El mi­nis­tre pro­met «fei­na, pru­dèn­cia, va­len­tia i con­sens»

El Periódico de Catalunya [Català] - - Espectacles / Cultura - OLGA PEREDA

Mà­xim Hu­er­ta, el mi­nis­tre més breu de la de­mo­crà­cia es­pa­nyo­la, va en­tre­gar ahir la car­te­ra de Cul­tu­ra al seu suc­ces­sor, Jo­sé Gui­rao, Pe­pe per als amics. Des­prés de re­ga­lar-li un exem­plar de Pa­ra­í­so in­ha­bi­ta­do, d’Ana María Ma­tu­te, Hu­er­ta –de nou sen­se cor­ba­ta– va mi­rar al seu suc­ces­sor i li va dir: «La cul­tu­ra es­tà en bo­nes mans».

Gi­rao (Pul­pí, Al­me­ria, 1959) va agrair la «ge­ne­ro­si­tat» del pe­ri­o­dis­ta i es­crip­tor, tant a l’ac­cep­tar el càr­rec com a l’ha­ver de re­nun­ci­ar­hi des­prés de sa­ber-se el frau fis­cal que va co­me­tre fa deu anys.

«Fei­na, pru­dèn­cia, va­len­tia i con­sens» –les qua­tre co­ses en «sa equilibri»- se­ran, se­gons les se­ves prò­pi­es pa­rau­les, les mà­xi­mes amb què el nou mem­bre de l’Exe­cu­tiu afron­ta­rà el càr­rec. El mi­nis­tre, al con­tra­ri que Hu­er­ta, no vol sa­ber res de Twit­ter per­què «de­ma­na molt temps i pots fi­car la po­ta».

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.