L’en­gany de Trump

El Periódico de Catalunya [Català] - - Opinió -

Qual­se­vol per­so­na nor­mal en­tén que l’acord a què han ar­ri­bat Do­nald Trump i Kim Jong-un és part del

re­a­lity fake que ens cas­ti­ga des de fa més d’un any als Es­tats Units. Kim sap que una per­so­na que ha tren­cat tots els acords del seu pre­de­ces­sor i que re­cent­ment va tren­car l’acord del G-7 al Ca­na­dà –¡que ja ha­via fir­mat!– no és al­gú de qui es pu­gui re­fi­ar nin­gú, i menys ell.

La con­tra­part tam­bé té la se­va his­tò­ria d’in­com­pli­ments i més... Tot aquest re­a­lity fake té un pro­pò­sit ben clar: gua­nyar les pri­mà­ri­es per al seu par­tit re­pu­bli­cà. Do­nald Trump sap que té un 24% de l’elec­to­rat que el se­gueix ce­ga­ment, i ara més. En les pri­mà­ri­es hi ha més de dos ter­ços que no vo­ten, de ma­ne­ra que amb el seu re­a­lity fake creu que les té gua­nya­des. A ell no li im­por­ta res més que gua­nyar les pri­mà­ri­es, ja que sap que, al­tra­ment, li po­dria cos­tar molt car. La­men­ta­ble­ment, el po­ble nord-ame­ri­cà és molt dò­cil i ma­ne­ja­ble i es­tà im­mers en el seu re­a­lity fake .

Més en­llà del su­po­sat acord, re­sul­ta re­pul­siu el trac­te i l’exal­ta­ció que es va fer del dic­ta­dor cri­mi­nal de Corea del Nord, que, com sa­bem, va as­sas­si­nar el seu ger­ma­nas­tre i el seu on­cle, en­tre al­tres mi­lers d’és­sers hu­mans. El mal exem­ple que do­na al po­ble ame­ri­cà en ge­ne­ral i als nos­tres fills en par­ti­cu­lar és al­ta­ment de­plo­ra­ble, i la imat­ge que es tras­lla­da al món és ver­go­nyo­sa. Els nor­da­me­ri­cans nor­mals sen­tim ver­go­nya ali­e­na, pe­rò sem­pre n’hi hau­rà que es dei­xa­ran en­ga­nyar.

Án­gel L. Pon­ce de Le­ón Ad­vo­cat. Lake Worth, Flo­ri­da (EUA)

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.