis anys el Mu­seu Na­ci­o­nal d’Art Rei­na So­fia. Des del prin­ci­pi va te­nir clar que vo­lia en­vol­tar-se d’un equip de gent molt jo­ve que no es­ti­gués con­ta­mi­na­da per vi­cis ad­qui­rits prè­vi­a­ment. Un hu­ra­cà de fres­cor que es va con­ver­tir en un punt de re­fe­rèn­cia i en el qual es van do­nar ci­ta l’ex­pe­ri­men­ta­ció, la cul­tu­ra un­der­ground, la plu­ra­li­tat de veus i la pro­pul­sió d’ini­ci­a­ti­ves tan po­tents, im­pul­sa­des pel ma­teix Gui­rao, com Ca­pi­tal ani­mal, una pla­ta­for­ma que uneix ac­ti­vis­me i art.

Ar­ri­ba­va amb l’ex­pe­ri­èn­cia d’ha­ver di­ri­git sis anys el Mu­seu d’Art Rei­na So­fia

Les se­ves grans fi­tes

Gui­rao tam­bé es va pre­o­cu­par de l’àrea edu­ca­ti­va i so­ci­al. Ta­llers de for­ma­ció, la­bo­ra­to­ris, clas­ses d’idi­o­mes per a im­mi­grants, col·la­bo­ra­ci­ons amb di­ver­ses oe­na­gés i ac­ti­vi­tats per a nens i en ge­ne­ral una pre­o­cu­pa­ció per l’ac­ces­si­bi­li­tat que l’han con­ver­tit en un cen­tre pi­o­ner en aquest sen­tit.

Al­gu­nes de les se­ves grans fi­tes han si­gut les ex­po­si­ci­ons d’Andy War­hol, Lo­ui­se Bour­ge­ois i Juan

Es va en­vol­tar d’un equip de gent molt jo­ve, ori­gi­nal i cre­a­ti­va, amb ga­nes i ide­es

Muñoz, i al­tres de col·lec­ti­ves com La Ca­ba­lle­ría Ro­ja. Cre­a­ci­ón y po­der en

la Ru­sia So­vi­é­ti­ca (1917-1945). En arts es­cè­ni­ques, el Fes­ti­val IDEM i Prin­ce­s­as y Darth Va­ders, i en mú­si­ca, Elec­tró­ni­ca en Abril o La Ter­ra­za Mag­né­ti­ca. Ha comp­tat amb la pre­sèn­cia d’ar­tis­tes com Pat­ti Smith, Daniel Johns­ton o Jo­nas Mekas. Aquest ma­teix mes, el di­rec­tor Gus van Sant acu­di­rà a pre­sen­tar una ex­po­si­ció re­tros­pec­ti­va de fo­to­gra­fi­es i obres pic­tò­ri­ques. Amb el CCCB ha co­pro­du­ït ex­po­si­ci­ons com Cor­res­pon­den­ci­as, d’Eri­ce i Ki­a­ros­ta­mi (2006), o Quin­quis de los 80 (2010).

El mo­ment més crí­tic pel qual va ha­ver de pas­sar La Ca­sa En­cen­di­da va ser el de la cri­si de les cai­xes d’es­tal­vis. Gui­rao va desen­vo­lu­par un pla amb Fun­da­ció Ca­ja Madrid per im­pe­dir que des­a­pa­re­gués. Hi va ha­ver grans re­ta­lla­des de pressupost, pe­rò va llui­tar per la se­va su­per­vi­vèn­cia i va acon­se­guir que s’in­te­grés en el si de la Fun­da­ció Mon­te­ma­drid. Des del 2014, Lu­cía Ca­sa­ni es­tà al cap­da­vant de la ins­ti­tu­ció.

JO­SÉ LUIS ROCA

Re­lleu 8Mà­xim Hu­er­ta en­tre­ga la car­te­ra de mi­nis­tre a Gui­rao, ahir.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.